0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ile wynosi stawka ryczałtu dla cesji leasingu?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy wykorzystują na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej składniki majątku stanowiące nie tylko ich własność, ale również takie, które są używane na podstawie umów leasingu. Dopuszczalne prawnie jest także dokonanie odpłatnej cesji umowy leasingu. Jednak w tym zakresie pojawia się pytanie o właściwą stawkę w przypadku podatników prowadzących działalność opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W artykule przedstawiamy, ile wynosi stawka ryczałtu dla cesji leasingu?

Cesja umowy leasingu to przychód z działalności gospodarczej

Zaczynając jednak od kwestii elementarnych, wskażmy, że zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odrębnymi źródłami przychodów są:

  • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3);
  • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c) (pkt 7).

Podział ten ma istotny wpływ na sposób opodatkowania i jego wysokość.

Cesja umowy leasingu obejmuje odpłatne przeniesienie na drugą osobę prawa majątkowego. Trzeba jednak podkreślić, że jeżeli umowa leasingu została zawarta w ramach działalności gospodarczej, a przedmiot umowy był wykorzystywany na potrzeby firmowe, to przychód z tytułu cesji należy zakwalifikować jako element pozarolniczej działalności gospodarczej.

W takim przypadku nieprawidłowe jest rozliczanie przychodu jako prywatnego źródła w ramach praw majątkowych.

Tak też wypowiedział się Dyrektor KIS w interpretacji z 1 sierpnia 2022 roku (nr 0113-KDIPT2-1.4011.447.2022.2.MZ). Organ podatkowy wskazał, że całokształt okoliczności faktycznych sprawy świadczy o tym, że uzyskane przychody ze sprzedaży dokumentacji w formie cesji praw i obowiązków pod budowę farmy fotowoltaicznej będą stanowić – wbrew twierdzeniu, że będą to przychody z praw majątkowych – przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nakłady inwestycyjne ze względu na to, że były podejmowane w sposób zorganizowany i ciągły wypełniają znamiona działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5a pkt 6 analizowanej ustawy. Tym samym przychód z cesji należy zaliczyć do źródła pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przychód z tytułu dokonanej cesji praw wynikających z umowy leasingu trzeba zaliczyć do pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli taka umowa została zawarta w ramach przedsiębiorstwa.

Ile wynosi stawka ryczałtu dla cesji leasingu?

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Aby ryczałt od przychodów ewidencjonowanych znalazł zastosowanie, konieczne jest dokonanie zgłoszenia o wyborze tej formy.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Po skutecznym wyborze takiej formy opodatkowania pojawia się pytanie o ustalenie właściwej stawki podatkowej. Te bowiem są zróżnicowane w zależności od rodzaju świadczonej usługi.

Sposób opodatkowania podatkiem ryczałtowym i stawki podatku ryczałtowego właściwe dla poszczególnych rodzajów przychodów zostały skategoryzowane poprzez odniesienie do charakteru prowadzonej działalności, w większości przypadków poprzez przywołanie właściwego kodu PKWiU.

Cesja umowy leasingu opodatkowana stawką 8,5%

Wspomniany art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku nie przewiduje wprost konkretnej stawki podatku dla przychodów z cesji umowy leasingu.

Jak wskazaliśmy powyżej, w przypadku cesji dochodzi do odpłatnego przeniesienia prawa majątkowego. 

Tymczasem w myśl art. 12 ust. 10 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w przypadku odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości będących środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – bez względu na okres ich nabycia – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 10% uzyskanego przychodu.

Pojawia się zatem pytanie, czy przenoszone prawo majątkowe stanowi wartość niematerialną i prawną, co obligowałoby do zastosowania 10% stawki podatkowej.

Należy jednak zaznaczyć, że w myśl art. 22b ust. 1 ustawy o PIT wartości niematerialne i prawne to nabyte od innego podmiotu, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

  1. uchylony,
  2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
  3. uchylony,
  4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
  5. licencje,
  6. prawa określone w Ustawie z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej,
  7. wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

W świetle powyższego prawo majątkowe wynikające z umowy leasingu nie stanowi wartości niematerialnej i prawnej i nie podlega ujęciu w wykazie prowadzonym przez przedsiębiorcę opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W konsekwencji do opodatkowania przychodu z tytułu cesji umowy leasingu naszym zdaniem należy zastosować stawkę 8,5%.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym stawka podatku w wysokości 8,5% ma zastosowanie do przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Przychód uzyskany przez przedsiębiorcę z cesji umowy leasingu podlega opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przypomnijmy, że w tym przypadku nie ma możliwości uwzględnienia kosztów podatkowych.

Przedstawione zagadnienie nie jest jednolicie interpretowane i nie ma jednoznacznych przepisów pozwalających na bezbłędne ustalenie stawki ryczałtu dla cesji umowy leasingu. Podatnicy planujący tego typu transakcje powinni rozważyć uprzednie wystąpienie z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów