0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Usługi pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości - jaka stawka ryczałtu?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Usługi pośrednictwa nie są wykluczone z zakresu opodatkowania przychodów ryczałtem ewidencjonowanym. Istotne jest jednak, aby w poprawny sposób ustalić właściwą stawkę podatku. W poniższym artykule przeanalizujemy przypadek stawki ryczałtu dla usług pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości.

Stawka ryczałtu a właściwa klasyfikacja do PKWiU

Na początku należy zwrócić uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług lub wytwarzanych wyrobów. 

Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. 

Jak wynika z treści art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku, działalność usługowa oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Wysokość stawki ryczałtu nie jest zależna od kodu PKD. Jak czytamy w objaśnieniach do rozporządzenia w sprawie PKWiU pkt 5.3.2, każdą usługę należy zaliczać do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu PKD, pod którym został zaklasyfikowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON podmiot gospodarczy wykonujący usługę.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego. 

Stosownie bowiem do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. 

Natomiast w przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania m.in. usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi, który udziela informacji w zakresie stosowania takiej klasyfikacji, na podstawie wniosku podatnika, w którym zawarte są informacje dotyczące zakresu i charakteru planowanej działalności gospodarczej.

Po uzyskaniu takiej informacji w sprawie klasyfikacji od GUS-u można zwrócić się do Dyrektora KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie zastosowania odpowiedniej stawki ryczałtu.

Zakwalifikowanie przez podatnika wykonywanej działalności do odpowiedniego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług stanowi podstawę do ustalenia wysokości stawek podatkowych należnych od przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Na gruncie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie ma zatem znaczenia, jakie podatnik ma wpisane kody PKD, jakie są zapisy umowy oraz jakie oznaczenie (opis) stosuje na fakturze dokumentującej dokonanie danej czynności. 

W kontekście ustalenia odpowiedniej stawki ryczałtu kluczowe jest to, jakie rzeczywiste czynności wykonuje w ramach prowadzenia działalności gospodarczej i jak te czynności są kwalifikowane pod względem PKWiU.

Odpowiednia stawka ryczałtu stosowana do przychodów ewidencjonowanych zależna jest od zaliczenia usługi do właściwego kodu PKWiU.

Usługi pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości a stawka ryczałtu

Stawka podatku wynosząca 8,5%, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy, ma zastosowanie do przychodów określonych w PKWiU 74.90.12.0 Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń.

Grupowanie to obejmuje usługi pośrednictwa w interesach, tj. organizowanie zaopatrzenia lub sprzedaży dla małych i średnich firm, włączając praktykę zawodową, usługi wyceny antyków, biżuterii itp. 

Jednakże grupowanie to nie obejmuje:

  • usług wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych, sklasyfikowanych w 66.21.10.0;
  • usług pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości, sklasyfikowanych w 68.31.1;
  • usług pośrednictwa związanych z wyceną nieruchomości, sklasyfikowanych w 68.31.16.0.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy 15% stawka podatku znajduje zastosowanie do przychodów ze świadczenia usług związanych z obsługą nieruchomości, świadczonych na zlecenie (PKWiU 68.3).

Zgodnie z wyjaśnieniami do PKWiU 68.3 w tym zakresie grupowania mamy m.in. usługi pośrednictwa w sprzedaży budynków mieszkalnych i gruntów przyległych, z wyłączeniem nieruchomości będących we współwłasności.

Grupowanie to obejmuje usługi pośrednictwa w sprzedaży, kupnie, dzierżawie i zamianie budynków mieszkalnych, mieszkań i innych nieruchomości mieszkalnych wraz z gruntem przyległym. 

W świetle powyższego usługi pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości stanowią rodzaj usług związanych z obsługą nieruchomości.

To oznacza, że takie usługi pośrednictwa będzie podlegać opodatkowaniu 15% stawką ryczałtu, a nie 8,5%.

W tym miejscu warto też dodać, że zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku, jeżeli podatnik obowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami określonymi w ust. 1, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem, że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. 

Przykład 1.

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług pośrednictwa w sprzedaży. W zakresie swojej aktywności gospodarczej prowadzi zarówno pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości, jak i pośrednictwo w sprzedaży wyposażenia (meble, sprzęt RTV i AGD). W takich okolicznościach przychody ze świadczenia usług pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości będą opodatkowane stawką 15%, natomiast pozostałe usługi będą podlegać opodatkowaniu stawką 8,5%.

Stawka ryczałtu dla usług pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości wynosi 15% przychodu uzyskanego w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

Chociaż usługi pośrednictwa komercyjnego są zasadniczo opodatkowane stawką ryczałtu 8,5% przychodu, to w przypadku usług pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości mamy do czynienia z wyjątkiem, który podlega opodatkowaniu 15% stawką podatkową.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów