0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dane objęte tajemnicą skarbową - kiedy można je podać do wiadomości publicznej?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Reguła podstawowa wyrażona w art. 293 Ordynacji podatkowej wskazuje, że indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów to dane objęte tajemnicą skarbową. Co ciekawe, przepisy tej samej ustawy przewidują możliwość ujawnienia informacji objętych tajemnicą skarbową i podania ich do publicznej wiadomości. Może to jednak odbyć się wyłącznie pod pewnymi warunkami, które omówimy w poniższym artykule.

Dane objęte tajemnicą skarbową

Tajemnica skarbowa obejmuje swoim zasięgiem nie tylko dane wynikające z deklaracji podatkowych. Jak wynika z treści art. 293 § 2 Ordynacji podatkowej, tajemnica skarbowa dotyczy również:

 • informacji podatkowych przekazywanych organom podatkowym przez inne podmioty,
 • akt dokumentujących czynności sprawdzające,
 • akt postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz akt postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe,
 • dokumentacji rachunkowej organu podatkowego.

Warto również wspomnieć, że bardzo szeroki jest też zakres podmiotowy tajemnicy skarbowej, ponieważ do jej przestrzegania są zobowiązani:

 • pracownicy izb administracji skarbowej,
 • funkcjonariusze KAS, pracownicy Krajowej Informacji Skarbowej,
 • wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa oraz pracownicy urzędów ich obsługujących,
 • minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz pracownicy urzędu obsługującego tego ministra,
 • Szef Krajowej Administracji Skarbowej,
 • osoby odbywające staż, praktykę zawodową lub studencką w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub w innych organach podatkowych.

Dane objęte tajemnicą skarbową mogą być udostępnianie innym podmiotom, przy czym chodzi tutaj o organy państwowe (np. Policja, Prokuratura czy ABW), a nie o osoby trzecie. Wyłączny katalog podmiotów, którym udostępniane są akta, został określony w art. 297 Ordynacji podatkowej.

Istotę tajemnicy skarbowej stanowi wyłączenie jawności indywidualnych danych zawartych we wszelkich dokumentach, jakie podatnik, płatnik, inkasent składa organowi podatkowemu, a także, jakie znajdują się w dokumentach tego organu lub pozyskanych przez organ informacji na temat tych danych. Dane objęte tajemnicą skarbową dotyczą w zasadzie pełnej treści dokumentów składanych przez podatników, płatników lub inkasentów. To przede wszystkim dane osobowe podatnika (imiona i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców), data urodzenia, miejsce zamieszkania i miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub miejsce zatrudnienia (nauki), numer ewidencyjny (PESEL), numer identyfikacji podatkowej (NIP), stan cywilny itp.

Zgoda na ujawnienie tajemnicy skarbowej

Przechodząc do sedna naszego artykułu, należy przywołać treść normy zawartej w art. 299b Ordynacji podatkowej, gdzie możemy przeczytać, że Szef Krajowej Administracji Skarbowej może wyrazić zgodę na ujawnienie przez naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celno-skarbowych, dyrektorów izb administracji skarbowej, określonych informacji stanowiących tajemnicę skarbową, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę inną niż skarbowa i objętych ochroną na podstawie odrębnych ustaw, wskazując jednocześnie sposób udostępnienia i wykorzystania ujawnianych informacji.

Wyrażenie zgody następuje w formie pisemnej, na uzasadniony wniosek naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego lub dyrektora izby administracji skarbowej.

Warunki ujawnienia tajemnicy skarbowej zostały zdefiniowane w art. 299b § 2 Ordynacji podatkowej, gdzie podano, że wyrażenie zgody na ujawnienie może nastąpić wyłącznie ze względu na ważny interes publiczny oraz gdy jest to konieczne dla osiągnięcia celów kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego, lub jeżeli ujawnienie tych informacji urzeczywistni prawo obywateli do ich rzetelnego informowania o działaniach organów podatkowych i jawności życia publicznego.

W świetle powyższego możemy zatem wskazać, że ujawnienie do publicznej wiadomości informacji objętych tajemnicą skarbową może nastąpić:

 • przez naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celno-skarbowych, dyrektorów izb administracji skarbowej na ich umotywowany wniosek,
 • wyłącznie za zgodą wyrażoną na piśmie przez Szefa KAS,
 • ze względu na ważny interes publiczny oraz gdy jest to konieczne dla osiągnięcia celów kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej bądź postępowania podatkowego lub
 • jeżeli ujawnienie tych informacji urzeczywistni prawo obywateli do ich rzetelnego informowania o działaniach organów podatkowych i jawności życia publicznego.

Nie ulega wątpliwości, że ww. przepis posługuje się wieloma zwrotami niedookreślonymi, które nie zostały wprost zdefiniowane w ustawie. 

Jak możemy przeczytać w wyroku NSA z 10 stycznia 2020 roku (II FSK 1522/19), wszystkie wymienione w art. 299b Ordynacji podatkowej przesłanki zawierają klauzule generalne, które dają możliwość wartościowania i przez to bardzo dużą swobodę w podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody na ujawnienie informacji objętych tajemnicą skarbową. 

NSA wskazał, że pojęcie interesu publicznego jest pojęciem szerokim i nieostrym, nie ulega jednak wątpliwości, że obejmuje ono interes ogółu, a nie jedynie interesy indywidualne. Przy czym konkretyzację tej wspólnoty (społeczności), której interes powinien być uwzględniony, wyznacza zakres żądanej informacji.

Podobnie też możemy przeczytać w wyroku WSA w Gliwicach z 26 lutego 2019 roku (I SA/Gl 1037/18), gdzie podano, że w sytuacji działania w imieniu własnym w celu urzeczywistnienia swojego interesu prywatnego nie jest spełniona przesłanka w postaci istnienia ważnego interesu publicznego.

Przykład 1.

Pani Monika będąca spadkobierczynią po swojej ciotce ma informację, że drugi spadkobierca złożył zgłoszenie SD-Z2 z wykazem składników majątku nabytych w spadku. Z uwagi na brak odpowiedzi na złożone prośby pani Monika nie może uzyskać informacji, co wchodziło w skład spadku. Zwróciła się zatem z wnioskiem do naczelnika US o ujawnienie danych dotyczących składników masy spadkowej, które drugi spadkobierca wymienił w zgłoszeniu SD-Z2. Czy organ podatkowy może podać te wiadomości?

Z treści art. 299b Ordynacji podatkowej wynika, że ujawnienie informacji zawartych w deklaracjach i objętych tajemnicą skarbową może nastąpić ze względu na ważny interes publiczny oraz gdy jest to konieczne dla osiągnięcia celów kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego. Wniosek pani Moniki w tym przypadku dotyczył informacji ściśle związanych z osobą prywatną. Działa ona w interesie osobistym, a nie publicznym. W takim przypadku korzyść z ujawnienia tajemnicy skarbowej uzyskałaby wyłącznie pani Monika jako spadkobierca, a nie ogół społeczeństwa. W tych okolicznościach organ podatkowy odmówi ujawnienia posiadanych danych.

Ujawnienie informacji objętych tajemnicą skarbową nie może mieć miejsca, gdy jest realizacją osobistego interesu osoby trzeciej. W tym zakresie musi być spełniona przesłanka ważnego interesu publicznego.

Jak widać z zaprezentowanych przepisów, istnieje możliwość ujawnienia danych objętych tajemnicą skarbową. Może to się odbyć wyłącznie w zakresie uregulowanym w art. 299b Ordynacji podatkowej i wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu zgody Szefa KAS na takie ujawnienie informacji. Organy podatkowe nie mają zatem swobody działania w tym zakresie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów