0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców i zatrudnionych na umowy cywilnoprawne

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Tarcza antykryzysowa przewiduje pomoc dla osób prowadzących działalność. Zgodnie z jej zapisami w związku z przestojem spowodowanym epidemią koronawirusa prowadzących działalność oraz osoby na umowach cywilnoprawnych mogą liczyć na świadczenie postojowe. Zapomoga ta wypłacana będzie przez ZUS. Czy każdy samozatrudniony otrzyma pomoc? W jakiej kwocie? Wyjaśniamy w artykule.

Świadczenie postojowe – dla kogo?

Do tej pory w ramach obowiązujących przepisów przedsiębiorcy, którzy w związku ze wzrostem zachorowalności na COVID-19 spotkali się z trudnościami finansowymi, mogli skorzystać z:

 • odroczenia terminu płatności składek,
 • układu ratalnego,
 • umorzenia należności składek.

Jak już wiadomo, omawiane rozwiązania są niewystarczające. Dlatego Tarcza antykryzysowa wprowadza pomoc w postaci świadczenia postojowego dla najbardziej zagrożonych, czyli dla osób:

 • prowadzących działalność gospodarczą;
 • wykonujących pracę na podstawie:
  • umowy agencyjnej,
  • umowy zlecenia,
  • innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia;
  • umowy o dzieło.

Świadczenie postojowe mogą otrzymać osoby zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdy są: 

 • obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub
 • obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i posiadają prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 • cudzoziemcami, którzy legalnie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie postojowe?

Przede wszystkim świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie koronawirusa wystąpił przestój w prowadzeniu działalności. Będzie ono skierowane do ww. osób gdy nie posiadają one innego tytułu do ubezpieczeń społecznych lub posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych ale podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarcze.

W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe w pełnej wysokości przysługuje w sytuacji, gdy:

 • doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w wyniku COVID-19,
 • rozpoczęcie prowadzenia działalności nastąpiło przed 1 kwietnia 2020 r.,
 • nie zawiesiła ona działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc o co najmniej 15%;
 • zawiesiła ona działalność gospodarczą po 31 stycznia 2020 r. - w ich przypadku nie bierze się pod uwagę spadku przychodu.

Natomiast u osób wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej świadczenie postojowe w pełnej wysokości przysługuje w sytuacji, gdy: 

 • umowa została zawarta nie później niż 1 kwietnia 2020 r.;  
 • przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emerytrurach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku;
 • wynagrodzenie z jej tytułu wynosi nie mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r., czyli 1300 zł;
 • nie posiada się innego tytułu do ubezpieczeń społecznych;
 • zleceniodawca albo zamawiający miał przestój w działalności w wyniku COVID-19.

Jaka będzie wysokość świadczenia postojowego?

Wysokość świadczenia postojowego to 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r., czyli 2080 zł (2600 × 80%). Co istotne, ze względu na jego socjalny charakter świadczenie nie podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu.

Świadczenie postojowe wynosi 2080 zł brutto i nie jest ono oskładkowane ani opodatkowane.
Nie wszyscy otrzymają świadczenie postojowe w pełnej kwocie. W przypadku zleceniobiorców, których przychód z umów cywilnoprawnych nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia (1300 zł), świadczenie postojowe ma być sumą wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych.

Osoby prowadzące działalność i rozliczające się w formie karty podatkowej, które korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług, otrzymają ze względu na brak możliwości weryfikacji osiąganego przychodu świadczenie postojowe w wysokości 50% najniższego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r. (1300 zł).

Świadczenie postojowe można otrzymać aż trzykrotnie, jednak ponowna wypłata świadczenia będzie mogła nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu pierwszej wypłaty tego świadczenia. Wypłaty te dokonywane są wyłącznie, gdy we wniosku, wykaże się że sytuacja materialna opisane nie uległa poprawie. 

Świadczenie postojowe można otrzymać więcej niż raz, a dokładnie – trzykrotnie.

Wniosek o świadczenie postojowe

Świadczenie postojowe będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na wniosek zainteresowanego złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej wniosek składany był składany za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego. Natomiast Tarcza Antykryzysowa 4.0 wprowadziła zmianę i gdy zleceniodawca odmówi złożenia wniosku o świadczenie postojowe, zleceniobiorca może złożyć wniosek we własnym imieniu bezpośrednio do ZUS bez pośrednictwa zleceniodawcy, jeżeli spełnia warunki. Omawiana zmiana wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

Omawiany wniosek powinien zawierać:

 • dane osoby uprawnionej;
 • numer rachunku płatniczego;
 • dane zleceniodawcy albo zamawiającego, za pośrednictwem którego składany jest wniosek;
 • oświadczenie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą lub wykonującej umowę cywilnoprawną potwierdzające spełnienie warunków niezbędnych do otrzymania świadczenia;
 • inne informacje niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia postojowego. 

Aby otrzymać kolejne świadczenie postojowe należy złożyć wniosek za kolejny okres, w którym oświadcza, się że sytuacja materialna wykazana we wniosku o świadczenie postojowe nie uległa poprawie. W przypadku starania się o kolejne świadczenie z tytułu umowy cywilnoprawnej wniosek wypełnia i składa osoba wykonująca tą umowę.

ZUS wprowadził wzory wniosków, które składa się, aby otrzymać świadczenie postojowe:
RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający),
RSP-CK  – wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych (wypełnia osoba wykonująca umowę cywilnoprawną) ,
RSP-CZ  – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniobiorca),
RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność;
RSP-DK  – wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Od 24 czerwca 2020 r. omawiane wnioski można składać tylko elektronicznie przez PUE ZUS. Natomiast wnioski złożone w inny sposób (papierowo, mailowo, przez ePUAP) nie będą rozpatrywane.

Wypłata świadczenia postojowego następuje w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy. Natomiast odmowa prawa do świadczenia postojowego następuje w drodze decyzji, od której można się odwołać do sądu.

Wnioski o świadczenie postojowe należy składać wyłącznie elektroniczne przez PUE ZUS.

Świadczenie postojowe przyznane na podstawie błędnego oświadczenia

Jak wynika z zapisów w tarczy ZUS będzie weryfikował przychód wykazany we wniosku. W sytuacji, gdy świadczenie postojowe zostanie wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub zostanie wypłacone innej osobie niż osoba uprawniona, wówczas istnieje obowiązek jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi.

Świadczenie postojowe ma za zadanie wesprzeć osoby prowadzące działalność oraz te na umowach cywilnoprawnych w tym trudnym czasie epidemii koronawirusa. Jednak należy pamiętać, że można się o nie starać dopiero po spełnieniu warunków, a we wniosku o jego wypłatę należy wpisać stan faktyczny, ponieważ ZUS będzie weryfikował podane w nim informacje.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów