0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż składnika majątku przez ryczałtowca

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W przypadku przedsiębiorcy opodatkowującego przychody z działalności ryczałtem koszt zakupu składników majątku wykorzystywanych na potrzeby firmowe nie podlega rozliczeniu podatkowemu. Nie oznacza to jednak, że w sytuacji, w której ma miejsce sprzedaż składnika majątku przez ryczałtowca nie powstaje przychód podatkowy. Poniżej przeanalizujemy odpowiednie przepisy w zakresie ustalenia stawki podatku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Sprzedaż składnika majątku przez ryczałtowca

W momencie kiedy dochodzi do odpłatnego zbycia ruchomości wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności, zastosowanie będzie mieć art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. f) ustawy o zryczałtowanym podatku. Podaje on, że do przychodu z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały z niej wycofane, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat, będących:

 • środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, nie przekracza 1500 zł,
 • składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy rokowi lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych

– stawka podatku wynosi 3% przychodu.

W świetle powyższego, jeżeli mamy do czynienia ze składnikiem majątku spełniającym kryteria środka trwałego i jednocześnie będącego rzeczą ruchomą, to jego odpłatne zbycie będzie opodatkowane 3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W zakresie kwalifikacji składnika majątkowego do kategorii środków trwałych należy kierować się ogólnymi wytycznymi zawartymi w art. 22a ust. 1 ustawy PIT. W tym miejscu dodajmy, że również przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem są zobligowani do prowadzenia wykazu środków trwałych – pomimo iż wartość takich środków trwałych nie podlega ujęciu w kosztach ani jednorazowo, ani poprzez odpisy amortyzacyjne.

Jak wynika z treści art. 15 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku, podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz, odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencję przychodów.

Warto też zwrócić uwagę, że z opodatkowania wykluczono składniki majątku wykorzystywane na potrzeby firmowe, których wartość początkowa nie przekracza 1500 zł.

Dyrektor KIS w interpretacji z 7 lipca 2021 roku, nr 0115-KDIT1.4011.326.2021.1.MT, wskazał, że przychody ze sprzedaży składników majątku o wartości początkowej równej 1500 zł lub niższej od 1500 zł nie podlegają opodatkowaniu jak przychody z działalności gospodarczej. Sprzedaż takich składników jest rozliczana w ramach źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy PIT.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy PIT opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie ruchomości, jeżeli zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Do opodatkowania stosujemy skalę podatkową.

Przykład 1.

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych sprzedaje dwa środki trwałe: komputer o wartości początkowej 5000 zł oraz drukarkę o wartości 1400 zł.

W jaki sposób rozliczyć sprzedaż ruchomości u ryczałtowca?

W takim przypadku:

 • sprzedaż komputera będzie podlegać opodatkowaniu w ramach działalności gospodarczej 3% stawką ryczałtu od przychodu;
 • sprzedaż drukarki będzie podlegać opodatkowaniu, jeżeli zbycie miało miejsce przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca nabycia. Taki przychód nie podlega opodatkowaniu w ramach działalności gospodarczej, lecz jako osobne źródło przychodów.

Sprzedaż składnika majątku ruchomego będącego środkiem trwałym podlega opodatkowaniu 3% stawką ryczałtu w sytuacji, gdy przedmiotem zbycia jest wartość początkowa przekraczająca 1500 zł.

Sprzedaż składnika majątku będącego nieruchomością

Odmienna stawka podatku znajdzie zastosowanie, jeżeli przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem zdecyduje się dokonać odpłatnego zbycia środka trwałego w postaci nieruchomości.

Otóż w myśl art. 12 ust. 10 ustawy o zryczałtowanym podatku w przypadku odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości będących:

 1. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, nie przekracza 1500 zł,
 3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 4. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które nie podlegają ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 5. składnikami majątku przedsiębiorstwa w spadku

– bez względu na okres ich nabycia – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 10% uzyskanego przychodu, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z pozarolniczej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.

Sprzedaż składnika majątku będącego nieruchomością

Wyjątkiem – zgodnie z art. 12 ust. 10a ustawy o zryczałtowanym podatku – jest przypadek, w którym odpłatnemu zbyciu podlega środek trwały będący nieruchomością mieszkalną. W takiej sytuacji odpłatne zbycie jest kwalifikowane do innego źródła niż pozarolnicza działalność gospodarcza. Konieczność zapłaty podatku powstaje, jeżeli sprzedaż ma miejsce przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie.

Przykład 2.

Przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych sprzedaje dwa środki trwałe wykorzystywane w działalności: mieszkanie oraz magazyn.

W jaki sposób rozliczyć sprzedaż nieruchomości u ryczałtowca?

W konsekwencji:

 • do przychodu z odpłatnego zbycia magazynu znajdzie zastosowanie 10% stawka ryczałtu;
 • przychód ze sprzedaży mieszkania będzie rozliczany poza działalnością gospodarczą, podatnik będzie zobligowany do zapłaty podatku w ramach PIT-39, jeżeli sprzedaż mieszkania miała miejsce przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego nabycia prawa własności.

Sprzedaż składnika majątku będącego nieruchomością inną niż mieszkalna podlega opodatkowaniu 10% stawką ryczałtu od przychodu ewidencjonowanego.

Reasumując, stawka sprzedaży składnika majątku przez ryczałtowca może generować przychód podlegający opodatkowaniu w ramach działalności gospodarczej. Należy mieć na uwadze, że stawka podatku będzie zależna od tego, czy przedmiotem zbycia są ruchomości, czy nieruchomości.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów