0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

PKD prowadzonej działalności gospodarczej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przyszły przedsiębiorca zakładanie własnej działalności gospodarczej powinien rozpocząć od złożenia formularza CEIDG-1 w urzędzie miasta. Wśród informacji, jakie należy tam zamieścić, są rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej sklasyfikowane według odpowiednich kodów PKD. W praktyce często się zdarza, że wybór odpowiedniej klasyfikacji, która będzie zgodna z obszarem wykonywanych czynności, nie należy do łatwych czynności. W tym celu warto poznać istotę kodów PKD oraz zasady, jakie należy stosować przy ich określaniu.

PKD - czyli co to takiego?

Skrót PKD oznacza Polską Klasyfikację Działalności (inaczej PKD 2007) i stanowi wykaz kodów, według których dokonywany jest podział działalności gospodarczych wykonywanych w Polsce na poszczególne rodzaje. Klasyfikacja obowiazuje od 1 stycznia 2008 r., a powstała na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Głównym celem jej utworzenia było stosowanie kodów zarówno w statystyce, ewidencji, dokumentacji, rachunkowości, jak i w urzędowych rejestrach administracji publicznej, np. GUS.

Osoba dokonująca rejestracji działalności gospodarczej na formularzu CEIDG-1 ma obecnie obowiązek wskazać kody dokładnie odpowiadające rodzajom wykonywanych czynności. Służy do tego część 06. - “Firma przedsiębiorcy, którego dotyczy wniosek”, gdzie przyszły przedsiębiorca ma do dyspozycji dziewięć pozycji, w które należy wpisać 5-znakowy symbol zgodny z klasyfikacją. W przypadku większej liczby kodów konieczna będzie ich kontynuacja w załączniku CEIDG-RD.

Warto wspomnieć, że podatnik nie jest ograniczony w liczbie dobieranych kodów PKD, dzięki czemu zakres wykonywanych czynności może być naprawdę szeroki. Należy jednak pamiętać, że kod wpisany na pozycji pierwszej co do zasady stanowi główny (przeważający) rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej.

PKD - jak dokonać wyboru?

Dla ułatwienia posługiwania się kodami klasyfikacja PKD została podzielona na sekcje według obszarów wykonywanych działalności gospodarczych. Każdej z sekcji natomiast przypisano kolejne litery alfabetu od A do U. Jak zostało wspomniane, kody składają się z pięciu znaków, które kolejno określają:

1 - sekcję

2 - dział (składa się z liczby dwucyfrowej),

3 - grupę,

4 - klasę,

5 - podklasę.

Według załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów wyróżniamy następujące sekcje podziału kodów klasyfikacji PKD 2007:

 

Sekcja

Obszar działalności gospodarczej

Sekcja A

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

Sekcja B

Górnictwo i wydobywanie

Sekcja C

Przetwórstwo przemysłowe

Sekcja D

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Sekcja E

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

Sekcja F

Budownictwo

Sekcja G

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

Sekcja H

Transport i gospodarka magazynowa

Sekcja I

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

Sekcja J

Informacja i komunikacja

Sekcja K

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

Sekcja L

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

Sekcja M

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Sekcja N

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

Sekcja O

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

Sekcja P

Edukacja

Sekcja Q

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Sekcja R

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

Sekcja S

Pozostała działalność usługowa

Sekcja T

Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

Sekcja U

Organizacje i zespoły eksterytorialne

Jednym z ważniejszych elementów rejestracji własnej firmy jest prawidłowe określenie omówionych kodów, w związku z tym należy tę kwestię dokładnie przemyśleć. Warto w pierwszej kolejności zdefiniować dokładnie rodzaje czynności, jakie przedsiębiorca zamierza wykonywać, a następnie dokonać właściwego ich dopasowania do odpowiednich kodów. Jeżeli nie można dopasować jednego kodu do określonej czynności, wówczas przedsiębiorca może wybrać kilka kodów PKD bardzo zbliżonych do charakteru wykonywanej działalności.

W przypadku problemów z właściwym samodzielnym określeniem kodów możliwe jest skorzystanie z pomocy wyszukiwarki internetowej, gdzie po wpisaniu słowa kluczowego ukaże się wynik z najbardziej zbliżonymi kodami odpowiadającymi naszej działalności gospodarczej.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Szczegółowy wykaz kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności znajduje się również na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

PKD a działalność gospodarcza

Jaki wpływ mają kody PKD na prowadzoną działalność gospodarczą? Jak się okazuje - dosyć istotny, ponieważ to one określają możliwe do wykonywania rodzaje czynności w ramach przedsiębiorstwa. Niestety, bardzo często przy zakładaniu firmy nie jest możliwe dokładne przewidzenie wszystkich czynności, jakie mogą być wykonywane przez nas w przyszłości. Dlatego umożliwiono dokonanie odpowiedniej aktualizacji formularza CEIDG-1, dzięki której w późniejszych okresach możliwa jest zarówno rezygnacja ze starych, jak i wybór nowych kodów PKD.

Uwaga! Przedsiębiorca świadczący sprzedaż wykraczającą poza rodzaje zgłoszonych kodów PKD podlega karze grzywny ustalonej na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Kolejnym elementem kodów mającym wpływ na działalność jest kwestia wsparcia pomocowego z dotacji lub podczas uczestnictwa w przetargach. W większości przypadków oferty przeznaczone są dla przedsiębiorców wykonujących określone rodzaje działalności gospodarczej - zgłoszone na CEIDG-1. Wówczas brak jednego z wymaganych kodów może przyczynić się do wykreślenia podatnika z listy kandydatów.

Kody PKD mogą mieć również znaczenie w przypadku przedsiębiorców, który wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jednym z kryteriów umożliwiających opodatkowanie działalności ryczałtem jest właśnie zakres wykonywanych czynności. Chociaż w przepisach jest odniesienie do klasyfikacji PKWiU - ale jest ona powiązana z PKD.

Wybór kodów PKD - pomocna interpretacja indywidualna

Obecnie, gdy podatnik ma problem z określeniem dokładnych kodów PKD prowadzonej działalności gospodarczej, ma możliwość zwrócenia się z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej. Odpowiedzi udziela Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi, do którego wystarczy zgłosić się z wnioskiem. Jako że nie określono wzoru zgłoszenia, wniosek należy sporządzić pisemnie,zawierając dokładny opis wykonywanych czynności oraz czytelny podpis. Następnie należy go dostarczyć w dogodnym dla przedsiębiorcy terminie: osobiście, pocztą tradycyjną, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ośrodek pobiera opłaty od wydanych interpretacji, których wysokość zależy od liczby nadanych kodów PKD.

W praktyce okres oczekiwania na rozpatrzenie wniosku i wydanie interpretacji wynosi 30 dni kalendarzowych, jednak w przypadku spraw wymagających większej uwagi termin ten może się wydłużyć nawet do 60 dni. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Gwoli podsumowania - prowadząc własną działalność gospodarczą, należy zwrócić szczególną uwagę na czynność określania kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności. Wybrana klasyfikacja musi być zgodna z rodzajem czynności wykonywanych w ramach przedsiębiorstwa.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów