0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak ustalić liczbę zatrudnionych dla obowiązku dokonywania wpłaty na PFRON?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wpłaty na PFRON czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są obowiązkowe w przypadku osiągnięcia przez pracodawcę stanu zatrudnienia w wysokości co najmniej 25 pracowników.

Kto jest zwolniony z wpłat na PFRON?

Wpłaty na PFRON nie muszą dokonywać:

 • pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%,
 • pracodawcy prowadzący zakłady będące w likwidacji, albo co do których ogłoszono upadłość,
 • placówki dyplomatyczne, urzędy konsularne, przedstawicielstwa i misje zagraniczne,
 • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne niedziałające w celu osiągnięcia zysku, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi.

Ustalenie stanu zatrudnienia

Do wyliczenia kwoty należnej wpłaty na PFRON konieczne jest ustalenie w pierwszej kolejności liczby zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, tzn. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Do ustalenia stanu zatrudnienia  nie uwzględnia się tu osób, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne, np. o dzieło czy zlecenie.

Stan zatrudnienia powinno się ustalić za cały miesiąc w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Oznacza to, że pracodawca powinien ustalić liczbę etatów w danym miesiącu, które oblicza przez zastosowanie średniej arytmetycznej ze stanów dziennych w miesiącu.

Do liczby pracowników nie należy wliczać osób zatrudnionych:

 • na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • przebywających na urlopach wychowawczych,
 • nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej,
 • będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
 • nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego,
 • przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawa

Obliczanie wpłaty na PFRON

Najpierw należy ustalić liczbę pracowników zatrudnionych ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Średnią arytmetyczną  powinno się obliczyć:

 • sumując stan zatrudnienia z każdego dnia w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (etaty), a następnie
 • dzieląc uzyskany wynik przez liczbę dni w miesiącu.

W obliczeniach wpłaty na PFRON powinno się uwzględniać również dni wolne od pracy (niedziele, święta) przyjmując istniejący stan zatrudnienia w danym dniu. Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty należy obliczać po zakończeniu miesiąca.

Następny etap to obliczenie różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy. W przypadku nieosiągania wymaganego wskaźnika zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych pracodawca musi  wnieść wpłatę. Dla niektórych jednostek wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%. Dotyczy to państwowych i niepaństwowych szkół wyższych, wyższych szkół zawodowych, publicznych i niepublicznych szkół, zakładów kształcenia nauczycieli oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych - dla których wskaźnik ten wynosi 2%.

Otrzymany wynik należy pomnożyć przez kwotę stanowiącą 40,65% przeciętnego wynagrodzenia. Samo pojęcie przeciętnego wynagrodzenia należy rozumieć przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przykład 1.

Pracodawca na  ustalił, że w marcu 2020 roku stan zatrudnienia w jego firmie wyniósł 60 osób w przeliczeniu na pełen etat. Zakładając, że firma nie zatrudnia osób niepełnosprawnych, wskaźnik zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych zwalniający z obowiązku wpłat na PFRON zostałby osiągnięty przy zatrudnieniu takich osób na 3,6 etatu:

6% z 60 etatów = 3,6 etatu.

Wskaźnik ten (3,6) należy pomnożyć przez 40,65% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego do obliczenia wpłaty na PFRON w marcu 2020 r.:

5024,48 zł x 40,65% = 2042,45 zł,

2042,45 zł x 3,6 etatu = 7352,82 zł

Pracodawca zobowiązany jest dokonać wpłaty na PFRON w terminie do dnia 20. następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat. W tym też terminie należy wysłać przez teletransmisję danych do PFRON stosowne deklaracje, z których będzie wynikać kwota wpłaty.

W sytuacji kiedy termin ten będzie przypadał w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów