0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulgi dla przedsiębiorstw społecznych - warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nowo zaprojektowana regulacja, tj. projekt ustawy o ekonomii społecznej z dnia 12 maja 2021 roku, przedstawia rozwiązania mające na celu wsparcie zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich integracji społecznej. Cele mają być realizowane poprzez nowe miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz przez świadczenie usług społecznych przez podmioty ekonomii społecznej. Regulacja zmienia również przepisy dotyczące liczby zatrudnionych osób przez przedsiębiorstwa społeczne i tym samym uzyskania ulg. Jakie ulgi dla przedsiębiorstw społecznych przewiduje zatem projekt ustawy?

Projekt ustawy o ekonomii społecznej a ulgi dla przedsiębiorstw społecznych

Projektowana Ustawa z dnia 12 maja 2021 roku prawdopodobnie zostanie przyjęta w III kwartale 2021 roku. Została stworzona w zamiarze wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w uzyskaniu pracy i tym samym złagodzenia przepisów dla przedsiębiorców społecznych w ramach udzielanych ulg. Ustawa będzie regulować:

 1. organizację i zasady funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych;

 2. zasady realizacji usług społecznych przez podmioty ekonomii społecznej;

 3. zasady i formy wspierania podmiotów ekonomii społecznej (art. 1 projektu ustawy o ekonomii społecznej).

W ramach programów wskazywanych i wspieranych przez ustawę o ekonomii społecznej planowane jest finansowanie działań, w szczególności tych, które wspierają:

 1. realizację usług społecznych;

 2. rozwój ekonomii społecznej;

 3. budowanie wspólnych przedsięwzięć przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów ekonomii społecznej na rzecz rozwoju ich potencjału oraz rozwoju lokalnego;

 4. tworzenie i rozwój przedsiębiorstw społecznych oraz wzmacnianie ich potencjału innowacyjnego i rozwojowego;

 5. podnoszenie wiedzy, kompetencji i kwalifikacji osób zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej;

 6. zatrudnienie w przedsiębiorstwach społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Przedsiębiorstwo społeczne

Według projektu ustawy przedsiębiorstwem społecznym może być podmiot ekonomii społecznej, który będzie prowadził odpłatną działalność pożytku publicznego lub inną działalność o charakterze odpłatnym (art. 3 projektu ustawy o ekonomii społecznej). Działalność będzie musiała służyć rozwojowi lokalnemu oraz mieć na celu:

 1. realizację usług społecznych;

 2. reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Przedsiębiorstwo będzie musiało zatrudniać co najmniej 3 osoby na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, gdzie etat będzie musiał wynosić przynajmniej ½. W takim przedsiębiorstwie projekt ustawy wskazuje, że 30% zatrudnionych będą musiały stanowić osoby, które są zagrożone wykluczeniem społecznym. 

Przykład 1.

Jeżeli w przedsiębiorstwie społecznym zatrudnionych jest 20 osób, to aby uzyskać 30% zatrudnionych, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym, w ramach 20 osób 6 osób musi je stanowić. 

W ramach zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przedsiębiorstwo będzie zobowiązane do realizowania indywidualnego planu reintegracyjnego przez okres od 6 do 36 miesięcy mający na celu wzrost kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji społecznych tych osób (art. 8 projektu ustawy o ekonomii społecznej). 

Ułatwienia dla przedsiębiorców 

Istotną kwestią dla przedsiębiorców prowadzących przedsiębiorstwa społeczne będzie możliwość uzyskania ulg. Prawo do udzielania tych, które będą przysługiwać pracodawcom, będzie dotyczyło przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 10 pracowników. W obecnym brzmieniu przepisów ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych liczba pracowników wynosi 25 (art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych), jednakże ustawa o ekonomii społecznej ma je zmienić. 

Skutkiem tego będzie możliwość udzielania obniżeń we wpłatach na PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) przez przedsiębiorcę wobec swoich kontrahentów. Warunkiem będzie zatrudnianie minimalnie 10 osób. 

Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorstwa społecznego 

W związku z zatrudnianiem przez przedsiębiorców osób zagrożonych wykluczeniem społecznym część kosztów osobowych pracodawcy oraz część wynagrodzenia będzie mogła być finansowana ze środków Funduszu Pracy przez okres realizacji indywidualnego planu reintegracyjnego pracownika (art. 26 projektu ustawy o ekonomii społecznej). Koniecznym będzie zawarcie umowy przez takiego przedsiębiorcę z właściwym starostą do wysokości odpowiadającej miesięcznej składce.

Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać również wsparcie z Funduszu Pracy lub Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w formie:

 1. jednorazowych środków na utworzenie stanowiska pracy;

 2. środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia.

Przedsiębiorcy będzie także przysługiwało dofinansowanie oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych oraz zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych. 

Podstawa prawna 

Projekt ustawy o ekonomii społecznej z dnia 12 maja 2021 roku

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów