0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Świadczenia niepieniężne wspólników na rzecz spółki - jak je rozliczyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jedną z form współpracy wspólników spółki jest wykonywanie powtarzających się świadczeń niepieniężnych przez wspólnika na rzecz spółki. Jest to bardzo atrakcyjna forma współpracy, gdyż od wynagrodzenia wypłacanego wspólnikowi nie trzeba opłacać składki zdrowotnej, która znacznie wzrosła od 1 stycznia 2022 roku w związku ze zmianami wprowadzonymi przez Polski Ład. W jaki sposób należy rozliczyć takie świadczenia niepieniężne wspólników na rzecz spółki? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj szczegóły.

Czym są powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólników na rzecz spółki?

Powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólników na rzecz spółki są wykonywaniem określonych czynności przez wspólnika na rzecz spółki – nie jednorazowo, lecz w sposób powtarzający się, za wynagrodzeniem. 

Może być to świadczenie usług np. księgowych, tłumaczeniowych, rzeczoznawczych czy informatycznych, ale też dostawa towarów potrzebnych do działalności w spółce.

Art. 176 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych, dalej: ksh, stwierdza, że „jeżeli wspólnik ma być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, w umowie spółki należy oznaczyć rodzaj i zakres takich świadczeń”.

Umowa spółki zawierająca zapis o powtarzających się świadczenia niepieniężnych wspólników na rzecz spółki musi zostać zawarta wyłącznie w formie aktu notarialnego. Nie ma możliwości zawarcia tego zapisu we wzorze umowy udostępnionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, co oznacza, że nawet jeżeli taka umowa została zarejestrowana przez internet, to żeby dodać do niej informację o odpłatnych powtarzających się świadczeniach niepieniężnych, niezbędna okaże się wizyta u notariusza.

Odpłatne, powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólników na rzecz spółki muszą wynikać z zawartej umowy spółki, gdzie należy oznaczyć rodzaj i zakres tych świadczeń. Umowa ta musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego.

Za świadczenia niepieniężne wspólników na rzecz spółki należy się wynagrodzenie, które – jak wskazuje art. 176 § 2 ksh – jest wypłacane nawet „gdy sprawozdanie finansowe nie wykazuje zysku. Wynagrodzenie to nie może przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie”.

Wynagrodzenie dla wspólnika spółki za powtarzające się świadczenia niepieniężne na rzecz spółki musi być ustalone na poziomie rynkowym.

Czy od powtarzających się świadczeń niepieniężnych wspólnika na rzecz spółki należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy?

Wynagrodzenie wspólnika z tytułu wykonywania powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki będzie przychodem z innych źródeł, o którym mowa w art.10 ust. 1 pkt 9 oraz w art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej: uopdof.

Potwierdzenie tego faktu znajdziemy w interpretacji indywidualnej zawartej w piśmie z 25 listopada 2020 roku wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (112-KDIL2-1.4011.803.2020.1.MKA), w której czytamy, że „otrzymane przez Wspólnika wynagrodzenie z tytułu wykonywania powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz Wnioskodawcy [spółki – uwaga autora] będzie stanowić dla niego przychód z »innych źródeł«, o których mowa w art.20 ustawy o PIT”.

W związku z tym spółka nie ma obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, gdyż wynika to wprost z art. 42a uopdof. 

W art. tym czytamy, że:

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 
  • osoby prawne i ich jednostki,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, 

które wypłacają przychody z innych źródeł, nie są zobowiązane do pobierania zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy.

Muszą one jednak sporządzić informację o wysokości przychodów na druku PIT-11 i przekazać ją wspólnikowi do 28 lutego oraz urzędowi skarbowemu do 31 stycznia roku następnego.

Wynagrodzenie wspólnika otrzymane od spółki z tytułu wykonywania świadczeń niepieniężnych stanowi przychód z innych źródeł. Spółka nie musi odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy, a jedynie wykazać te należności w PIT-11.

Jak rozlicza się wspólnik wykonujący odpłatne powtarzające się świadczenia niepieniężne na rzecz spółki?

Po otrzymaniu PIT-11 wspólnik osiągający przychody z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie określonych w umowie spółki świadczeń niepieniężnych będzie musiał wykazać go w zeznaniu rocznym PIT-36 razem z innymi swoimi dochodami, które rozliczane będą według skali podatkowej.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2022 roku w związku z wprowadzonym Polskim Ładem skala podatkowa wynosi:

  • do 120 000 zł – 17% minus kwota zmniejszająca podatek 5100 zł;
  • ponad 120 000 zł – 15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł.

Dodatkowo kwota wolna od podatku wzrosła z 8000 zł do 30 000 zł.

Wspólnik otrzymujący wynagrodzenie za wykonywanie odpłatnego powtarzającego się świadczenia niepieniężnego na rzecz spółki w zeznaniu rocznym będzie musiał wykazać dochody z całego roku i zapłacić od tego podatek według skali podatkowej.

Czy wynagrodzenie wypłacone wspólnikowi może stanowić koszt uzyskania przychodu dla spółki?

Wydatki spółki z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych będą stanowiły koszt podatkowy, gdyż w zamkniętym katalogu wyłączeń zawartym w art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej: updop, nie ma tego typu wyłączenia.

Wydatki te spełniają natomiast przesłanki kosztów uzyskania przychodów zawartych w art. 15 updop, który mówi, że „kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art.16 ust. 1”.

Potwierdził to także Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji podatkowej zawartej w piśmie z 7 sierpnia 2018 roku (0111- KDIB2-1.4010.221.2018.1.BKD), w którym potwierdził, że koszty ponoszone przez spółkę na wynagrodzenia jej wspólników z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych „jako służące generowaniu po stronie Wnioskodawcy przychodów podatkowych mogą stanowić koszty podatkowe, pod warunkiem ich należytego udokumentowania”.

Wydatki spółki na wynagrodzenia wspólników z tytułu wykonywania powtarzających się świadczeń niepieniężnych mogą stanowić koszt podatkowy pod warunkiem należytego udokumentowania tego kosztu.

Reasumując, zmiany wprowadzone 1 stycznia 2022 roku przez Polski Ład dotyczące podniesienia kwoty wolnej od podatku oraz zwiększenia II progu podatkowego niewątpliwie uczynią odpłatne powtarzające się świadczenia pieniężne wspólników na rzecz spółki jeszcze atrakcyjniejszymi. Do dotychczas istniejącej ulgi polegającej na braku obowiązku odprowadzania od wynagrodzenia uzyskanego z tego tytułu składek ZUS dojdą jeszcze korzyści fiskalne związane z obniżeniem opodatkowania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów