Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Wartość odsetek niepodlegających wpłacie wzrosła do 8,70 zł!

Nie jest dla podatnika nowością, że w razie braku zapłaty należności budżetowej (mowa tu w szczególności o podatku) w wyznaczonym przez ustawę terminie, obowiązkowo powinien on doliczyć odsetki należne za powstałe dni zaległości. Jednak z uwagi na przepisy Ordynacji podatkowej, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do naliczania odsetek, jeżeli ich kwota nie przekracza określonego przepisami limitu.

Do końca stycznia 2014 roku kwota odsetek niepodlegających wpłacie to 6,60 zł

Zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej:

"Odsetek za zwłokę nie nalicza się:

(....) jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej; (...)."

Zgodnie z powyższym podatnik, który z tytułu nieterminowej wpłaty podatku na rzecz urzędu skarbowego zobowiązany jest naliczyć odsetki, do końca stycznia 2014 roku nie musiał ich odprowadzać do urzędu, jeżeli nie przekroczyły one wysokości 6,60 zł. Wówczas na rzecz urzędu wpłacie podlegała jedynie kwota daniny głównej.

Od lutego 2014 kwota odsetek niepodlegających wpłacie to 8,70 zł

Jak wynika z przepisów Ordynacji podatkowej kwota odsetek za zwłokę, których podatnik dokonujący nieterminowej wpłaty nie musi uiszczać zależna jest od wysokości opłaty pobieranej przez operatora (Prawo pocztowe), czyli obecnie od cennika Poczty Polskiej S.A. Z uwagi na to, że od 1 lutego 2014 roku obowiązuje nowy cennik usług określony przez operatora, od tej daty zmieniła się również wysokość kwoty odsetek za zwłokę niepodlegających naliczeniu. Wzrost opłaty dodatkowej za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej z obowiązujących dotychczas 2,20 zł do 2,90 zł spowodował, że nie będzie potrzeby odprowadzania do urzędu kwoty odsetek od zaległości nie przewyższających 8,70 zł, czyli trzykrotności opłaty ustalonej przez Pocztę Polską S.A.

Ważne!

Przedsiębiorca prowadzący działalność, który dokonuje nieterminowych wpłat z tytułu należności publicznoprawnych (m.in. PIT, CIT, VAT) samodzielnie zobowiązany jest naliczyć i uiścić odsetki za zwłokę.

Uwaga: pozostałe opłaty wzrosną

Wzrost cen usług operatora pocztowego nie zawsze będzie działał na korzyść podatników. “Zapominalscy” co prawda mogą uniknąć opłacania odsetek za zwłokę do większej niż dotychczas sumy, ale muszą się liczyć z tym, że równocześnie wzrośnie opłata za upomnienie wysyłane przez urząd, nawołujące do uiszczenia zaległości.

Ponieważ jest to czterokrotność wspomnianej już dodatkowej opłaty za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej, od lutego 2014 roku wynosić będzie 11,60 zł. Urząd obciąży więc podatników większą o 2,80 zł niż dotychczas kwotą za wysłanie upomnień dotyczących konieczności uregulowania zobowiązania.