0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Hodowla zwierząt - opodatkowanie na gruncie PIT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Hodowla zwierząt niekoniecznie musi odbywać się w ramach gospodarstwa rolnego. Typowym przykładem może być hodowla zwierząt egzotycznych. W momencie, kiedy dochodzi do sprzedaży okazów, pojawia się kwestia ustalenia przychodu w ramach podatku PIT oraz sposobu opodatkowania.

Hodowla zwierząt i uzyskiwane z tego tytułu przychody na gruncie podatku PIT

Na gruncie podatku PIT istotnego znaczenia nabiera rozróżnienie pomiędzy przychodami z działalności rolniczej a przychodami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem PIT.

Jak bowiem wynika z treści art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, opodatkowaniu tym podatkiem nie podlega działalność rolnicza z wyjątkiem działów specjalnych produkcji rolnej.

Jak wskazuje art. 2 ust. 2 ustawy o PIT, działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw lub hodowli, lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w których trakcie następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  1. miesiąc – w przypadku roślin,
  2. 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
  3. 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
  4. 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt

– licząc od dnia nabycia.

Warto zwrócić uwagę, że powyższa definicja działalności rolniczej w ogóle nie odnosi się do gospodarstwa rolnego ani do pojęcia rolnika.

W myśl art. 2 ust. 3 ustawy o PIT działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Jak natomiast podaje art. 2 ust. 3a ustawy o PIT, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym „załącznikiem nr 2”.

Zatem uprawa określonych roślin, hodowla lub chów zwierząt stanowi dział specjalny produkcji rolnej, o ile ich rozmiary przekraczają wielkości określone w ww. załączniku. 

Informacje zawarte w wyżej wymienionym załączniku mają znaczenie w zakresie oceny, czy danego rodzaju działalność ma charakter działów specjalnych produkcji rolnej. Jeżeli dany rodzaj uprawy lub chów, lub hodowla określonego gatunku zwierząt nie jest wymieniona w treści załącznika, to należy uznać, że ta uprawa, hodowla czy chów jest działalnością rolniczą, niebędącą działem specjalnym produkcji rolnej. 

W konsekwencji do przychodów z tej działalności nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

W świetle powyższego hodowla zwierząt egzotycznych:

  • może odbywać się w ramach działalności rolniczej, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem PIT,
  • może odbywać się poza gospodarstwem rolnym – wtedy mamy do czynienia z działami specjalnymi produkcji rolnej, o ile hodowla obejmuje zwierzęta wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.

Przypomnijmy, że za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub posiadanych przez osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną, w tym spółkę, nieposiadającą osobowości prawnej.

Przychody z hodowli i sprzedaży zwierząt, niespełniające warunków działalności gospodarczej, mogą być klasyfikowane albo do działalności rolniczej, albo do działów specjalnych produkcji rolnej.

Hodowla zwierząt egzotycznych poza gospodarstwem rolnym bez PIT

Jeżeli osoba fizyczna prowadzi hodowlę zwierząt, które nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, to pomimo że odbywa się to poza gospodarstwem rolnym, i tak będziemy mieli do czynienia z działalnością rolniczą niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem PIT.

Tak np. stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji z 3 grudnia 2018 roku (nr 0114-KDIP3-1.4011.503.2018.1.MJ). Organ podatkowy wskazał, że do działów specjalnych produkcji rolnej nie zalicza się hodowli boa dusiciela, ponieważ w tabeli, o której mowa powyżej, w specyfice rodzajowej tego typu hodowla nie została wymieniona.

Na podstawie przeanalizowanych powyżej regulacji prawnych stwierdzić należy, że hodowla boa dusiciela jest działalnością rolniczą. Działalność podatnika polega na sprzedaży zwierząt pochodzących z własnej hodowli. Z uwagi na taką kwalifikację dochody uzyskiwane z tej hodowli nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W takim przypadku podatnik nie jest zobowiązany do odprowadzania podatku dochodowego od uzyskanego przychodu. Nie ma również obowiązku składania żadnej deklaracji podatkowej z tego tytułu.

Inaczej natomiast będzie w sytuacji, gdy okres hodowli zakupionych zwierząt wynosi mniej niż 2 miesiące. Taka działalność nie będzie już spełniać kryteriów określonych w art. 2 ust. 2 ustawy o PIT. To powoduje, że nie będziemy mieli do czynienia z działalnością rolniczą, co spowoduje konieczność odprowadzenia podatku PIT jako przychód z działalności gospodarczej.

Przykład 1.

Osoba fizyczna prowadzi w swoim mieszkaniu hodowlę węży. Okres hodowli węża wynosi 6 miesięcy. Taka działalność jest działalnością rolniczą, która nie podlega opodatkowaniu PIT.

Przykład 2.

Osoba fizyczna kupuje węże, które następnie po miesiącu są odsprzedawane. To powoduje, że nie jest spełniony warunek określony w art. 2 ust. 2 ustawy o PIT. Taka działalność jest pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Inaczej natomiast będzie przedstawiać się sytuacja, gdy dojdzie do hodowli zwierząt poza gospodarstwem rolnym, gdzie zwierzę jest wymienione w załączniku nr 2 do ustawy. Będzie tak np. w przypadku hodowli rasowych psów i kotów.

Tego rodzaju zwierzęta zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, zatem podatnik prowadzący tego typu działalność będzie osiągać przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, które podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych (istnieje również możliwość wyboru podatku liniowego) lub w ramach norm szacunkowych. W tych okolicznościach konieczne będzie odprowadzenie podatku PIT.

Hodowla zwierząt nieobjętych regulacjami działów specjalnych produkcji rolnej stanowi działalność rolniczą, nawet jeżeli odbywa się poza gospodarstwem rolnym.

Podsumowując, należy wskazać, że dla zakwalifikowania danej aktywności jako działalności rolniczej nie w każdym przypadku konieczne jest posiadanie gospodarstwa rolnego. Hodowla określonych gatunków zwierząt poza gospodarstwem rolnym również może być traktowana jako niepodlegająca opodatkowaniu PIT działalność rolnicza.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów