0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak uzyskać dofinansowanie z PFRON dla firmy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o comiesięczne dofinansowanie z PFRON, które będzie doliczane do wypłaty pracownika. W celu uzyskania dofinansowania musi on dopełnić kilku formalności z tym związanych.

Dofinansowanie z PFRON

Dokładne warunki, jakie należy spełnić w celu skorzystania z dofinansowania PFRON, w szczegółowy sposób określa artykuł 26a-c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie z PFRON przysługuje pracodawcom, którzy:

 • prowadzą zakład pracy chronionej,
 • zatrudniają (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) mniej niż 25 pracowników,
 • zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%,
 • nie mają zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczających ogółem 100 zł,
 • na których w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej.

Do liczby pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych, które przebywają na bezpłatnych urlopach oraz osób pełnosprawnych, które są zatrudnione:

 • na umowę o pracę w celu przygotowania do wykonywania zawodu,
 • lecz przebywają na urlopie rodzicielskim,
 • lecz przebywają na urlopach wychowawczych,
 • lecz odbywają służbę wojskową lub zastępczą,
 • lecz nie świadczą pracy, ponieważ uzyskali świadczenia rehabilitacyjne,
 • lecz przebywają na urlopach bezpłatnych,
 • są uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy.

Komu przysługuje dofinansowanie z PFRON?

Przedsiębiorcy przysługuje comiesięczne dofinansowanie z PFRON na niepełnosprawnych pracowników posiadających odpowiednie orzeczenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, które przyznaje im jeden z trzech stopni niepełnosprawności. Pracodawca musi również pamiętać o zarejestrowaniu pracownika w ewidencji PFRON. Powinien być on zatrudniony zgodnie z prawem. Nie może to być osoba, której przysługuje ustawowe prawo do emerytury. Wyjątek stanowią osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którym przysługuje prawo do emerytury. Dodatkowo dofinansowanie z PFRON powinno wykazywać tzw. efekt zachęty. To znaczy, że otrzymanie dofinansowania wpływa na zwiększenie atrakcyjności zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Komu nie przysługuje dofinansowanie z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON nie przysługuje pracownikom, którzy zatrudnieni są na podstawie umowy cywilnoprawnej i osobom z orzeczeniem o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z ustawowym prawem do emerytury. Osoba niepełnosprawna zatrudniona w formie, która przewiduje wypłacanie pensji ze środków publicznych, nie może otrzymać dofinansowania z PFRON. W przypadku gdy część wynagrodzenia przyznana jest ze środków publicznych, a część ze środków firmowych, dofinansowanie z PFRON przypada na część finansowaną ze środków firmowych.

Zakłady pracy chronionej oraz pracownicy z otwartego rynku pracy a dofinansowanie z PFRON

Kwota dofinansowania jest stała i takie samo dofinansowanie z PFRON przysługuje zarówno zakładom pracy chronionej, jak i pracownikom z otwartego rynku pracy. Wysokość maksymalnych kwot dofinansowania została przedstawiona w poniższej tabeli:

Maksymalne kwoty dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

Stopień niepełnosprawności/schorzenie specjalne

1 950 zł

znaczny stopień niepełnosprawności

1 200 zł

umiarkowany stopień niepełnosprawności

450 zł

lekki stopień niepełnosprawności

W przypadku, kiedy osoba niepełnosprawna ma orzeczoną:

 • chorobę psychiczną (02-P),
 • upośledzenie umysłowe (01-U),
 • całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C),
 • epilepsję (06-E) oraz
 • niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O),

kwotę dofinansowania podwyższa się o 600 zł, 900 zł lub 1200 zł w zależności od stopnia niepełnosprawności.

Schorzenie szczególne musi wynikać z:

 • sentencji,
 • symbolu przyczyny niepełnosprawności,
 • wskazań,
 • uzasadnienia podanego na orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.

Kwota dofinansowania dla pracowników z orzeczeniem o schorzeniu specjalnym wynosi:

Maksymalne kwoty dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

Stopień niepełnosprawności ze schorzeniem specjalnym

3 150 zł

znaczny stopień niepełnosprawności z orzeczeniem o schorzeniu specjalnym

2 100 zł

umiarkowany stopień niepełnosprawności z orzeczeniem o schorzeniu specjalnym

1 050 zł

lekki stopień niepełnosprawności z orzeczeniem o schorzeniu specjalnym

Dofinansowanie z PFRON w skali miesiąca nie może przekroczyć 90% terminowo i rzeczywiście poniesionych wydatków na pracę. Pracodawcy prowadzący działalność w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej nie uzyskają dofinansowania wyższego niż 75% poniesionych wydatków na pracę.

Dokumenty rejestracji pracodawcy w PFRON

Pracodawca, który spełnia warunki do otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, musi zarejestrować się w PFRON w celu otrzymania dofinansowania.

W celu rejestracji, pracodawca ma obowiązek złożenia następujących dokumentów:

 1. wniosek WN-D;

 2. kopię aktualnych dokumentów potwierdzających:

  • pełną nazwę pracodawcy, a także jej skrót, o ile posiada, oraz
  • numery: REGON i NIP, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa;
 1. formularz INF-D-P - informacja miesięczna o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych (formularz wypełnia się dla każdego pracownika osobno);

 2. (INF-O-PP) - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w pozostałych sektorach;  bądź (INF-O-PR) - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie - w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych;

 3. oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej - w przypadku, gdy nie otrzymano dotychczas pomocy publicznej na te same koszty, na które ubiega się o dofinansowanie z Funduszu;

 4. sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych lub oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych - obowiązek ten nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą w sektorach rolnictwa i rybołówstwa (do wniosku załączasz wtedy formularz INF-O-PR) lub jeśli jesteś mikro- lub małym przedsiębiorcą;

 5. pełnomocnictwo - jeżeli chcesz upoważnić inną osobę do podpisywania i przesyłania dokumentów w swoim imieniu.

Wypełnione dokumenty zgłoszeniowe należy przekazać w formie pisemnej do Biura Funduszu, pod adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II, 13 00-828 Warszawa.

Kolejne wnioski należy przekazywać do oddziału PFRON właściwego terytorialnie dla prowadzonej działalności.

Termin składania wniosku

Pracodawca po zarejestrowaniu się w PFRON ma obowiązek przekazywać co miesiąc wniosek o dofinansowanie z PFRON na formularzu WN-D. Informacje uzupełniające odnośnie do wysokości wynagrodzenia, zatrudnienia oraz stopnia niepełnosprawności uzupełnia się na formularzu INF-D-P. Oba formularze mogą być składane również w formie elektronicznej. Dokumenty należy przekazywać do 25. dnia kolejnego miesiąca.

Od 2016 roku wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego można złożyć dopiero po wypłacie wynagrodzenia tego pracownika (tj. z chwilą, gdy pracownik dysponuje wypłaconą kwotą) - z zachowaniem wszystkich terminów określonych w ustawie i aktach wykonawczych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów