0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wniosek w sprawie odroczenia terminu zapłaty podatku, zaległości podatkowej lub odsetek, cz. I

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wniosek o odroczenie umożliwia podatnikowi przesunięcie terminu zapłaty zobowiązania podatkowego, zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami oraz odsetek od już wydanej decyzji bądź należności niepodatkowych. W jaki sposób i gdzie można przedłożyć wniosek w sprawie odroczenia terminu zapłaty podatku? Na te i wiele innych kwestii odpowiedziano w pierwszej części artykułu.

Odroczenie terminu płatności

Ulga umożliwiająca odroczenie terminu płatności podatków polega na przesunięciu ustawowego terminu płatności zobowiązania podatkowego na inny termin wskazany przez podatnika.

Odroczenie terminu płatności może stanowić pomoc de minimis i wtedy nie będzie to pomoc publiczna, jeżeli wysokość ulgi nie przekroczy sumy 200 000 euro przez 3 lata. Pomocą publiczną nie będzie także wówczas, gdy nie będzie miała żadnego wpływu na konkurencyjność między podmiotami.

Jednak odroczenie może także stanowić pomoc publiczną, gdy jego udzielenie będzie ingerować w podstawowe zasady rynkowe (kształtujące funkcjonowanie firm w gospodarce), nawet jeśli umożliwi ono wsparcie danego podatnika w zakresie zapobiegnięcia czy likwidacji różnego rodzaju szkód w firmie na skutek zdarzeń mających miejsce w otoczeniu firmy (gospodarce) oraz działań profilaktycznych wspierających rozwój firmy (szkolenia, dodatkowe zatrudnienia, prace badawczo-rozwojowe, ochronę środowiska, restrukturyzacja, inne). 

Co konkretnie może ulec odroczeniu?

Podatnik może złożyć wniosek o odroczenie, a zatem wnioskować o przesunięcie:

 1. terminu zapłaty zobowiązania podatkowego, a więc terminu zapłaty podatku, który jeszcze nie minął;

 2. zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami;

 3. zapłaty odsetek wynikających z wydanej przez organ podatkowy decyzji;

 4. zapłaty należności niepodatkowych (budżetowych, o charakterze cywilnoprawnym) wraz z odsetkami.

Kto może złożyć wniosek w sprawie odroczenia terminu zapłaty podatku?

W przedmiocie odroczenia terminu płatności zobowiązania podatkowego lub zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami może wnioskować osoba fizyczna nieprowadząca żadnej działalności, osoba fizyczna prowadząca działalność, osoba prawna, pozostali podatnicy niebędący osobami fizycznymi. Wniosek może być złożony także przez reprezentanta podatnika.

Gdzie i w jaki sposób należy złożyć wniosek o odroczenie?

Wniosek w sprawie odroczenia terminu zapłaty podatku lub zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami podatnik składa w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na adres zamieszkania lub adres siedziby (w przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi).

Wniosek o odroczenie mogą złożyć również podatnicy, którzy prowadzą działalność na terytorium RP, ale nie posiadają siedziby działalności gospodarczej. Właściwą wówczas przesłanką dla ustalenia prawidłowego adresata wniosku o odroczenie będzie adres stałego miejsca prowadzenia działalności. Z kolei jeśli brak także i tego, wtedy właściwy urząd, do którego należy złożyć wniosek, to Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście.

Warto zaznaczyć, że także podmioty z kapitałem zagranicznym posiadające oddział w Polsce mogą składać wniosek o odroczenie terminu płatności zobowiązania podatkowego lub zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami. Jednak w takim wypadku muszą ustalić właściwość miejscową (zasięg terytorialny) wyspecjalizowanego urzędu skarbowego w odniesieniu do oddziału swojej firmy.

Ustalenie to należy przeprowadzić na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo. 

Wniosek można przekazać osobiście w urzędzie, przesłać listownie lub przekazać elektronicznie za pośrednictwem strony https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0293_00.

Ważny interes podatnika

Organ podatkowy opiniujący otrzymany wniosek może wydać pozytywną lub negatywną decyzję w sprawie odroczenia terminu uregulowania zobowiązania podatkowego lub zapłaty zaległości i odsetek, jednak w przypadku wydania pozytywnej decyzji będzie analizował aspekt ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego.

Ważny interes podatnika lub interes publiczny to sytuacje, w których znajduje uzasadnienie zastosowanie odroczenia terminu płatności lub zapłaty. Mogą być to przypadki losowe, niezawinione przez podatnika i niedające się przewidzieć lub konieczność zapłaty zobowiązania podatkowego przez podatnika ze środków stanowiących pomoc państwa z uwagi na brak możliwości utrzymania się przez wnioskodawcę.

Etap składania wniosku

W dalszej oraz w drugiej części publikacji przedstawiono instrukcję wypełniania wniosku o odroczenie terminu płatności zobowiązania podatkowego lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami.

Przy niektórych polach jest przypisane dodatkowe wyjaśnienie. Należy pamiętać, aby wniosek w sprawie odroczenia terminu zapłaty podatku składać wraz z załącznikami. 

Wstęp wniosku

W punkcie 1 wniosku należy wpisać NIP, jeżeli wnioskodawcą jest podatnik prowadzący działalność gospodarczą (pracodawca), PESEL, jeżeli wniosek składa osoba fizyczna nieprowadząca działalność gospodarczą.

Pod punktem 1 podatnik ma do wyboru możliwość załatwienia następujących spraw dotyczących odroczenia:

 1. terminu płatności podatku,

 2. zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (lub samych odsetek) albo odsetek wynikających z wydanej przez organ podatkowy decyzji (o ich naliczeniu i terminach spłaty),

 3. zapłaty należności o charakterze niepodatkowym i cywilnoprawnym, pozostałych należności budżetowych wraz z odsetkami.

Część A – miejsce składania wniosku

Następne pole do wypełnienia oznaczone jako A to wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego będzie adresowany przedmiotowy wniosek (ze względu na adres zamieszkania osoby fizycznej albo adres siedziby w przypadku pozostałych podatników).

Część B – dane identyfikacyjne

Z kolei w polu B podatnik określa, czy jest osobą fizyczną, czy też nie (np. osoby prawne), a następnie:

 • w przypadku osoby fizycznej (prowadzącej lub nieprowadzącej żadnej działalności) wpisuje nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia oraz numer PESEL,

 • w przypadku wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną pełna nazwa oraz numer REGON.

Dodatkowo w tym punkcie trzeba wskazać osobę lub podmiot, który reprezentuje podatnika będącego wnioskodawcą.

Jeżeli wniosek składany jest przez ustanowionego pełnomocnika, należy załączyć potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej z tego tytułu w kwocie 17 zł uregulowanej na konto urzędu miasta właściwego ze względu na adres siedziby, do którego składane było lub będzie ustanowienie pełnomocnika (gdy adresatem wniosku jest urząd skarbowy w Pile, wówczas opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta w Pile):

 1. w przypadku posiadania pełnomocnictwa ogólnego (PPO) – ustanowienia pełnomocnika ogólnego do spraw podatkowych – nie ma obowiązku dołączania do wniosku kopii dokumentu pełnomocnictwa;

 2. w sytuacji posiadania przez pełnomocnika (ustanowienia) pełnomocnictwa szczególnego (PPS-1), a zatem przydzielonego konkretnie do reprezentowania podatnika do tej sprawy, pełnomocnik załącza do wniosku kopię tegoż pełnomocnictwa.

Warto dodać, że jeżeli pełnomocnikiem jest małżonek, dziadkowie, rodzice, rodzeństwo, dzieci lub wnuki, wówczas nie występuje opłata skarbowa za pełnomocnictwo.

Część C – adres siedziby / adres zamieszkania wnioskodawcy

Kolejnym polem do uzupełnienia we wniosku jest punkt C, w którym to podatnik wpisuje:

 • w przypadku osoby fizycznej (prowadzącej lub nieprowadzącej żadnej działalności) adres zamieszkania,

 • w przypadku wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną adres siedziby.

Część D – treść żądania

Ta część wniosku wymaga od wnioskodawcy określenia dokumentu, z którego wynika kwota zobowiązania podatkowego do zapłaty oraz kwotę tegoż zobowiązania. Wyboru tego należy dokonać poprzez zaznaczenie odpowiednich pól, poniżej wyjaśnionych.

Podatnik wnioskujący o odroczenie terminu zapłaty podatku, zaległości podatkowej z odsetkami lub samych odsetek (ewentualnie pozostałych należności budżetowych, niepodatkowych) ma obowiązek w tej części zaznaczyć właściwe pola:

 1. deklaracji – gdy podatnik zaznaczy to pole, wtedy ma obowiązek podać okres rozliczeniowy deklaracji podatkowej, czyli rok, kwartał, miesiąc oraz rodzaj zobowiązania podatkowego, które wynika z danej deklaracji;

 2. decyzji – jeżeli podatnik zaznaczy to pole, wówczas musi wpisać nazwę organu, który wydał ową decyzję, numer tej decyzji oraz dzień wydania danej decyzji;

 3. z innego rodzaju dokumentu – w przypadku zaznaczenia tego pola wnioskodawca wpisuje nazwę organu, który wydał ową decyzję, sygnaturę wydania danego dokumentu oraz dzień jego wydania.

Następnie w punkcie 16 podatnik określa kwotę zobowiązania podatkowego albo należności niepodatkowych, o których odroczenie zapłaty stara się w rzeczonym wniosku.

Punkt 17 z kolei to określenie (jeżeli wystąpiły) kwoty odsetek, o których odroczenie zapłaty ubiega się wnioskodawca.

W punkcie 18, ostatnim w tej części, podatnik wnioskujący o odroczenie wpisuje deklarowany termin odroczenia zapłaty.

W drugiej części publikacji przedstawiono dalszą część sposobu wypełnienia wniosku o odroczenie płatności podatków.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów