0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Roczne stawki amortyzacyjne - 2021

Wielkość tekstu:

Roczne stawki amortyzacyjne dla poszczególnych kategorii i rodzajów środków trwałych zostały określone w załączniku nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jakie stawki obowiązują w 2021 roku? Odpowiedź znajdziesz w poniżej!

Pozycja

Stawka

%

Symbol KŚT

(grupa lub

podgrupa,

lub rodzaj)

Nazwa środków trwałych

1

2

3

4

01

1,5

11

Budynki mieszkalne

122

Lokale mieszkalne

2,5

10

Budynki niemieszkalne

110

Z rodzaju 110 placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy opieki społecznej bez opieki medycznej

121

Lokale niemieszkalne

4,5

102

Podziemne garaże i zadaszone parkingi oraz budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże)

104

Zbiorniki, silosy oraz magazyny podziemne, zbiorniki i komory podziemne (z wyłączeniem budynków magazynowych i naziemnych)

10

103

Kioski towarowe o kubaturze poniżej 500 m3

- trwale związane z gruntem

109

Domki kempingowe, budynki zastępcze

- trwale związane z gruntem

010

Plantacje wikliny

02

2,5

224

Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji, doków stałych zalądowionych, wałów i grobli

21

Budowle sklasyfikowane jako budowle do uzdatniania wód, z wyjątkiem studni wierconych

290

Budowle sportowe i rekreacyjne, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych

291

Wieże przeciwpożarowe

225

Melioracje podstawowe

226

Melioracje szczegółowe

4,5

2

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych

10

211

Przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych

221

Urządzenia zabezpieczające ruch pociągów

14

202

Z rodzaju 202 wieże ekstrakcyjne

20

200

Z rodzaju 200 wieże wiertnicze, wieżomaszty

03

7

3

Kotły i maszyny energetyczne

14

322

Silniki spalinowe na paliwo lekkie (niezepsolone)

323

Silniki spalinowe na paliwo ciężkie (niezespolone)

324

Silniki spalinowe na paliwo gazowe (niezespolone)

325

Silniki powietrzne

343

Pozycja 2175

Zespoły elektroenergetyczne przenośne z sil- nikami spalinowymi na paliwo lekki

344

Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie

349

Reaktory jądrowe

04

7

431

 filtry (prasy) błotniarki cedzidła mechaniczne

450

Piece do przerobu surowców 

451

Piece do przetwarzania paliw (z wyjątkiem pieców koksowniczych)

454

Piece do wypalania tunelowe

473

Aparaty bębnowe

475

Suszarki komorowe

10

4

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

14

41

Obrabiarki do metali

44

Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów

46

Aparaty do wymiany ciepła 

47

Maszyny, urządzenia i aparaty do operacji i procesów materiałowych 

18

449

urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów elektryczne i przepływomierze składowe do cieczy i paliw płynnych

461

wymienniki płynów obiegowych przy produkcji sody

469

chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu

472

Kolumny nitracyjne i denitracyjne

479

odbieralnice hydrauliczne rozkładni gazu

481

Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrogalwanicznym

  

482

Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym

484

urządzenia do spawania i napawania łukowego w ochronie gazów oraz do spawania i napawania plazmowego

wytwornice acetylenowe przenośne wysokiego ciśnienia,

zgrzewarki oporowe i tarcicowe

urządzenia do metalizacji natryskowej i do natryskiwania tworzywami sztucznymi

486

Maszyny i urządzenia do przygotowywania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne

488

Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami

489

 roboty przemysłowe

20

434

maszyny do zamykania słoi

maszyny do zamykania puszek

461

Wymienniki przeponowe rurowe sklasyfikowane jako chłodnice kwasu siarkowego

30

487

Zespoły komputerowe

05

7

506

aparaty do rektyfikacji powietrza

507

Krystalizatory

komory potne

548

maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji materiału zecerskiego

583

koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla

koparki w piaskowniach przemysłu węglowego

10

512

Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych

513

Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej rud i węgla

514

maszyny i urządzenia aglomerowni

maszyny i urządzenia wielkopiecowe

maszyny i urządzenia hutnicze stalowni

nożyce hutnicze do cięcia na gorąco, tabor hutniczy, walcowniczy

inne maszyny, urządzenia i aparaty hutnicze

520

maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego:

traki ramowe i tarczowe

cyrkulaki

szlifierki

tokarki i wiertarki do kamienia

kombajny do robót przygotowawczych

523

Maszyny i urządzenia przemysłu cementowego

525

autoklawy

529

maszyny i urządzenia do produkcji materiałów budowlanych

do produkcji elementów z lastryko

do produkcji sztucznego kamienia

56

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych

582

pojemniki do bitumu stalowe powyżej 20.000 l pojemności oraz z rodzaju 582-2 odśnieżarki o mocy silników powyżej 120 KM

 

14

50

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego

517

Maszyny i urządzenia torfiarskie

52

Maszyny dla przemysłu surowców mineralnych

53

Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych

54

Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny i aparaty papiernicze i poligraficzne

55

Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów włókienniczych i odzieżowych oraz do obróbki skóry i produkcji z niej

561

maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji napojów

568

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu piekarniczego

57

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych

59

Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej

18

505

piece prażalnicze fluidezyjne

51

Maszyny, urządzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie oraz geodezyjne i kartograficzne

58

Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

20

506

odgazowywacze

510

Maszyny i urządzenia wiertnicze

511

Obudowy zmechanizowane

518

aparaty i urządzenia do:

pomiarów magnetycznych

pomiarów geologicznych

pomiarów sejsmicznych i radiometrycznych

elektrycznego profilowania odwiertów, karotażu gazowego, perforacji otworów wiertniczych

535

aparaty specjalne do wytwarzania kwasu wolframowego i maszyny do redukcyjnych, próżniowych i specjalnych wytopów metali

maszyny do produkcji węglanów i past emulsyjnych

urządzenia do produkcji półprzewodników

579

dystrybutory

 młynki młotkowe

 maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych na mąkę pastewną i tłuszcze utylizacyjne

inne maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych

580

Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych

581

Maszyny do robót budowlanych

582

szczotki mechaniczne i osprzęt do utrzymania dróg

25

501

aparaty szklane i porcelanowe do destylacji

porcelanowe młyny kulowe

511

Maszyny górnicze, z wyłączeniem obudów zmechanizowanych

524

piece do topienia żużla wielkopiecowego i bazaltu

571

autoklawy do hydrolizy

neutralizatory stalowe oraz neutralizatory i hydrolizatory betonowe lub murowane

581

wibratory

wibromłoty oraz zacieraczki do tynku

06

4,5

600

Zbiorniki naziemne ceglane

601

Zbiorniki naziemne betonowe (z wyjątkiem z wykładziną chemoodporną dla kwasu ponitracyjnego)

623

urządzenia telefoniczne systemów nośnych na liniach WN

641

wyciągi kopalniane (bez wyciągów przy głębieniu szybów)

648

Towarowe kolejki linowe i dźwignie linowe

656

Akumulatory hydrauliczne

660

Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane

10

6

Urządzenia techniczne

18

61

urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej przewoźna

641

Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne oraz nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki 

662

projektory przenośne 16 mm i 35 mm

681

Kontenery

20

629

Telefony komórkowe

669

Kasy fiskalne i rejestrujące (z wyjątkiem zaliczonych do poz. 04 - zespoły komputerowe)

633

 

Baterie akumulatorów elektrycznych stacjonarnych

Baterie akumulatorów elektrycznych zasadowych

662

ekrany kinowe

644

przenośniki w kopalniach i zakładach przetwórczych rud i węgla

664

urządzenia do przeprowadzania badań technicznych

25

644

 przenośniki zgrzebłowe ciężkie i lekkie

07

7

70

Kolejowy tabor naziemny

71

Kolejowy tabor podziemny

72

Tramwajowy tabor 

73

Pozostały tabor szynowy naziemny

77

Tabor pływający

14

700

drezyny i przyczepy do drezyn

710

lokomotywy akumulatorowe

lokomotywy ognioszczelne i typu "Karlik"

wozy kopalniane

770

kontenerowce

773

wodoloty

780

Samoloty

781

Śmigłowce

743

Samochody specjalne

745

trolejbusy i samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym

746

Ciągniki

747

 

Naczepy

  

Przyczepy

76

Pozostały tabor bezszynowy (wózki jezdniowe akumulatorowe, widłowe i inne wózki jezdniowe)

18

745

pozostałe samochody o napędzie elektrycznym

783

Balony

789

Inne środki transportu lotniczego

79

Środki transportu pozostałe

20

740

Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe

741

Samochody osobowe

742

Samochody ciężarowe

744

Autobusy i autokary

782

Szybowce

08

10

805

wyposażenie kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych oraz instrumenty muzyczne

806

Kioski, budki, baraki, domki kempingowe - niezwiązane trwale z gruntem

14

803

maszyny biurowe

dalekopisy do maszyn matematycznych

20

8

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

25

801

elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do przeprowadzania badań laboratoryjnych

802

 aparaty i sprzęt do hydro- i mechanoterapii

804

wyposażenie cyrkowe

Wyżej wymienione grupy środków trwałych zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych dzielą się na podgrupy oznaczone symbolami dwucyfrowymi. Wprowadzono również trzeci szczebel podziału, który oznaczony jest symbolami trzycyfrowymi. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów