Poradnik Przedsiębiorcy

Wysokość wynagrodzenia chorobowego bezpośrednio po urlopie wychowawczym

Zdarzają się sytuacje, kiedy to pracownica, wracająca z urlopu wychowawczego bezpośrednio po zakończeniu tego okresu przedkłada pracodawcy zwolnienie lekarskie (ZUS ZLA). W takim przypadku pracodawca może mieć wątpliwości odnośnie tego, w jaki sposób należy obliczyć podstawę wymiaru przysługującego pracownicy wynagrodzenia chorobowego.

Wynagrodzenie chorobowe

Kwota wynagrodzenia podczas choroby różni się w zależności od powodu nieobecności w pracy. I tak - pracodawca wypłaca wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy na skutek:

  • choroby trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracowników powyżej 50 roku życia, trwającej łącznie 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. W tej sytuacji pracownikowi należy się 80 proc. wynagrodzenia lub więcej, jeżeli u pracodawcy obowiązuje wyższe wynagrodzenie za okres choroby,
  • wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w okresie ciąży w okresie przypadającym wskazanym w punkcie wyżej. W tym wypadku pracownik zachowuje prawo do 100 proc. wynagrodzenia,
  • poddania się niezbędnym badaniom i czynnościom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów przypadającym wskazanym w punkcie poprzednim. Tu również pracownik zachowuje prawo do 100 proc. wynagrodzenia.

W przypadku przebywania na zwolnieniu dłużej niż 33 dni w ciągu roku (14 dni w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia), pracownika przestaje obowiązywać wynagrodzenie chorobowe, natomiast przysługuje mu zasiłek chorobowy (70 proc. wynagrodzenia) wypłacany przez ZUS lub pracodawcę (w zależności od liczby osób zgłoszonych przez pracodawcę do ubezpieczenia).

Jak obliczyć wysokość wynagrodzenia chorobowego?

Wysokość wynagrodzenia chorobowego wylicza się w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika, wypłacane za 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wystąpiła choroba.

Jeżeli dany pracownik ma krótszy staż pracy, wysokość wynagrodzenia chorobowego wylicza się za przepracowane miesiące kalendarzowe, poprzedzające miesiąc, w którym wystąpiła niezdolność do pracy.

Co ważne, przez wynagrodzenie należy rozumieć przychód pracownika, stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne.

Wynagrodzenie chorobowe po wychowawczym

W sytuacji opisanej na początku, podstawa wymiaru zależeć będzie od sposobu wynagradzania określonego w umowie o pracę. I tak:

  • przy wynagrodzeniu stałym należy przyjąć wynagrodzenie w wysokości obowiązującej w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy (pomniejszonej o kwotę odpowiadającą składkom na ubezpieczenie społeczne, jakie sfinansowałaby pracownica),
  • przy wynagrodzeniu zmiennym należy przyjąć przeciętne wynagrodzenie wypłacone innym pracownikom, zatrudnionym u tego samego pracodawcy, na takim samym lub podobnym stanowisku pracy, za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Co więcej, tak ustalona podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla pracownicy zatrudnionej na cały etat nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia pomniejszonego o kwotę odpowiadającą 13,71 proc.