0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wartość odsetek niepodlegających wpłacie wynosi 8,70 zł!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nie jest dla podatnika nowością, że w razie braku zapłaty należności budżetowej (mowa tu w szczególności o podatku) w wyznaczonym przez ustawę terminie, obowiązkowo powinien on doliczyć odsetki należne za powstałe dni zaległości. Jednak z uwagi na przepisy Ordynacji podatkowej, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do naliczania odsetek, jeżeli ich kwota nie przekracza określonego przepisami limitu. Dowiedz się, ile wynosi wartość odsetek niepodlegających wpłacie do urzędu skarbowego!

W roku 2020 wartość odsetek niepodlegających wpłacie wynosi 8,70 zł

Jak wynika z art. 54. § 1. Ordynacji podatkowej kwota odsetek za zwłokę, których podatnik dokonujący nieterminowej wpłaty nie musi uiszczać zależna jest od wysokości opłaty pobieranej przez operatora (Prawo pocztowe), czyli obecnie od cennika Poczty Polskiej S.A. Od 1 kwietnia 2019 roku obowiązuje nowy cennik usług określony przez operatora, nie mniej jednak nowy cennik nie zmienia wysokości kwoty odsetek za zwłokę niepodlegających naliczeniu. Zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej opłata za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej pozostała bez zmian i wynosi 2,90 zł.

Art. 54. § 1. pkt 5 ustawy Ordynacja Podatkowa
Odsetek za zwłokę nie nalicza się (...) jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej.
Trzykrotność opłaty za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej wynosi więc niezmiennie 8,70 zł, a co za tym idzie również wartość odsetek podatkowych niepodlegająca naliczaniu i wpłacie do urzędu skarbowego.
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarcza, który dokonuje nieterminowych wpłat z tytułu należności podatkowych dotyczących m.in.: podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku od towarów i usług (VAT) zobowiązany jest samodzielnie naliczyć i uiścić odsetki za zwłokę.

Przykład 1. 

Pani Ewelina prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W 2021 roku dokonała opóźnionej wpłaty z tytułu podatku dochodowego do US. Po wyliczeniu odsetek podatkowych okazało się, że ich wartość wynosi 5,20 zł. Czy pani Ewelina musi wpłacać odsetki podatkowe do urzędu skarbowego? 

Nie, jeżeli wartość odsetek podatkowych w 2021 roku nie przekroczyła 8,70 zł to pani Ewelina nie ma obowiązku naliczania i zapłaty odsetek podatkowych w urzędzie skarbowym. W związku z tym niezwłocznie uiszcza wyłącznie kwotę zobowiązania podatkowego. 

Od stycznia 2020 roku zobowiązania m.in. z tytułu PIT i VAT a także kwoty odsetek podatkowych podatnik wpłaca na indywidualny mikrorachunek podatkowy. Szczegółowe informacje dotyczące mikrorachunku można znaleźć w artykule: Indywidualny mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia 2020!

Kalkulator odsetek podatkowych w systemie wFirma.pl 

Użytkownicy systemu wFirma.pl w prosty sposób mogą wyliczyć odsetki podatkowe od nieterminowo uregulowanych zobowiązań z tytułu podatku dochodowego czy podatku VAT. 

Aby tego dokonać należy przejść do zakładki: START » ANALIZY » ODSETKI PODATKOWE. Następnie należy skorzystać z opcji DODAJ WIERZYTELNOŚĆ i w pojawiającym się oknie wprowadzić kwotę, termin zapłaty należności oraz datę zapłaty zobowiązania podatkowego.

Wartość odsetek niepodlegających wpłacie w systemie

Wyliczone w ten sposób odsetki podatkowe należy uregulować wraz z zobowiązaniem podatkowym, chyba że wartość tych odsetek nie przekracza 8,70 zł, wówczas nie podlegają one wpłacie. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów