0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opodatkowanie sprzedaży przez ryczałtowca - warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z uproszczonych form prowadzenia ewidencji w działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw. Omawiamy, jak powinno przebiegać opodatkowanie sprzedaży przez ryczałtowca i kiedy stosuje się stawkę 3% a kiedy 10% ryczałtu przy sprzedaży firmowego majątku.

Opodatkowanie sprzedaży przez ryczałtowca ruchomych składników majątku

W przypadku sprzedaży ruchomych składników majątku którymi są środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. f ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym należy opodatkować stawką ryczałtu w wysokości 3%.

Przykład 1.

Pan Jacek, który prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem w 2020 roku zakupił do firmy samochód, jednak w 2021 r. wycofał go z działalności. W roku 2022 Pan Jacek dokonał sprzedaży tego samochodu. Czy przychód ze sprzedaży podlega opodatkowaniu ?

Opodatkowaniu podlega samochód który został wycofany z działalności, jeśli pomiędzy pierwszym dniem miesiąc następującym po miesiącu w którym pojazd został wycofany z działalności a dniem sprzedaży nie upłynęło 6 lat. W przypadku Pana Jacka od wycofania pojazdu z działalności minął rok, więc przychód ze sprzedaży podlega opodatkowaniu stawką 3%.

Opodatkowanie sprzedaży przez ryczałtowca nieruchomości

Zgodnie z art. 12 ust.10 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu stawką 10 % podlega odpłatne zbycie:

  • środków trwałych albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, nie przekracza 1.500 zł,
  • składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
  • składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które nie podlegają ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • składnikami majątku przedsiębiorstwa w spadku

W przypadku wycofania ww. składników majątku, aby przedsiębiorca nie musiał opodatkowywać przychodu ze sprzedaży musi minąć 6 lat pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującym po miesiącu wycofania z działalności a dniem sprzedaży.

Ryczałt od przychodu jest płatny bez wezwania w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym została dokonana sprzedaż. Wpłaty należy dokonać do urzędu skarbowego odpowiedniego ze względu na adres zamieszkania podatnika.

Przykład 2

Pan Jan prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W kwietniu 2022 roku dokonał sprzedaży maszyny produkcyjnej, która została wycofana z środków trwałych firmy w grudniu 2012 roku.

W takiej sytuacji przychód osiągnięty ze sprzedaży maszyny nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu Od wycofania maszyny z działalności do jej sprzedaży upłynęło bowiem 6 lat.

Jak sprzedać środek trwały na ryczałcie?

W celu wystawienia faktury sprzedaży w systemie wFirma.pl dotyczącej sprzedaży firmowego majątku należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, gdzie należy zaznaczyć środek trwały który chcemy sprzedać i z górnego menu wybrać opcję SPRZEDAŻ.

opodatkowanie sprzedaży przez ryczałtowca

Tak wystawiona faktura zostanie ujęta w ewidencji przychodów oraz w rejestrze VAT sprzedaży (w przypadku czynnych podatników VAT).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów