0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Udostępnienie umów spółek i zasad ich funkcjonowania oraz inne zmiany w KRS

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

15 grudnia 2022 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Za sprawą nowelizacji nastąpiło udostępnienie umów spółek, zasad ich funkcjonowania oraz innych informacji i dokumentów udostępnianych w ramach rejestru. Przeczytaj i dowiedź się więcej o zmianach!

Udostępnienie umów spółek

Zgodnie z nowelizacją ustawy o KRS Minister Sprawiedliwości zamieści w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, co najmniej w języku polskim oraz innym języku zrozumiałym dla jak największej liczby użytkowników obcojęzycznych wzorce umów, w tym:

 • wzorzec umowy oraz wzorzec uchwały zmieniającej umowę spółki jawnej, a także wzorce innych uchwał i czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym;
 • wzorzec umowy oraz wzorzec uchwały zmieniającej umowę spółki komandytowej, a także wzorce innych uchwał i czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym;
 • wzorzec umowy oraz wzorzec uchwały zmieniającej umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także wzorce innych uchwał i czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym;
 • wzorzec umowy prostej spółki akcyjnej, a także wzorce uchwał i innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym.

W BIP Ministra Sprawiedliwości będzie można odtąd odnaleźć podstawowe wzory umów spółek wykorzystywane przy zakładaniu spółek przez internet.

Udostępnianie informacji o funkcjonowaniu spółek

Minister Sprawiedliwości w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej publikować będzie również informacje o:

 • zasadach zawiązywania i rejestracji spółek;
 • rejestracji oddziałów przedsiębiorców zagranicznych;
 • wykorzystywaniu wzorców umów udostępnionych w systemie teleinformatycznym;
 • dokumentach wymaganych w postępowaniu rejestrowym;
 • językach, w których możliwe jest zawiązywanie i rejestracja spółek oraz rejestracja oddziałów;
 • identyfikacji osób;
 • obowiązujących opłatach.

Przykład 1.

Na stronach BIP Ministra Sprawiedliwości będzie można odnaleźć podstawowe informacje o funkcjonowaniu spółek i organów spółek na gruncie prawa polskiego. Informacje te będą dostępne również w języku angielskim. Jeżeli zatem osoba z zagranicy będzie interesowała się założeniem spółki w Polsce, będzie miała możliwość zapoznania się z podstawowymi informacjami o spółkach handlowych w naszym reżimie prawnym. 

W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości mają zostać także opublikowane informacje o:

 • zasadach dotyczących członkostwa w organie uprawnionym do reprezentowania podmiotu;
 • organie nadzoru spółki;
 • zakazie pełnienia funkcji organów;
 • podmiotach odpowiedzialnych za informowanie o osobach pełniących funkcje w tych organach objętych zakazem;
 • uprawnieniach i obowiązkach organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu i organu nadzoru spółki.

Minister Sprawiedliwości przekazuje Komisji Europejskiej informacje o przepisach prawa krajowego regulujących powoływanie się przez osoby trzecie na dane zawarte w Rejestrze celem ich udostępnienia w systemie integracji rejestrów.

Dokumenty i informacje przekazywane poprzez Centralną Informację

Nowelizacja przepisów ustawy o KRS, która weszła w życie 15 grudnia 2022 roku, wprowadziła również zmienione brzmienie przepisów regulujących zakres dokumentów i informacji przekazywanych za pośrednictwem Centralnej Informacji.

Zgodnie z nowelizacją w ramach Centralnej Informacji udostępnia się bezpłatnie – w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, prostych spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółek europejskich oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej aktualne informacje albo informację o:

 • wykreśleniu tych podmiotów z KRS;
 • liście dokumentów zawartych w katalogu;
 • niepowtarzalnym identyfikatorze europejskim, o którym mowa w pkt 9 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/1042.

W przypadku spółek, które utworzyły oddziały w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – także niepowtarzalny identyfikator europejski oddziału, numer oddziału w rejestrze oraz oznaczenie państwa, w którym zarejestrowano oddział.

Centralna Informacja przekazuje bezpłatnie do właściwych rejestrów informacje o:

 • otwarciu likwidacji;
 • zakończeniu likwidacji;
 • ogłoszeniu upadłości;
 • zakończeniu postępowania upadłościowego;
 • wykreśleniu spółek, o których mowa powyżej.

Centralna Informacja przekazuje również bezpłatnie do właściwych rejestrów informacje o połączeniu transgranicznym, a także o zarejestrowaniu i wykreśleniu oddziału przedsiębiorcy zagranicznego działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Centralna Informacja przekazuje do właściwych rejestrów informację o zmianach dotyczących spółek, o których mowa powyżej, w zakresie:

 • firmy;
 • siedziby;
 • numeru w Rejestrze;
 • formy prawnej;
 • oznaczenia organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz osób wchodzących w jego skład, ze wskazaniem sposobu reprezentacji;
 • oznaczenia organu nadzoru oraz osób wchodzących w jego skład.

Informacje o przedsiębiorcach zagranicznych

Sąd rejestrowy otrzymuje z właściwych rejestrów za pośrednictwem systemu integracji rejestrów informacje dotyczące przedsiębiorcy zagranicznego o otwarciu i zakończeniu likwidacji, ogłoszeniu upadłości i zakończeniu postępowania upadłościowego, wykreśleniu, połączeniu transgranicznym, zmianach następujących danych:

 • nazwy;
 • siedziby;
 • numeru w rejestrze;
 • formy prawnej;
 • oznaczenia organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz osób wchodzących w jego skład, ze wskazaniem sposobu reprezentacji;
 • powołania i oznaczenia organów nadzoru oraz zakończenia sprawowania przez nie funkcji, a także osób wchodzących w ich skład;
 • złożeniu dokumentów finansowych przedsiębiorcy zagranicznego wraz z oznaczeniem roku obrotowego.

Po nowelizacji sąd rejestrowy otrzymuje z właściwych rejestrów za pośrednictwem systemu integracji rejestrów informacje o zarejestrowaniu, zamknięciu i wykreśleniu oddziału spółki utworzonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Zmiany w zakresie danych identyfikacyjnych

W przypadku gdy do rejestru wpisuje się osobę fizyczną, zamieszcza się jej nazwisko i imię (imiona) oraz numer PESEL.

Jeśli osoba, której dane zamieszcza się w rejestrze, nie ma obowiązku posiadania numeru PESEL, zamieszcza się nazwisko i imię (imiona) oraz datę urodzenia, a w określonych w przepisach przypadkach, gdy sąd rejestrowy otrzymuje z innych rejestrów informacje o przedsiębiorcy zagranicznym – nazwisko i imię (imiona) oraz datę urodzenia lub krajowy numer identyfikacyjny, udostępnione za pośrednictwem systemu integracji rejestrów.

Jeżeli do rejestru wpisywany jest inny podmiot niż osoba fizyczna, zamieszcza się nazwę lub firmę oraz numer identyfikacyjny REGON. Gdy podmiot powstał w wyniku przekształcenia, zamieszcza się NIP podmiotu przekształcanego, a jeżeli podmiot jest zarejestrowany w rejestrze – także jego numer w rejestrze.

W przypadku gdy podmiot, którego dane zamieszcza się w rejestrze, jest przedsiębiorcą zagranicznym objętym systemem integracji rejestrów będącym komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, zamieszcza się numer podmiotu w rejestrze, nazwę tego rejestru i oznaczenie państwa, w którym zarejestrowano podmiot, a jeżeli przedsiębiorca zagraniczny nie jest objęty tym systemem – jego numer w rejestrze, o ile przedsiębiorca podlega wpisowi do rejestru.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów