0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ustanowienie rozdzielności majątkowej w trakcie roku - konsekwencje

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Małżonkowie pozostający w związku małżeńskim w ustroju wspólności małżeńskiej mogą podjąć decyzję o podpisaniu intercyzy, czyli ustanowieniu rozdzielności majątkowej. Ustanowienie rozdzielności majątkowej jest dokonywane na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, natomiast w naszym artykule zastanowimy się nad kwestiami podatkowymi.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe

Reguła ogólna wyrażona w art. 26 Ordynacji podatkowej wskazuje, że podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki. Dalej, w art. 29 § 1 Ordynacji podatkowej czytamy, że w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność, o której mowa w art. 26, obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka.

Należy podkreślić, że współmałżonek podatnika nie jest podatnikiem, a jedynie odpowiada majątkiem wspólnym za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki. Jego odpowiedzialność wynika z długu małżonka-podatnika i ograniczona jest do odpowiedzialności z majątku wspólnego.

W znaczeniu materialnym przepis art. 29 § 1 Ordynacji podatkowej nie tworzy statusu małżonka jako podatnika, lecz jedynie wyznacza zakres jego odpowiedzialności, ograniczając go do majątku wspólnego małżonków, co ma wyraźne przełożenie na przedmiot egzekucji administracyjnej, która w przypadku istnienia pomiędzy podatnikiem i jego małżonkiem wspólności majątkowej, poza majątkiem odrębnym podatnika, może być skierowana wyłącznie do przedmiotów majątkowych objętych tą wspólnością. 

W interesującym nas zakresie wskażmy na treść art. 29 § 2 Ordynacji podatkowej, który podaje, że skutki prawne ograniczenia, zniesienia, wyłączenia lub ustania wspólności majątkowej nie odnoszą się do zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem:

  1. zawarcia umowy o ograniczeniu lub wyłączeniu ustawowej wspólności majątkowej;
  2. zniesienia wspólności majątkowej prawomocnym orzeczeniem sądu;
  3. ustania wspólności majątkowej w przypadku ubezwłasnowolnienia małżonka;
  4. uprawomocnienia się orzeczenia sądu o separacji.

Z powyższego wynika, że skutki prawne ograniczenia, zniesienia, wyłączenia lub ustania wspólności majątkowej nie odnoszą się do zobowiązań powstałych przed dniem dokonania tych czynności. Podatnik ponosi zatem odpowiedzialność z całego majątku wspólnego za zobowiązania podatkowe powstałe przed dniem zawarcia umowy intercyzy. 

Przykład 1. 

Pan Adam rozpoczął 1 stycznia prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. 10 czerwca zawarł umowę intercyzy ze swoją żoną, która nie chciała ponosić odpowiedzialności za jego długi podatkowe. W jaki sposób kształtuje się odpowiedzialność majątkiem za zobowiązania podatkowe w przypadku, gdy doszło do ustanowienia rozdzielności majątkowej?

W zakresie zobowiązań podatkowych powstałych przed 10 czerwca odpowiedzialność obejmuje zarówno majątek osobisty pana Adam, jak i składniki majątku wchodzące w skład majątku wspólnego. Ustanowienie rozdzielności majątkowej nie wywołuje skutku wstecznego, jeżeli chodzi o zakres odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe.

Jak wskazał NSA w wyroku z 18 maja 2021 roku (III FSK 3420/21), skoro zobowiązanie podatkowe powstało przed datą zawarcia umowy o wyłączeniu ustawowej wspólności majątkowej, to zgodnie z art. 29 § 2 Ordynacji podatkowej, egzekucja administracyjna mogła zostać skutecznie skierowana nie tylko do majątku odrębnego zobowiązanego, lecz także do tych składników majątku wspólnego małżonków, które tworzyły go przed zawarciem umowy o rozdzielności majątkowej.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej nie wyłącza odpowiedzialności z majątku wspólnego za zobowiązania podatkowe powstałe przed dniem zawarcia intercyzy.

Odpowiedzialność za zaległości podatkowe byłego małżonka

Oprócz odpowiedzialności z majątku wspólnego za zobowiązania podatkowe przepisy Ordynacji podatkowej przewidują również odpowiedzialność za zaległości podatkowe, czyli zobowiązania podatkowe, których termin płatności upłynął. Dotyczy to przypadków, gdy rozdzielność majątkowa wynika z orzeczonego rozwodu.

Otóż, jak wynika z art. 110 § 1 Ordynacji podatkowej, rozwiedziony małżonek podatnika odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z byłym małżonkiem za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej, jednakże tylko do wysokości wartości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym. 

Wobec powyższego warunkiem ponoszenia przez byłego małżonka odpowiedzialności jest powstanie zobowiązania podatkowego w trakcie trwania związku małżeńskiego i wspólności majątkowej. Odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka ma charakter odpowiedzialności osobistej ograniczonej kwotowo. Odpowiada on z całego swojego majątku, ale tylko do wysokości wartości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym. 

Powyższa odpowiedzialność ma charakter odpowiedzialności osób trzecich, co oznacza, że jest ona subsydiarna i akcesoryjna. Osoby trzecie ponoszą odpowiedzialność za cudzy dług, jednakże odpowiedzialność ta nie uwalnia dłużnika od jego odpowiedzialności, a jedynie poszerza krąg podmiotów, od których wierzyciel podatkowy może dochodzić zaspokojenia należności. Odpowiedzialność ta musi wynikać z konkretnego przepisu ustawy.

Orzeczenie odpowiedzialności rozwiedzionego małżonka może nastąpić w drodze decyzji podatkowej i tylko w sytuacji, gdy egzekucja zaległości podatkowych od podatnika okazała się bezskuteczna.

Przykład 2.

Pan Adam prowadził działalność gospodarczą w latach 2020–2022. 3 stycznia 2023 roku rozwiódł się z małżonką i dokonano podziału majątku wspólnego w częściach równych po 50%. Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej pan Adam ma spore zaległości w podatku VAT. Czy organ podatkowy może sięgnąć do majątku byłej żony?

Tak, jeżeli egzekucja z majątku pana Adam okaże się nieskuteczna, to naczelnik US może wydać decyzję o odpowiedzialności byłej żony za zaległości w podatku VAT męża. Będzie ona odpowiadać tylko za te zaległości, które wynikają ze zobowiązań w podatku VAT powstałych w czasie trwania małżeństwa (do końca 2022 roku). Ponadto odpowiedzialność byłej żony jest ograniczona do wysokości majątku, jaki otrzymała w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków.

Jak wskazał WSA w Łodzi w wyroku z 13 stycznia 2021 roku (I SA/Łd 519/20), odpowiedzialność byłych małżonków jest odpowiedzialnością solidarną, jednak ograniczoną do wysokości wartości przypadającego im udziału w majątku wspólnym. Omawiana odpowiedzialność ma charakter osobisty, obejmuje nie tylko udział małżonka w majątku wspólnym, lecz także jego majątek osobisty.

Końcowo wskażmy, że w myśl art. 306h § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej organy podatkowe, za zgodą podatnika, wydają zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika na żądanie jego małżonka, z zastrzeżeniem § 2, a także rozwiedzionego małżonka w zakresie zaległości powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej.

Zgoda podatnika nie jest wymagana, jeżeli z żądaniem wydania zaświadczenia, o którym mowa w § 1, występuje małżonek podatnika pozostający z nim we wspólności majątkowej. Składa on oświadczenie o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (art. 306h § 2 Ordynacji podatkowej).

Art. 110 Ordynacji podatkowej stanowi dopełnienie zasad odpowiedzialności osób pozostających w związku małżeńskim za ich zobowiązania podatkowe. Do czasu trwania tego związku odpowiedzialność tę kształtuje art. 29 Ordynacji podatkowej i dotyczy ona majątku odrębnego (osobistego) podatnika, a także majątku wspólnego podatnika i jego małżonka. Po ustaniu związku małżeńskiego w następstwie rozwodu odpowiedzialność małżonka podatnika określają przepisy art. 110 Ordynacji podatkowej. Przepisy te dotyczą również przypadków separacji oraz unieważnienia małżeństwa.

Podsumowując, wskażmy, że zawarcie umowy rozdzielności majątkowej nie wywołuje skutków wstecz. Po ustanowieniu rozdzielności czy też po rozwodzie nadal małżonek może ponosić odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe i wynikające z nich zaległości powstałe w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów