Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Dofinansowanie z PFRON - jak je uzyskać?

Przedsiębiorcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o comiesięczne dofinansowanie z PFRON, które będzie doliczane do wypłaty pracownika. W celu uzyskania dofinansowania konieczne jest zarejestrowanie pracownika przez pracodawcę w ewidencji PFRON. Rejestracji dokonuje się poprzez złożenie pierwszego wniosku.

Dofinansowanie z PFRON

Artykuł 26a-c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych reguluje kwestie związane z udzielaniem dofinansowania z PFRON.

Dofinansowanie z PFRON przysługuje pracodawcom, którzy:

 • prowadzą zakład pracy chronionej,
 • zatrudniają (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) mniej niż 25 pracowników,
 • zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%,
 • nie mają zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczających ogółem 100 zł,
 • na których w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nie przekroczyli kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych.

Do liczby pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych, które przebywają na bezpłatnych urlopach oraz osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione:

 • na umowę o pracę w celu przygotowania do wykonywania zawodu,
 • lecz przebywają na urlopach wychowawczych,
 • lecz odbywają służbę wojskową lub zastępczą,
 • są uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
 • lecz nie świadczą pracy, ponieważ uzyskali świadczenia rehabilitacyjne,
 • lecz przebywają na urlopach bezpłatnych.

Komu przysługuje dofinansowanie z PFRON?

Przedsiębiorcy przysługuje comiesięczne dofinansowanie  z PFRON na niepełnosprawnych pracowników posiadających odpowiednie orzeczenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, które przyznaje im jeden z trzech stopni niepełnosprawności. Pracodawca musi również pamiętać o zarejestrowaniu pracownika w ewidencji PFRON. Powinien być on zatrudniony zgodnie z prawem. Nie może to być osoba, której przysługuje ustawowe prawo do emerytury. Wyjątek stanowią osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którym przysługuje prawo do emerytury. Dodatkowo dofinansowanie z PFRON powinno wykazywać tzw. efekt zachęty. To znaczy, że otrzymanie dofinansowania wpływa na zwiększenie atrakcyjności zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Komu nie przysługuje dofinansowanie z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON nie przysługuje pracownikom, którzy zatrudnieni są na podstawie umowy cywilnoprawnej i osobom z orzeczeniem o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z ustawowym prawem do emerytury. Osoba niepełnosprawna zatrudniona w formie, która przewiduje wypłacanie pensji ze środków publicznych, nie może otrzymać dofinansowania z PFRON. W przypadku gdy część wynagrodzenia przyznana jest ze środków publicznych, a część ze środków firmowych, dofinansowanie z PFRON przypada na cześć finansowaną ze środków firmowych.

Zakłady pracy chronionej oraz pracownicy z otwartego rynku pracy a dofinansowanie z PFRON

Od kwietnia 2014 roku takie samo dofinansowanie z PFRON przysługuje zarówno zakładom pracy chronionej, jak i pracownikom z otwartego rynku pracy. 

Maksymalne kwoty dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

Stopień niepełnosprawności/schorzenie specjalne

2 400 zł

znaczny - ze schorzeniem specjalnym

1 800 zł

znaczny - bez schorzenia specjalnego

1 725 zł

umiarkowany - ze schorzeniem specjalnym

1 125 zł

umiarkowany - bez schorzenia specjalnego

1 050 zł

lekki - ze schorzeniem specjalnym

4 50 zł

lekki - bez schorzenia specjalnego

 

Dofinansowanie z PFRON w skali miesiąca nie może przekroczyć 90% terminowo i rzeczywiście poniesionych wydatków na pracę.

Pracodawcy prowadzący działalność w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej nie uzyskają dofinansowania wyższego niż 75% poniesionych wydatków na pracę.

Wniosek o dofinansowanie z PFRON

Wniosek o dofinansowanie z PFRON składa się na formularzu WN-D. Informacje uzupełniające odnośnie do wysokości wynagrodzenia, zatrudnieniu oraz stopniu niepełnosprawności uzupełnia się na formularzu INF-D-P. Oba formularze mogą być składane zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej, należy je złożyć do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Do 25 dni od dnia złożenia kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku zostanie przekazane dofinansowanie z PFRON.