0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odsetki podatkowe o wartości niższej niż 8,70 zł

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Konsekwencją nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych jest konieczność zapłaty odsetek karnych. Są jednak sytuacje, w których ich uiszczenie nie jest konieczne. Sprawdź, kiedy odsetki karne od zobowiązań podatkowych nie muszą być zapłacone oraz od czego to zależy! Przekonaj się również, w jaki sposób należy wyliczyć takie odsetki podatkowe. Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w artykule!

Odsetki od zaległości podatkowych

Przedsiębiorca, który nie zapłaci zobowiązania na rzecz państwa w terminie, jest zmuszony doliczać odsetki podatkowe. Oblicza się je od pierwotnego terminu zapłaty, aż do dnia faktycznej zapłaty. Wysokość odsetek do zapłaty należy wyliczyć według wzoru:

(wartość długu x liczba dni zwłoki) / 365

W ten sposób wyliczona należność zaokrąglana jest zgodnie z zasadami matematycznymi. Jeśli końcówka jest mniejsza niż 50 groszy - pomija się ją, jeśli ta wartość jest wyższa niż 50 groszy - zaokrągla się w górę do pełnych złotówek.

Wyliczoną wartość odsetek podatkowych należałoby uiścić, jednakże dla niskich wartości przewidziane zostało zwolnienie.

W sytuacji gdy wartość wyliczonych odsetek podatkowych nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pocztowej pobieranej przez Pocztę Polską S.A., odsetek nie uiszcza się, podlegają one zwolnieniu ze względu na ich niską wartość. Obecnie opłata ta wynosi 8,70 zł (3 x 2,90 zł). Kwota minimalna (8,70 zł) stosowana jest zarówno w odniesieniu do odsetek od należności na rzecz organów skarbowych, jak i organów samorządowych.

W odniesieniu do wpłat na podatek lub nadpłat nie mogą one zostać zaliczone na poczet odsetek, jeśli nie przekroczyły wartości kwoty minimalnej. Jednakże w sytuacji, gdy przekraczają one wartość minimalną, automatycznie środki te zostaną przeniesione na poczet odsetek.

Pomocny przy wyliczaniu wartości odsetek będzie kalkulator odsetek podatkowych.

Podsumowując, podatnik, który zalega z zapłatą podatku, nie musi odprowadzać do urzędu skarbowego odsetek nieprzekraczających 8,70 zł.

Odsetki podatkowe - różne stawki odsetkowe

Jeżeli zaległość podatkowa istniała w okresach, w których obowiązywały różne stawki odsetek podatkowych, wówczas nalicza się je odrębnie za każdy z tych okresów. Zaokrągleniu podlega suma kwot za poszczególne okresy. Jednakże zwolnienie (do wysokości 8,70 zł) dotyczy sumy wartości sprzed zaokrąglenia do pełnych wartości.

Odsetki podatkowe - nowe zasady

Od 1 stycznia 2016 roku odsetki podatkowe za nieterminowe uregulowanie zobowiązań podatkowych nalicza się według obniżonej stawki, która wynosi 4% stawki podstawowej.

Obniżoną stawkę za zwłokę stosuje się wyłącznie w przypadku spełnienia jednocześnie następujących warunków:

  1. korekta deklaracji zostanie złożona w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu złożenia deklaracji,

  2. zaległość podatkowa musi zostać uiszczona w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty,

Preferencyjne stawki nie są stosowane w sytuacji, gdy korekta deklaracji złożona została jako efekt przeprowadzanych czynności sprawdzających lub też złożona została po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej lub po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej. W sytuacji gdy zawiadomienie nie zostało wysłane, preferencyjnych stawek nie stosuje się, jeśli korekta została wysłana po zakończeniu tych procedur.

Dodatkowo należy pamiętać, że organy skarbowe nie informują podatników o fakcie naliczania odsetek podatkowych.

Przykład 1.

Pan Emil w deklaracji VAT-7 za styczeń 2020 roku popełnił błąd, który zaowocował koniecznością dopłaty 4000 zł z tytułu podatku VAT. Podatnik sam znalazł błąd i dokonał korekty zapisów oraz deklaracji VAT-7. Nie był to efekt zawiadomienia o kontroli czy też czynnościach sprawdzających. Korekty dokonał w dniu 26.06.2020 r. Zaległość podatkowa zostanie zapłacona w ciągu 7 dni od daty złożenia korekty deklaracji.

Podatnik mieści się w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu złożenia deklaracji VAT-7 za styczeń 2020, gdyż termin ten liczony jest od 25 lutego 2020 r. i upływa 25 sierpnia 2020 r. Wysokość zaległości liczona jest następująco:

(4000 zł × 122 dni × 4%) : 365 = 53,48 ≈ 53 zł

Odsetki podatkowe z tytułu zaległości wobec urzędu skarbowego wynoszą 53 zł.

Kalkulator odsetek podatkowych w systemie wfirma.pl

Kalkulator odsetek podatkowych w systemie wfirma.pl dostępny jest w zakładce START » ANALIZY » ODSETKI PODATKOWE. W celu ustalenia kwoty odsetek podatkowych należy wybrać opcję DODAJ WIERZYTELNOŚĆ oraz uzupełnić kwotę, termin należności i datę zapłaty. Tak wyliczone odsetki podatkowe należy zapłacić wraz z zaległym zobowiązaniem do właściwego urzędu skarbowego jeżeli ich wartość przekracza 8,70 zł. 

Odsetki podatkowe - jak ustalić?

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów