0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Udzielanie urlopu wychowawczego po nowelizacji Kodeksu pracy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wśród wielu zmian, jakie zostały wprowadzone do Kodeksu pracy na podstawie ostatniej obszernej nowelizacji z 9 marca 2023 roku, warto poświęcić nieco uwagi modyfikacjom legislacyjnym w zakresie udzielania pracownikowi urlopu wychowawczego. Oprócz wdrożenia postanowień prawa Unii Europejskiej (UE) ustawodawca zdecydował się na zmiany wykraczające poza normy unijne, co ma wpłynąć na zmniejszenie obciążeń biurokratycznych. Co zatem przewidują nowe regulacje kodeksowe dotyczące urlopu wychowawczego? Jak obecnie wygląda udzielanie urlopu wychowawczego po nowelizacji Kodeksu pracy? Omawiamy te zagadnienia poniżej w artykule.

Udzielanie urlopu wychowawczego po nowelizacji Kodeksu pracy – informacja dotycząca zmian w przepisach

Zmiany w przedmiocie udzielania urlopów wychowawczych odnoszą się do przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej „kp”, i zostały wprowadzone na podstawie Ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 641), określanej dalej jako „nowelizacja”. Nowe rozwiązania w kp obowiązują od 26 kwietnia 2023 roku.

W omawianym zakresie przedmiotowym nowelizacja wdraża postanowienia zawarte w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 roku w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz.Urz. UE L 188 z 12.07.2019, s. 79).

Wniosek o urlop wychowawczy oraz wycofanie tego wniosku – dopuszczalna forma

Przepisy kp sprzed nowelizacji przewidywały konieczność złożenia przez pracownika wniosku o urlop wychowawczy w formie pisemnej. Po zmianach dopuszczalne będzie także składanie wspomnianego wniosku w postaci elektronicznej.

Art. 186 § 7 zdanie pierwsze kp: Urlop wychowawczy jest udzielany na wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej składany przez pracownika w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

21-dniowy termin na złożenie wniosku nie uległ więc korekcie w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego, natomiast dodano możliwość składania wniosku alternatywnie – w tradycyjnej formie, czyli na piśmie, lub za pośrednictwem drogi elektronicznej.

Przykład 1.

Pracownik nosił się z zamiarem złożenia wniosku o urlop wychowawczy i w tym celu sporządził na piśmie stosowny dokument. Aby skorzystać z uprawnienia do urlopu, powinien złożyć wniosek w ustawowym terminie. W tym czasie jednak pracownik poczuł się niezbyt dobrze i obawiał się, że z powodu swojej niedyspozycji nie będzie w stanie dochować terminów określonych w Kodeksie pracy. Poinformował zatem pracodawcę o tych okolicznościach. Dowiedział się jednocześnie, iż weszły w życie zmiany prawa pracy, które dopuszczają możliwość przekazania wniosku w sprawie urlopu wychowawczego za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość (wniosek sporządzony w formie dokumentu elektronicznego). Pracownik skorzystał z tej możliwości, dzięki czemu ustawowe terminy zostały zachowane.

W tym miejscu warto wskazać wymagane prawem informacje, jakie należy zawrzeć we wniosku o udzielenie pracownikowi urlopu wychowawczego albo jego części. Obejmują one:

  • imię i nazwisko pracownika;
  • imię i nazwisko dziecka, na które ma być udzielony urlop wychowawczy lub jego część;
  • wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop wychowawczy lub jego część na dane dziecko;
  • wskazanie okresu urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko;
  • określenie liczby części urlopu wychowawczego, z których dotychczas skorzystano na dane dziecko.

Do wniosku o urlop wychowawczy trzeba dołączyć szereg dokumentów potwierdzających konkretną okoliczność, czyli w szczególności:

  1. oświadczenie pracownika o braku zamiaru korzystania przez drugiego rodzica lub opiekuna dziecka z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku albo o okresie, w którym drugi rodzic lub opiekun dziecka zamierza korzystać z urlopu wychowawczego w okresie objętym wnioskiem. Jednocześnie wskazane oświadczenie nie jest wymagane w przypadku ograniczenia drugiemu rodzicowi albo pozbawienia drugiego rodzica władzy rodzicielskiej, a także ograniczenia lub zwolnienia z opieki drugiego opiekuna dziecka;

  2. w przypadku określonym powyżej w pkt 1 – kopię prawomocnego orzeczenia sądu o ograniczeniu lub pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej albo o ograniczeniu lub zwolnieniu z opieki drugiego opiekuna dziecka albo dokumenty bądź oświadczenie pracownika, że występują niedające się usunąć przeszkody do uzyskania informacji od drugiego rodzica lub opiekuna dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku albo o okresie, w którym drugi rodzic lub opiekun dziecka zamierza korzystać z urlopu wychowawczego w czasie objętym wnioskiem;

  3. kopię prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka, na które ma być udzielony urlop wychowawczy, w przypadku, o którym mowa w art. 186 § 3 kp (jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika, niezależnie od urlopu w wymiarze do 36 miesięcy udzielonego na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia, może być udzielony urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia).

