0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

FP i FGŚP a powrót z urlopu wychowawczego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Urlop wychowawczy a obowiązek składkowy

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 19 w związku z art. 9 ust. 6 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoby przebywające na urlopie wychowawczym podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeśli nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych. Obowiązek ten powstaje od dnia rozpoczęcia korzystania z urlopu wychowawczego i trwa aż do dnia jego zakończenia. Należy podkreślić, że w odniesieniu do osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński, płatnik składek wykazuje tylko należne składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne w odpowiednich dokumentach rozliczeniowych. Nie dokonuje natomiast wpłaty tych składek do ZUS. Nie opłaca również w tym czasie składek na FP i FGŚP.

Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP i FGŚP

W myśl art. 104a ustawy o promocji zatrudnienia oraz art. 9a ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych, pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na FP i FGŚP za zatrudnionych pracowników powracających z:

  • urlopu macierzyńskiego,
  • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
  • dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • urlopu rodzicielskiego,
  • urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez ZUS zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy trwa pełne 36 miesięcy kalendarzowych i rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił powrót do pracy po urlopie, a kończy ostatniego dnia 36 miesiąca przysługującego zwolnienia. Okresy dotyczą powrotu:

  • z urlopu macierzyńskiego,
  • z dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
  • z każdej części wykorzystanego urlopu wychowawczego.

W sytuacji, kiedy pracodawca wykorzysta w całości 36-miesięczny okres zwolnienia z opłacania składek na ww. Fundusze, a następnie na to samo dziecko ponownie udzieli pracownikowi urlopu wychowawczego, to nie ma już prawa zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP.

Warto pamiętać, że prawo do zwolnienia z opłacania składek na Fundusze zachowuje wyłącznie ten pracodawca, który jako pierwszy udzielił na to samo dziecko jednego z urlopów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów