0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wniosek w sprawie odroczenia terminu zapłaty podatku, zaległości podatkowej lub odsetek cz. II

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wypełnienie wniosku o odroczenie terminu zapłaty zobowiązania podatkowego, zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami oraz odsetek od już wydanej decyzji bądź należności niepodatkowych dostarcza wnioskodawcom szereg problemów. W jaki sposób wypełnić wniosek w sprawie odroczenia terminu zapłaty podatku? Ten i wiele innych wątków poruszono w pierwszej i w drugiej części niniejszej publikacji.

Część E – przeznaczenie pomocy

Tę część wypełniają tylko podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa.

W punkcie E wnioskodawca (prowadzący działalność gospodarczą) ma obowiązek w pierwszej kolejności wskazać (zaznaczyć), czy udzielenie odroczenia stanowi pomoc publiczną, czy też nie stanowi. Jeżeli nie, wówczas podatnik musi wypisać przyczyny, które uzasadniają uznanie przez niego, że odroczenie nie będzie pomocą publiczną.

Jeżeli natomiast zaznaczy, że wnioskowane odroczenie będzie pomocą publiczną, wtedy obligatoryjnie musi dołączyć do wniosku:

  1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub 

  2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym;

  3. wszystkie dotychczas otrzymane zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis z aktualnego roku oraz dwóch poprzedzających go lat (ewentualnie oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub o nieotrzymaniu w ogóle pomocy);

  4. sprawozdania finansowe za 3 ostatnie lata. 

Podatnik prowadzący działalność w zakresie rolnictwa i rybołówstwa (w przypadku zaznaczenia, że pomoc stanowi pomoc publiczną będącą pomocą de minimis) ma obowiązek dołączyć do wniosku:

  1. formularz informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub 

  2. wszystkie dotychczas otrzymanie zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis w zakresie danej działalności rolnictwa i rybołówstwa z aktualnego roku oraz dwóch poprzedzających go lat (ewentualnie oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub o nieotrzymaniu w ogóle pomocy).

Gdy przedsiębiorca lub podatnik prowadzący działalność w zakresie rolnictwa i rybołówstwa zaznaczy, że ubiega się o odroczenie (ulgę) stanowiące pomoc publiczną, ale odmienną od de minimis, to wtedy jest zobligowany załączyć do wniosku:

  1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie; 

  2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie; 

  3. informacje o otrzymanej pomocy publicznej, zawierające w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy;

  4. sprawozdania finansowe za 3 ostatnie lata.

Część F – uzasadnienie

Wniosek wymaga przedstawienia przez podatnika w miarę szczegółowego i syntetycznego uzasadnienia wobec ubiegania się (dla przyznania przez urząd pozytywnej decyzji) podatnika o odroczenie terminu zapłaty zobowiązania podatkowego, zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami oraz odsetek od już wydanej decyzji bądź należności niepodatkowych.

Część G – załączniki

Podatnik wypełniający wniosek w sprawie odroczenia terminu zapłaty podatku, zaległości podatkowej lub odsetek załącza do wniosku o odroczenie nieobligatoryjnie dokumenty uwzględniające ważny interes swój lub interes publiczny. 

Może to być np. oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej podatnika lub informacja o bieżącej sytuacji finansowej podatnika (bilans, rachunek zysków i strat lub niektóre dane z dokumentów finansowych) lub oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego bądź inne dokumenty stwierdzające zasadność przedstawionych przez podatnika (odroczonych terminów spłaty), np. dokumenty stanowiące dowody ponoszonych wydatków (faktury, zapłaty).

Warto dołączyć ww. dokumenty jako załączniki do składanego wniosku z uwagi na to, że mogą one się przyczynić do wydania pozytywnej decyzji przez organ opiniujący wniosek. Niedołączenie załączników potwierdzających konkretną sytuację wnioskodawcy będzie skutkować tym, że urząd będzie się opierał wyłącznie na tym, co podatnik zawrze we wniosku (a więc będzie miał do dyspozycji mocno ograniczone pole informacji o wnioskodawcy).

Część H – Podpis podatnika

Ostatnie pole we wniosku wymaga od wnioskodawcy już tylko podania daty wypełnienia owego wniosku oraz opatrzenie podpisem składającego wniosek podatnika albo osoby go reprezentującej.

Wniosek składany elektronicznie należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Po wysłaniu wniosku można pobrać tzw. urzędowe poświadczenie odbioru UPO (na skrzynce ePUAP).

Nawet jeśli wniosek zostanie złożony do nieprawidłowego urzędu, organ który go otrzymał, przekaże go do właściwego urzędu.

Przyznanie lub odrzucenie wniosku

Urząd, do którego został złożony wniosek, w ciągu miesiąca lub około dwóch miesięcy wyda decyzję pozytywną o przyznaniu odroczenia lub negatywną o odrzuceniu wniosku. Wypełnienie wszystkich wymogów formalnych lub dołączenie dużej liczby załączników nie powoduje, że z pewnością wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów