Poradnik Przedsiębiorcy

PKD prowadzonej działalności gospodarczej

Przyszły przedsiębiorca zakładanie własnej działalności gospodarczej powinien rozpocząć od złożenia formularza CEIDG-1 w urzędzie miasta. Wśród informacji, jakie należy tam zamieścić, są rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej sklasyfikowane według odpowiednich kodów PKD. W praktyce często się zdarza, że wybór odpowiedniej klasyfikacji, która będzie zgodna z obszarem wykonywanych czynności, nie należy do łatwych czynności. W tym celu warto poznać istotę kodów PKD oraz zasady, jakie należy stosować przy ich określaniu.

PKD - czyli co to takiego?

Skrót PKD oznacza Polską Klasyfikację Działalności (inaczej PKD 2007) i stanowi wykaz kodów, według których dokonywany jest podział działalności gospodarczych wykonywanych w Polsce na poszczególne rodzaje. Klasyfikacja obowiazuje od 1 stycznia 2008 r., a powstała na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Głównym celem jej utworzenia było stosowanie kodów zarówno w statystyce, ewidencji, dokumentacji, rachunkowości, jak i w urzędowych rejestrach administracji publicznej, np. GUS.

Osoba dokonująca rejestracji działalności gospodarczej na formularzu CEIDG-1 ma obecnie obowiązek wskazać kody dokładnie odpowiadające rodzajom wykonywanych czynności. Służy do tego część 06. - “Firma przedsiębiorcy, którego dotyczy wniosek”, gdzie przyszły przedsiębiorca ma do dyspozycji dziewięć pozycji, w które należy wpisać 5-znakowy symbol zgodny z klasyfikacją. W przypadku większej liczby kodów konieczna będzie ich kontynuacja w załączniku CEIDG-RD.

Warto wspomnieć, że podatnik nie jest ograniczony w liczbie dobieranych kodów PKD, dzięki czemu zakres wykonywanych czynności może być naprawdę szeroki. Należy jednak pamiętać, że kod wpisany na pozycji pierwszej co do zasady stanowi główny (przeważający) rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej.

PKD - jak dokonać wyboru?

Dla ułatwienia posługiwania się kodami klasyfikacja PKD została podzielona na sekcje według obszarów wykonywanych działalności gospodarczych. Każdej z sekcji natomiast przypisano kolejne litery alfabetu od A do U. Jak zostało wspomniane, kody składają się z pięciu znaków, które kolejno określają:

1 - sekcję

2 - dział (składa się z liczby dwucyfrowej),

3 - grupę,

4 - klasę,

5 - podklasę.

Według załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów wyróżniamy następujące sekcje podziału kodów klasyfikacji PKD 2007:

 

Sekcja

Obszar działalności gospodarczej

Sekcja A

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

Sekcja B

Górnictwo i wydobywanie

Sekcja C

Przetwórstwo przemysłowe

Sekcja D

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Sekcja E

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

Sekcja F

Budownictwo

Sekcja G

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

Sekcja H

Transport i gospodarka magazynowa

Sekcja I

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

Sekcja J

Informacja i komunikacja

Sekcja K

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

Sekcja L

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

Sekcja M

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Sekcja N

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

Sekcja O

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

Sekcja P

Edukacja

Sekcja Q

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Sekcja R

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

Sekcja S

Pozostała działalność usługowa

Sekcja T

Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

Sekcja U

Organizacje i zespoły eksterytorialne