Analogiczna zmiana do wyżej przedstawionej odnosi się do sytuacji, w której pracownik zamierza wycofać wniosek o urlop wychowawczy – obowiązujące do tej pory przepisy umożliwiały takie działanie, przy czym rezygnacja z tego urlopu powinna być dokonana w formie pisemnej. Po nowelizacji równorzędne jest oświadczenie pracownika w tej sprawie złożone w formie elektronicznej.

Art. 186 § 7 zdanie 4 kp: Pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu, składając pracodawcy w postaci papierowej lub elektronicznej oświadczenie w tej sprawie.

I znów, podobnie jak w przypadku poprzedniej zmiany, nie skorygowano terminu na złożenie rezygnacji z urlopu wychowawczego – uzupełniono jedynie przepis o możliwości rezygnacji z urlopu przy skorzystaniu z formy elektronicznej złożenia oświadczenia.

Przykład 2.

Pracownica złożyła wniosek o urlop wychowawczy, stosując tradycyjną formę, czyli poprzez złożenie pracodawcy dokumentu na piśmie. W okresie oczekiwania na rozpoczęcie wspomnianego urlopu sytuacja rodzinna pracownicy uległa niespodziewanej zmianie. Wskutek niej urlop wychowawczy nie jest już konieczny (okazało się, że istnieje możliwość zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki przez innego członka rodziny). Ze względów związanych z chęcią dalszego systematycznego rozwoju zawodowego pracownica postanowiła zrezygnować z urlopu wychowawczego i nie przerywać świadczenia pracy. W związku z tym zdecydowała się na wycofanie wniosku o urlop wychowawczy. Tymczasem weszły w życie nowe rozwiązania w Kodeksie pracy umożliwiające zastosowanie w omawianym zakresie postaci elektronicznej. Pracownica, aby zachować 7-dniowy termin przewidziany prawem, skorzystała z formy elektronicznej wycofania wniosku o urlop wychowawczy.

Wniosek pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego o obniżenie wymiaru czasu pracy – dopuszczalna forma

Kolejna zmiana w kp w zakresie udzielania urlopów wychowawczych ma tożsamy charakter do uprzednio omówionych modyfikacji prawnych – chodzi zatem o wprowadzenie możliwości wnioskowania w formie elektronicznej.

Art. 186(7) § 1 zdanie pierwsze kp:

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu.

Oznacza to, że nie zmieniły się zasady wnioskowania o obniżenie wymiaru czasu pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego (do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego etatu) w okresie, w którym pracownik mógłby korzystać ze wskazanego urlopu, postępowanie w tym zakresie uzupełniono natomiast o możliwość złożenia przez pracownika wniosku w formie elektronicznej.

Przypomnijmy, że w razie skierowania przez pracownika tak złożonego wniosku pracodawca jest obowiązany go uwzględnić.

Okres, przez jaki pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może skorzystać z obniżonego wymiaru czasu pracy

Kolejna zmiana w przepisach określających zasady korzystania z urlopu wychowawczego związana jest z często występującymi wątpliwościami co do okresu, w którym pracownik może skorzystać ze wspomnianego urlopu, jeżeli wcześniej realizował prawo do wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy na podstawie art. 186(7) § 1 kp. Kwestie te doprecyzowano poprzez dodanie § 3 i 4 w art. 186(7) kp.

Art. 186(7) § 3 kp:

W przypadku skorzystania przez pracownika z części urlopu wychowawczego pracownik ten może korzystać z obniżonego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 186(7) § 1 kp, przez okres odpowiadający pozostałemu do wykorzystania wymiarowi urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia.

Przytoczony przepis umożliwia zatem pracownikowi korzystanie z obniżonego wymiaru czasu pracy (w okresie, w którym mógłby przebywać na urlopie wychowawczym), przy czym realizacja tego uprawnienia nie spowoduje obniżenia wymiaru urlopu wychowawczego. Przesądza o tym art. 186(7) § 4 kp, który stanowi, iż korzystanie z obniżonego wymiaru czasu pracy na podstawie art. 186(7) § 1 kp nie obniża wymiaru urlopu wychowawczego.

Udzielanie urlopu wychowawczego po nowelizacji Kodeksu pracy – podsumowanie 

Zmiany w zakresie udzielania urlopu wychowawczego wynikają z konieczności wdrożenia określonych postanowień prawa UE. Polski ustawodawca poszedł jednak krok dalej, wprowadzając do Kodeksu pracy rozwiązania mające zmniejszyć obciążenia biurokratyczne. Zarówno złożenie wniosku o urlop wychowawczy, jak i wycofanie go będzie dopuszczalne przy wykorzystaniu drogi elektronicznej. Analogiczna korekta w przepisach odnosi się do wniosku pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy. W ramach nowelizacji doprecyzowano ponadto kwestie dotyczące okresu, w którym pracownik może skorzystać z urlopu wychowawczego, jeżeli wcześniej eksploatował prawo do wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów