0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ujęcie składek zdrowotnych w zeznaniu rocznym – jak przebiega?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdy podatnik prowadzący działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym bądź ryczałtem zobowiązany jest do złożenia zeznania podatkowego. Przedsiębiorcy muszą złożyć zeznanie podatkowe do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. W przypadku zeznania za 2022 rok termin ten został wydłużony na pierwszy dzień roboczy czyli 2 maja. Podatnicy powinni pamiętać, że składki ZUS pozwalają na obniżenie zobowiązania podatkowego. Sprawdźmy, jak przebiega ujęcie składek zdrowotnych w zeznaniu rocznym!

Ujęcie składek zdrowotnych w zeznaniu rocznym

Po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład, składki zdrowotne podatnik może odliczyć wyłącznie od podstawy opodatkowania jako:

  • bezpośrednie odliczenie w zaliczce lub jako koszt w KPiR - w przypadku podatku liniowego,
  • bezpośrednie odliczenie w zaliczce - w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Należy przy tym pamiętać, że odliczenia dokonuje się w wysokości:

  • limitu rocznego 8 700 zł - w przypadku podatku liniowego (w 2023 roku limit ten został zwiększony do 10 200 zł),
  • limitu 50% zapłaconych składek zdrowotnych - w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W przypadku opodatkowania skalą podatkową przedsiębiorca nie ma możliwości odliczenia zapłaconych składek zdrowotnych.

Co do zasady obniżenia podatku dochodowego można dokonać również o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, które wypłacone są za osobę współpracującą. W myśl ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą oraz zleceniobiorcami uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia. Nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Należy mieć na uwadze, że nie można odliczyć składek zdrowotnych, których podstawę wymiaru stanowi dochód:

  • wolny od podatku na podstawie ustawy o PIT,
  • od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przykład 1.

Pan Michał prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem liniowym i w 2022 roku opłacił składki zdrowotne w wysokości 9 000 zł. Czy pan Michał ma prawo do odliczenia zapłaconych składek zdrowotnych?

W związku z tym, że pan Michał prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem liniowym ma prawo odliczenia składki zdrowotnej do wysokości limitu obowiązującego w 2022 roku czyli do wysokości 8 700 zł. Oznacza to, że kwota ponad limit a więc 300 zł przepada.

Dowodem, który posłuży jako potwierdzenie zapłaty składek ZUS, może być każdy dokument, za pomocą którego możliwe jest potwierdzenie poniesienia wydatku, np. dowód wpłaty, przelewu, potwierdzenie przelewu z wyciągu bankowego czy zaświadczenie z ZUS-u o kwocie zapłaconych składek (np. druk wygenerowany z PUE).

Jak przebiega ujęcie składek zdrowotnych w zeznaniu rocznym?

Podatnik, który odlicza składki zdrowotne, musi pamiętać, że nie mogą być one odliczone w zeznaniu rocznym w kwocie wyższej niż wartość przysługującego limitu w danym roku. Dodatkowo, składki zdrowotne nieodliczone w danym roku podatkowym „przepadają” – nie podlegają przeniesieniu na kolejny rok podatkowy.

Zeznanie roczne

Odliczeniu podlega składka zdrowotna

Pozycja w zeznaniu

PIT-36L

do wysokości limitu 8 700 zł w 2022 roku i 10 200 zł w 2023 roku

Poz. 41

PIT-28

do wysokości limitu 50% zapłaconych składek zdrowotnych w danym roku

Poz. 104

Podatnicy, którzy rozliczają się w formie karty podatkowej, po zakończeniu roku składają deklarację PIT-16A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego. Zeznanie roczne PIT-16A należy złożyć w terminie do 28 lutego po zakończonym roku podatkowym.

Odliczenie składek zdrowotnych w zeznaniu rocznym w systemie wFirma.pl

W systemie wFirma.pl składki zdrowotne podlegające odliczeniu w zeznaniu rocznym obliczane są automatycznie. Przy czym aby zostały one odliczone automatyczne, konieczne jest rozliczanie w rzeczywistych datach, np. na podstawie wyciągu deklaracji ZUS DRA i następnie wyliczenie w systemie zaliczki na podatek dochodowy.

Aby rozliczyć deklarację ZUS DRA, należy przejść do zakładki: START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE, zaznaczyć deklarację ZUS DRA i skorzystać z opcji ROZLICZ. W oknie, które się pojawi, należy wskazać opłacenie składek ZUS w rzeczywistej dacie.

ujęcie składek zdrowotnych w zeznaniu rocznym

Następnie, aby składki zdrowotne rozliczone zostały automatycznie w zeznaniu rocznym, konieczne jest generowanie zaliczek na podatek dochodowy. Aby je wygenerować, należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK. Wówczas składki ZUS zostaną uwzględnione w zaliczce.

ujęcie składek zdrowotnych w zeznaniu rocznym miesięczna zaliczka

Następnie, generując zeznanie roczne schematem: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ, po wyborze jednego z odpowiednich formularzy:

  • Roczna deklaracja liniowego podatku dochodowego (PIT 36L),
  • Roczna deklaracja zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT 28)

i wyborze roku oraz celu zeznania rocznego – złożenie czy korekta, pojawi się okno, w którym wyszczególnione zostaną składki ZUS.

ujęcie składek zdrowotnych w zeznaniu rocznym dodawanie deklaracji PIT

Następnie w oknie sporządzenia zeznania rocznego, system wprowadzić składki zdrowotne podlegające odliczeniu we właściwej pozycji formularza.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów