Poradnik Przedsiębiorcy

Dofinansowanie z PFRON - jak je uzyskać?

Przedsiębiorcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o comiesięczne dofinansowanie z PFRON, które będzie doliczane do wypłaty pracownika. W celu uzyskania dofinansowania konieczne jest zarejestrowanie pracownika przez pracodawcę w ewidencji PFRON. Rejestracji dokonuje się poprzez złożenie pierwszego wniosku.

Dofinansowanie z PFRON

Artykuł 26a-c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych reguluje kwestie związane z udzielaniem dofinansowania z PFRON.

Dofinansowanie z PFRON przysługuje pracodawcom, którzy:

 • prowadzą zakład pracy chronionej,
 • zatrudniają (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) mniej niż 25 pracowników,
 • zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%,
 • nie mają zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczających ogółem 100 zł,
 • na których w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej.

Do liczby pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych, które przebywają na bezpłatnych urlopach oraz osób pełnosprawnych, które są zatrudnione:

 • na umowę o pracę w celu przygotowania do wykonywania zawodu,
 • lecz przebywają na urlopie rodzicielskim,
 • lecz przebywają na urlopach wychowawczych,
 • lecz odbywają służbę wojskową lub zastępczą,
 • są uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
 • lecz nie świadczą pracy, ponieważ uzyskali świadczenia rehabilitacyjne,
 • lecz przebywają na urlopach bezpłatnych.

Komu przysługuje dofinansowanie z PFRON?

Przedsiębiorcy przysługuje comiesięczne dofinansowanie  z PFRON na niepełnosprawnych pracowników posiadających odpowiednie orzeczenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, które przyznaje im jeden z trzech stopni niepełnosprawności. Pracodawca musi również pamiętać o zarejestrowaniu pracownika w ewidencji PFRON. Powinien być on zatrudniony zgodnie z prawem. Nie może to być osoba, której przysługuje ustawowe prawo do emerytury. Wyjątek stanowią osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którym przysługuje prawo do emerytury. Dodatkowo dofinansowanie z PFRON powinno wykazywać tzw. efekt zachęty. To znaczy, że otrzymanie dofinansowania wpływa na zwiększenie atrakcyjności zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Komu nie przysługuje dofinansowanie z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON nie przysługuje pracownikom, którzy zatrudnieni są na podstawie umowy cywilnoprawnej i osobom z orzeczeniem o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z ustawowym prawem do emerytury. Osoba niepełnosprawna zatrudniona w formie, która przewiduje wypłacanie pensji ze środków publicznych, nie może otrzymać dofinansowania z PFRON. W przypadku gdy część wynagrodzenia przyznana jest ze środków publicznych, a część ze środków firmowych, dofinansowanie z PFRON przypada na cześć finansowaną ze środków firmowych.

Zakłady pracy chronionej oraz pracownicy z otwartego rynku pracy a dofinansowanie z PFRON

Od kwietnia 2014 roku nie zmieniła się kwota dofinansowania i takie samo dofinansowanie z PFRON przysługuje zarówno zakładom pracy chronionej, jak i pracownikom z otwartego rynku pracy. 

Maksymalne kwoty dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

Stopień niepełnosprawności/schorzenie specjalne

2 400 zł

znaczny - ze schorzeniem specjalnym

1 800 zł

znaczny - bez schorzenia specjalnego

1 725 zł

umiarkowany - ze schorzeniem specjalnym

1 125 zł

umiarkowany - bez schorzenia specjalnego

1 050 zł

lekki - ze schorzeniem specjalnym

450 zł

lekki - bez schorzenia specjalnego

 

Dofinansowanie z PFRON w skali miesiąca nie może przekroczyć 90% terminowo i rzeczywiście poniesionych wydatków na pracę.

Pracodawcy prowadzący działalność w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej nie uzyskają dofinansowania wyższego niż 75% poniesionych wydatków na pracę.

Wniosek o dofinansowanie z PFRON

Wniosek o dofinansowanie z PFRON składa się na formularzu WN-D. Informacje uzupełniające odnośnie do wysokości wynagrodzenia, zatrudnieniu oraz stopniu niepełnosprawności uzupełnia się na formularzu INF-D-P. Oba formularze mogą być składane zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej, należy je złożyć do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Do 25 dni od dnia złożenia kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku zostanie przekazane dofinansowanie z PFRON.