Poradnik Przedsiębiorcy

Odsetki podatkowe o wartości niższej niż 8,70 zł

Konsekwencją nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych jest konieczność zapłaty odsetek karnych. Są jednak sytuacje, w których ich uiszczenie nie jest konieczne. Sprawdź, kiedy odsetki karne od zobowiązań podatkowych nie muszą być zapłacone oraz od czego to zależy! Przekonaj się również, w jaki sposób należy wyliczyć takie odsetki podatkowe. Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w artykule!

Odsetki od zaległości podatkowych

Przedsiębiorca, który nie zapłaci zobowiązania na rzecz państwa w terminie, jest zmuszony doliczać odsetki do zaległości. Oblicza się je od pierwotnego terminu zapłaty, aż do dnia faktycznej zapłaty. Wysokość odsetek do zapłaty należy wyliczyć według wzoru:

(wartość długu x liczba dni zwłoki) / 365

W ten sposób wyliczona należność zaokrąglana jest zgodnie z zasadami matematycznymi. Jeśli końcówka jest mniejsza niż 50 groszy - pomija się ją, jeśli ta wartość jest wyższa niż 50 groszy - zaokrągla się w górę do pełnych złotówek.

W ten sposób wyliczoną wartość odsetek podatkowych należałoby uiścić, jednakże dla niskich wartości przewidziane zostało zwolnienie.

W sytuacji gdy wartość wyliczonych odsetek podatkowych nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pocztowej pobieranej przez Pocztę Polską S.A., odsetek nie uiszcza się, podlegają one zwolnieniu ze względu na ich niską wartość. Obecnie opłata ta wynosi 8,70 zł (3 x 2,90 zł). Kwota minimalna (8,70 zł) stosowana jest zarówno w odniesieniu do odsetek od należności na rzecz organów skarbowych, jak i organów samorządowych.

W odniesieniu do wpłat na podatek lub nadpłat nie mogą one zostać zaliczone na poczet odsetek, jeśli nie przekroczyły wartości kwoty minimalnej. Jednakże w sytuacji, gdy przekraczają one wartość minimalną, automatycznie środki te zostaną przeniesione na poczet odsetek.

Pomocny przy wyliczaniu wartości odsetek będzie kalkulator odsetek podatkowych.

Podsumowując, podatnik, który zalega z zapłatą podatku, nie musi odprowadzać do urzędu skarbowego odseteknieprzekraczających 8,70 zł.

Odsetki podatkowe - różne stawki odsetkowe

Jeżeli zaległość podatkowa istniała w okresach, w których obowiązywały różne stawki odsetek podatkowych, wówczas nalicza się je odrębnie za każdy z tych okresów. Zaokrągleniu podlega suma kwot za poszczególne okresy. Jednakże zwolnienie (do wysokości 8,70 zł) dotyczy sumy wartości sprzed zaokrąglenia do pełnych wartości.

Odsetki podatkowe - nowe zasady

Od 1 stycznia 2016 roku odsetki podatkowe za nieterminowe uregulowanie zobowiązań podatkowych nalicza się według obniżonej stawki, która wynosi 50% stawki podstawowej.

Obniżoną stawkę odsetek za zwłokę stosuje się wyłącznie w przypadku spełnienia jednocześnie następujących warunków:

  1. zaległość podatkowa wynika z korekty deklaracji, która została złożona w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu płatności,

  2. zaległość podatkowa musi zostać uiszczona w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty,

  3. poprawki nie zostały naniesione pod wpływem urzędników skarbowych.

Preferencyjne stawki nie są stosowane w sytuacji, gdy korekta deklaracji złożona została jako efekt przeprowadzanych czynności sprawdzających lub też złożona została po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego lub też zamiaru o wszczęciu kontroli. W sytuacji gdy zawiadomienie nie zostało wysłane, preferencyjnych stawek nie stosuje się, jeśli korekta została wysłana po zakończeniu tych procedur.

Dodatkowo należy pamiętać, że organy skarbowe nie informują podatników o fakcie naliczania odsetek podatkowych.

Przykład 1.

Pan Emil w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2016 roku popełnił błąd, który zaowocował koniecznością dopłaty 400 zł z tytułu podatku VAT.

Podatnik sam znalazł błąd i dokonał korekty zapisów oraz deklaracji VAT-7. Nie był to efekt zawiadomienia o kontroli czy też czynnościach sprawdzających. Zaległość podatkowa zostanie zapłacona w ciągu 7 dni od daty złożenia korekty deklaracji.

W takiej sytuacji należy przedstawić 3 możliwe warianty zachowania podatnika.

Przypadek 1.

Korekta deklaracji została złożona do 30 listopada 2016 roku, odsetki zostaną zapłacone według stawki obniżonej - odsetki naliczane są według obniżonej stawki, która wynosi 75% stawki podstawowej.

Przypadek 2.

Korekta deklaracji została złożona w okresie od 1 grudnia 2016 do 1 czerwca 2017 - odsetki naliczane są według obniżonej stawki która wynosi 50% stawki podstawowej.

Przypadek 3.

Korekta deklaracji złożona po 1 czerwca 2017 - odsetki naliczane są według obniżonej stawki, która wynosi 50% stawki podstawowej.