Poradnik Przedsiębiorcy

Sprawozdanie finansowe - kto je sporządza?

Sprawozdanie finansowe zawiera informacje na temat rocznego wyniku finansowego danego podmiotu. Co więcej, nie jest to dokument przeznaczony jedynie na potrzeby wewnętrzne - jest kluczowy także przy kontaktach z fiskusem lub KRS, służąc jako podstawa zgłaszanych danych.

Sprawozdanie finansowe - obowiązek sporządzania

Do sporządzenia sprawozdania finansowego zobligowane są podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych (zgodnie z ustawą o rachunkowości) oraz te, które samodzielnie wybrały pełne księgi rachunkowe jako sposób ewidencjonowania. Z tego wynika, że obowiązek sporządzenia sprawozdania może obejmować zarówno spółki funkcjonujące jako osoby prawne, jak też jednoosobowe firmy oraz spółki osób fizycznych prowadzących pełną księgowość.

Sprawozdanie finansowe a Krajowy Rejestr Sądowy

Art. 69 ust. 1 Ustawy o rachunkowości zobowiązuje kierownika jednostki do złożenia w odpowiednim rejestrze sądowym następujących dokumentów:

  • rocznego sprawozdania finansowego,
  • odpisu uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,
  • opinii biegłego rewidenta, jeśli sprawozdanie podlegało badaniu,
  • a oprócz tego sprawozdania z działalności - jednostki omówione w art. 49 ust. 1,

w ciągu 15 dni od momentu akceptacji rocznego sprawozdania finansowego.

Ostateczny termin na złożenie tego dokumentu w KRS za rok 2013 to 15 lipca 2014 roku. Jak wynika z art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości - roczne sprawozdanie jednostki musi zostać zatwierdzane przez odpowiedni organ nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego, którym jest ostatni dzień roku podatkowego (zwykle 31 grudnia 2013 r.).

Sprawozdanie finansowe osób fizycznych a fiskus

Odmiennie kwestia ta wygląda przy podmiotach niepodlegających rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym - czyli takim jak np. jednoosobowe działalności osób fizycznych czy spółki cywilne osób fizycznych. Podmioty te nie mają obowiązku składania sprawozdań w KRS. Właściwą instytucją w ich przypadku jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - a o niej nie ma wzmianki w kontekście przyjmowania sprawozdań w Ustawie o rachunkowości.

Dlatego też jeśli mowa o osobach fizycznych, trzeba odwołać się do art. 45 ust. 5 ustawy o PIT, który informuje, że podatnicy prowadzący księgi rachunkowe, zobligowani do tworzenia sprawozdania finansowego, mają dołączać je do rocznej deklaracji. W związku z tym osoby fizyczne prowadzące działalność i niezobowiązane do rejestracji w KRS muszą wiedzieć, że bilans, rachunek zysków oraz strat wraz z informacją dodatkową mają złożyć w US do 30 kwietnia. Data ta wynika z granicznego terminu składania wybranych zeznań rocznych PIT.

Uproszczone sprawozdania finansowe

Pisząc o sprawozdaniach finansowych, należy jeszcze poruszyć kwestię możliwości składania ich w formie uproszczonej przez niektóre jednostki - na co zezwala Ustawa o rachunkowości. Do sporządzenia takowego za 2016 rok uprawnione są te podmioty, które w latach 2015 i 2016 nie osiągnęły dwóch z trzech wymienionych warunków:

  • średnioroczne zatrudnienie (pełne etaty) wyniosło nie więcej niż 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w PLN nie przekroczyła równowartości 2 milionów euro,
  • przychody netto ze sprzedaży oraz operacji finansowych w PLN nie przekroczyły 4 milionów euro.

Możesz ocenić ten artykuł