Poradnik Przedsiębiorcy

Składki ZUS za przedsiębiorcę rozpoczynającego pracę na etacie

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność, oprócz rozliczeń z urzędem skarbowym, są rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Polegają one na opłacaniu składek ZUS społecznych oraz składki ZUS zdrowotnej za samego przedsiębiorcę, a w przypadku zatrudniania pracowników - również za nich. Biorąc pod uwagę obecne realia, popularnym zjawiskiem stało się podejmowanie więcej niż jednej działalności zarobkowej. W przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność często zdarza się, iż podejmują dodatkowo pracę na etat w innej firmie. W takiej sytuacji dochodzi do zbiegu tytułu ubezpieczeń ZUS i jakie opłacane są składki zus za przedsiębiorcę rozpoczynającego pracę na etacie.

Składki ZUS za przedsiębiorcę rozpoczynającego pracę na etacie

Prowadzący działalność zobowiązany jest opłacać składki ZUS z tytułu prowadzonej przez siebie działalności. Podejmując pracę na etat, przedsiębiorca podlega również obowiązkowemu ubezpieczeniu ZUS ze stosunku pracy. W tym przypadku składki ZUS opłaca zatrudniająca przedsiębiorcę firma (część płaci pracodawca, a część pobierana jest z wynagrodzenia pracownika - przedsiębiorcy). W tym właśnie przypadku dochodzi do zbiegu tytułów ubezpieczeń, ponieważ przedsiębiorca podlega ubezpieczeniu ZUS zarówno ze względu na prowadzoną działalność, jak i ze względu na podjęty stosunek pracy (etat).

Składki ZUS - zwolnienie przedsiębiorcy

Ubezpieczenia ZUS są obligatoryjne - dotyczą wszystkich. Jednak w przypadku, gdy występuje zbieg tytułów ubezpieczeń, możliwe jest opłacanie składek społecznych ZUS jedynie z jednego tytułu - stosunku pracy. Warunkiem jest uzyskiwanie przez przedsiębiorcę z pracy na etat wynagrodzenia równego lub wyższego od wynagrodzenia minimalnego bez względu na wymiar etatu (w 2019 r. wynagrodzenie minimalne wynosi 2250 zł brutto). Jeżeli warunek jest spełniony, przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności nie jest zobowiązany opłacać społecznych składek ZUS. Natomiast pozostaje kwestia ubezpieczenia zdrowotnego.

Ubezpieczenie zdrowotne płacone jest zawsze

Zbieg tytułów ubezpieczeń nie zwalnia przedsiębiorcy całkowicie z kontaktów z ZUS-em. Nie ma on co prawda obowiązku odprowadzania w ramach działalności składek społecznych (czyli ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego, wypadkowego). Natomiast zawsze - nawet w przypadku zbiegu tytułów ubezpieczeń i spełnienia warunku uzyskiwania dochodów z pracy na etat powyżej 2250 zł - przedsiębiorca płaci składkę zdrowotną. W 2019 roku wysokość składki zdrowotnej wynosi 342,32 zł.

Składki ZUS - wyrejestrowanie

Jeżeli z tytułu umowy o pracę przedsiębiorca otrzymuje wynagrodzenie wyższe lub równe minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, wówczas konieczne jest wyrejestrowanie z ubezpieczeń na deklaracji ZUS ZWUA oraz rejestracja do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA. Na przekazanie do ZUS tych dokumentów przedsiębiorca ma 7 dni, licząc od momentu obowiązywania umowy o pracę.

Jeżeli umowa o pracę zacznie obowiązywać w trakcie miesiąca, wówczas w deklaracji rozliczeniowej za ten miesiąc składki na ubezpieczenie społeczne należy naliczyć proporcjonalnie.

Podsumowując: przedsiębiorca podejmujący, oprócz prowadzenia jednoosobowej działalności, pracę na etat (o wynagrodzeniu równym lub powyżej 2250 zł w 2019 roku) jest zobowiązany opłacać:

  1. składki społeczne ZUS (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) z tytułu pracy na etat - składki odprowadza za niego pracodawca;

  2. składki ZUS zdrowotne w podwójnym wymiarze:

    • ze stosunku pracy na etat - odprowadza pracodawca;

    • z prowadzonej działalności - odprowadza sam przedsiębiorca, uwzględniając składkę zdrowotną na deklaracji ZUS-DRA.