0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ujęcie składek zdrowotnych w zeznaniu rocznym – jak przebiega?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdy podatnik prowadzący działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym bądź ryczałtem zobowiązany jest do złożenia zeznania podatkowego. Przedsiębiorcy muszą złożyć zeznanie podatkowe do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Podatnicy powinni pamiętać, że składki ZUS pozwalają na obniżenie zobowiązania podatkowego. Sprawdźmy, jak przebiega ujęcie składek zdrowotnych w zeznaniu rocznym!

Ujęcie składek zdrowotnych w zeznaniu rocznym za 2023 rok

Składki zdrowotne podatnik może odliczyć wyłącznie od podstawy opodatkowania jako:

  • bezpośrednie odliczenie w zaliczce lub jako koszt w KPiR - w przypadku podatku liniowego,
  • bezpośrednie odliczenie w zaliczce - w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Należy przy tym pamiętać, że odliczenia dokonuje się w wysokości:

  • limitu rocznego 10 200 zł - w przypadku podatku liniowego (w 2024 roku limit ten został zwiększony do 11 600 zł),
  • limitu 50% zapłaconych składek zdrowotnych - w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W przypadku opodatkowania skalą podatkową przedsiębiorca nie ma możliwości odliczenia zapłaconych składek zdrowotnych.

Co do zasady obniżenia podatku dochodowego można dokonać również o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, które wypłacone są za osobę współpracującą. W myśl ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą oraz zleceniobiorcami uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia. Nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Należy mieć na uwadze, że nie można odliczyć składek zdrowotnych, których podstawę wymiaru stanowi dochód:

  • wolny od podatku na podstawie ustawy o PIT,
  • od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

ujęcie składek zdrowotnych w zeznaniu rocznym dodawanie deklaracji PIT

Przykład 1.

Pan Michał prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem liniowym i w 2023 roku opłacił składki zdrowotne w wysokości 12 000 zł. Czy pan Michał ma prawo do odliczenia zapłaconych składek zdrowotnych?

W związku z tym, że pan Michał prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem liniowym ma prawo odliczenia składki zdrowotnej do wysokości limitu obowiązującego w 2023 roku czyli do wysokości 10 200 zł. Oznacza to, że kwota ponad limit a więc 1 800 zł przepada.

Dowodem, który posłuży jako potwierdzenie zapłaty składek ZUS, może być każdy dokument, za pomocą którego możliwe jest potwierdzenie poniesienia wydatku, np. dowód wpłaty, przelewu, potwierdzenie przelewu z wyciągu bankowego czy zaświadczenie z ZUS-u o kwocie zapłaconych składek (np. druk wygenerowany z PUE).

Jak przebiega ujęcie składek zdrowotnych w zeznaniu rocznym?

Podatnik, który odlicza składki zdrowotne, musi pamiętać, że nie mogą być one odliczone w zeznaniu rocznym w kwocie wyższej niż wartość przysługującego limitu w danym roku. Dodatkowo, składki zdrowotne nieodliczone w danym roku podatkowym „przepadają” – nie podlegają przeniesieniu na kolejny rok podatkowy.

Zeznanie roczne

Odliczeniu podlega składka zdrowotna

Pozycja w zeznaniu

PIT-36L

do wysokości limitu 10200 zł w 2023 roku

Poz. 41

PIT-28

do wysokości limitu 50% zapłaconych składek zdrowotnych w danym roku

Poz. 104

Podatnicy, którzy rozliczają się w formie karty podatkowej, po zakończeniu roku składają deklarację PIT-16A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego. Zeznanie roczne PIT-16A należy złożyć w terminie do 28 lutego po zakończonym roku podatkowym.

Odliczenie składek zdrowotnych w zeznaniu rocznym w systemie wFirma.pl

W systemie wFirma.pl składki zdrowotne podlegające odliczeniu w zeznaniu rocznym obliczane są automatycznie. Przy czym aby zostały one odliczone automatyczne, konieczne jest rozliczanie w rzeczywistych datach, np. na podstawie wyciągu deklaracji ZUS DRA i następnie wyliczenie w systemie zaliczki na podatek dochodowy.

Aby rozliczyć deklarację ZUS DRA, należy przejść do zakładki: START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE, zaznaczyć deklarację ZUS DRA i skorzystać z opcji ROZLICZ. W oknie, które się pojawi, należy wskazać opłacenie składek ZUS w rzeczywistej dacie.

ujęcie składek zdrowotnych w zeznaniu rocznym

Następnie, aby składki zdrowotne rozliczone zostały automatycznie w zeznaniu rocznym, konieczne jest generowanie zaliczek na podatek dochodowy. Aby je wygenerować, należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK. Wówczas składki ZUS zostaną uwzględnione w zaliczce.

Ujęcie składek zdrowotnych w zeznaniu rocznym miesięczna zaliczka

Następnie, generując zeznanie roczne schematem: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ, po wyborze jednego z odpowiednich formularzy:

  • Roczna deklaracja liniowego podatku dochodowego (PIT 36L),
  • Roczna deklaracja zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT 28)

i wyborze roku oraz celu zeznania rocznego – złożenie czy korekta, pojawi się okno, w którym wyszczególnione zostaną składki ZUS.

ujęcie składek zdrowotnych w zeznaniu rocznym dodawanie deklaracji PIT

Następnie w oknie sporządzenia zeznania rocznego, system wprowadzić składki zdrowotne podlegające odliczeniu we właściwej pozycji formularza.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów