Poradnik Przedsiębiorcy

Jak uzyskać dofinansowanie z PFRON dla firmy?

Przedsiębiorcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o comiesięczne dofinansowanie z PFRON, które będzie doliczane do wypłaty pracownika. W celu uzyskania dofinansowania musi on dopełnić kilku formalności z tym związanych.

Dofinansowanie z PFRON

Dokładne warunki, jakie należy spełnić w celu skorzystania z dofinansowania PFRON, w szczegółowy sposób określa artykuł 26a-c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie z PFRON przysługuje pracodawcom, którzy:

Do liczby pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych, które przebywają na bezpłatnych urlopach oraz osób pełnosprawnych, które są zatrudnione: 

 • na umowę o pracę w celu przygotowania do wykonywania zawodu,

 • lecz przebywają na urlopie rodzicielskim,

 • lecz przebywają na urlopach wychowawczych,

 • lecz odbywają służbę wojskową lub zastępczą,

 • lecz nie świadczą pracy, ponieważ uzyskali świadczenia rehabilitacyjne,

 • lecz przebywają na urlopach bezpłatnych,

 • są uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy.

Komu przysługuje dofinansowanie z PFRON?

Przedsiębiorcy przysługuje comiesięczne dofinansowanie z PFRON na niepełnosprawnych pracowników posiadających odpowiednie orzeczenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, które przyznaje im jeden z trzech stopni niepełnosprawności. Pracodawca musi również pamiętać o zarejestrowaniu pracownika w ewidencji PFRON. Powinien być on zatrudniony zgodnie z prawem. Nie może to być osoba, której przysługuje ustawowe prawo do emerytury. Wyjątek stanowią osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którym przysługuje prawo do emerytury. Dodatkowo dofinansowanie z PFRON powinno wykazywać tzw. efekt zachęty. To znaczy, że otrzymanie dofinansowania wpływa na zwiększenie atrakcyjności zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Komu nie przysługuje dofinansowanie z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON nie przysługuje pracownikom, którzy zatrudnieni są na podstawie umowy cywilnoprawnej i osobom z orzeczeniem o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z ustawowym prawem do emerytury. Osoba niepełnosprawna zatrudniona w formie, która przewiduje wypłacanie pensji ze środków publicznych, nie może otrzymać dofinansowania z PFRON. W przypadku gdy część wynagrodzenia przyznana jest ze środków publicznych, a część ze środków firmowych, dofinansowanie z PFRON przypada na część finansowaną ze środków firmowych.

Zakłady pracy chronionej oraz pracownicy z otwartego rynku pracy a dofinansowanie z PFRON

Kwota dofinansowania jest stała i takie samo dofinansowanie z PFRON przysługuje zarówno zakładom pracy chronionej, jak i pracownikom z otwartego rynku pracy. Wysokość maksymalnych kwot dofinansowania została przedstawiona w poniższej tabeli:

Maksymalne kwoty dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

Stopień niepełnosprawności/schorzenie specjalne

1800 zł

znaczny stopień niepełnosprawności

1125 zł

umiarkowany stopień niepełnosprawności

450 zł

lekki stopień niepełnosprawności

W przypadku, kiedy osoba niepełnosprawna ma orzeczoną:

 • chorobę psychiczną (02-P),

 • upośledzenie umysłowe (01-U),

 • całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C),

 • epilepsję (06-E) oraz

 • niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O),

kwotę dofinansowania podwyższa się o 600 zł.

Schorzenie szczególne musi wynikać z:

 • sentencji,

 • symbolu przyczyny niepełnosprawności,

 • wskazań,

 • uzasadnienia podanego na orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.

Kwota dofinansowania dla pracowników z orzeczeniem o schorzeniu specjalnym wynosi:

Maksymalne kwoty dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

Stopień niepełnosprawności ze schorzeniem specjalnym

2400 zł

znaczny stopień niepełnosprawności z orzeczeniem o schorzeniu specjalnym

1725 zł

umiarkowany stopień niepełnosprawności z orzeczeniem o schorzeniu specjalnym

1050 zł

lekki stopień niepełnosprawności z orzeczeniem o schorzeniu specjalnym

Dofinansowanie z PFRON w skali miesiąca nie może przekroczyć 90% terminowo i rzeczywiście poniesionych wydatków na pracę. Pracodawcy prowadzący działalność w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej nie uzyskają dofinansowania wyższego niż 75% poniesionych wydatków na pracę.

Dokumenty rejestracji pracodawcy w PFRON

Pracodawca, który spełnia warunki do otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, musi zarejestrować się w PFRON w celu otrzymania dofinansowania.

W celu rejestracji, pracodawca ma obowiązek złożenia następujących dokumentów:

 1. wniosek WN-D;

 2. kopię aktualnych dokumentów potwierdzających:

  1. pełną nazwę pracodawcy, a także jej skrót, o ile posiada, oraz

  2. numery: REGON i NIP, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa;

 3. formularz INF-D-P - informacja miesięczna o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych (formularz wypełnia się dla każdego pracownika osobno);

 4. (INF-O-PP) - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w pozostałych sektorach;  bądź (INF-O-PR) - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie - w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych;

 5. oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej - w przypadku, gdy nie otrzymano dotychczas pomocy publicznej na te same koszty, na które ubiega się o dofinansowanie z Funduszu;

 6. sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych lub oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych - obowiązek ten nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (do wniosku załączasz wtedy formularz INF-O-PR) lub jeśli jesteś mikro- lub małym przedsiębiorcą;

 7. pełnomocnictwo - jeżeli chcesz upoważnić inną osobę do podpisywania i przesyłania dokumentów w swoim imieniu.

Wypełnione dokumenty zgłoszeniowe należy przekazać w formie pisemnej do Biura Funduszu, pod adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II, 13 00-828 Warszawa.

Kolejne wnioski należy przekazywać do oddziału PFRON właściwego terytorialnie dla prowadzonej działalności.

Termin składania wniosku

Pracodawca po zarejestrowaniu się w PFRON ma obowiązek przekazywać co miesiąc wniosek o dofinansowanie z PFRON na formularzu WN-D. Informacje uzupełniające odnośnie do wysokości wynagrodzenia, zatrudnienia oraz stopnia niepełnosprawności uzupełnia się na formularzu INF-D-P. Oba formularze mogą być składane również w formie elektronicznej. Dokumenty należy przekazywać do 25. dnia kolejnego miesiąca.

Od 2016 roku wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego można złożyć dopiero po wypłacie wynagrodzenia tego pracownika (tj. z chwilą, gdy pracownik dysponuje wypłaconą kwotą) - z zachowaniem wszystkich terminów określonych w ustawie i aktach wykonawczych.