Poradnik Przedsiębiorcy

Leasing operacyjny a leasing finansowy - podstawowe różnice

Na co dzień przedsiębiorcy mają do czynienia z dwoma rodzajami leasingu: operacyjnym i finansowym. Definicje te również wynikają z przepisów podatkowych. Oczywiście wybór formy zależy wyłącznie od podatnika korzystającego z umowy leasingu, który może być uzależniony od potrzeb rozliczania kosztów podatkowych oraz długości okresu, w którym przewiduje użytkować przedmiot leasingu. Leasing operacyjny a leasing finansowy - podstawowe różnice.

Leasing operacyjny

Przy tej formie umowy przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych leasingodawcy (np. firmy leasingowej). Obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych należy zatem do niego. Natomiast kosztami uzyskania przychodu korzystającego z przedmiotu umowy są raty leasingowe, do których doliczany jest podatek VAT oraz opłata wstępna. Suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszona o należny podatek VAT, odpowiadać musi co najmniej wartości początkowej środków trwałych. Po zakończeniu okresu trwania umowy leasingobiorca ma prawo do wykupu użytkowanego przedmiotu.

Leasing finansowy

Wybierając ten rodzaj umowy leasingowej podatnik musi wiedzieć, iż przedmiot leasingu zostanie zaliczony do składników majątkowych leasingobiorcy, więc przeciwnie do leasingu operacyjnego, to na nim spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Dodatkowo do kosztów uzyskania przychodów korzystający może jedynie zaliczyć część odsetkową raty leasingowej. Podatek VAT natomiast należy uiścić w całości z góry przy pierwszej racie tuż po odbiorze przedmiotu. Warto wspomnieć, że klient staje się właścicielem przedmiotu leasingu automatycznie po wpłacie ostatniej raty.

Leasing operacyjny a leasing finansowy - najważniejsze różnice

Kryterium

Leasing operacyjny

Leasing finansowy

Amortyzacja

obowiązek leasingodawcy

obowiązek leasingobiorcy

Okres trwania umowy

dłuższy niż 40% czasu amortyzacji przedmiotu (nieruchomości - nie mniej niż 10 lat)

powyżej 12 miesięcy

Koszty uzyskania przychodu

korzystający zalicza do kosztów raty netto oraz opłatę wstępną

korzystający zalicza do kosztów część odsetkową rat leasingowych oraz amortyzację

Podatek VAT

doliczany do rat leasingowych

opłacony z góry, wraz z pierwszą ratą

Możliwość wykupu

zależna od stawki amortyzacji i okresu wykupu

wraz z ostatnią ratą przedmiot staje się własnością korzystającego

Decydującym czynnikiem przy wyborze formy leasingu z pewnością są koszty początkowe, które są znacznie niższe w przypadku leasingu operacyjnego, z uwagi na niższe zaangażowanie kapitału własnego. Znaczną większość stanowią na polskim rynku zawarte umowy leasingu operacyjnego, a może to być skutkiem tego, iż w przypadku leasingu finansowegopodatek VAT należy uiścić w całości z góry.

Zaleca się również wybór leasingu operacyjnego, jeżeli przewidywany okres użytkowania przedmiotu jest stosunkowo krótki. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie bieżących kosztów działalności, a co za tym idzie zmniejszenie podstawy opodatkowania.