Poradnik Przedsiębiorcy

Jakie podatki płaci przedsiębiorca i od czego zależą?

Rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej, trzeba liczyć się z obowiązkiem płacenia podatków. Jakie podatki musi płacić przedsiębiorca? Czy zawsze muszą być dla niego niekorzystne? Niekoniecznie! Artykuł opisuje jakie podatki płaci przedsiębiorca!

Jakie podatki płaci przedsiębiorca - pojęcie podatku

Z uwagi na to, że większość uznaje podatki jako przykry obowiązek narzucony nam przez państwo, warto rozpocząć od samej ich definicji. Ordynacja podatkowa wyjaśnia, że podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej.

W jakim celu płacimy podatki? Otóż podatki są jednym z podstawowych dochodów budżetu, które zapewniają pokrycie wydatków państwa. Dzięki nim następuje redystrybucja dochodu i majątku narodowego między podatnikami a państwem i samorządami terytorialnymi. Co jeszcze zawdzięcza im państwo? Pełnią funkcję stymulacyjną, czyli stymulują gospodarkę do rozwoju (wywierają wpływ na warunki działania jednostek oraz na kierunki i tempo ich rozwoju). Objawia się to m.in. różnego rodzaju ulgami podatkowymi bądź specjalnymi strefami ekonomicznymi.

Podatek nr 1 - podatek dochodowy

Płacenie podatku dochodowego to obowiązek każdego przedsiębiorcy, który osiąga przychody. Decydujący wpływ na jego wysokość ma zadeklarowana forma opodatkowania. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyróżnia 2 formy opodatkowania dochodów:

  • skala podatkowa 18%, 32%,

  • podatek liniowy 19%.

Kolejne dwie formy to tzw. zryczałtowane formy opodatkowania i są to:

  • ryczałt ewidencjonowany

  • karta podatkowa.

Czym się różnią formy opodatkowania, które wymienia ustawa o PIT od zryczałtowanych form opodatkowania? Mianowicie przy stosowaniu jednej z ogólnych form opodatkowania (skala podatkowa lub podatek liniowy) podatek określony jest stawką procentową i oblicza się go od dochodu.

Uwaga!

Należy tutaj odróżnić dwa odmienne pojęcia: przychód i dochód. W najprostszym tłumaczeniu dochód, to przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, czyli faktyczna wartość, którą podatnicy dostają “na rękę”.

Przychód - koszty uzyskania przychodu = dochód

Podatek dochodowy płacony w formie ryczałtu ewidencjonowanego zależy tylko od osiągniętego przychodu i obowiązującej stawki ryczałtu, która jest przypisana dla danej działalności. Koszty uzyskania przychodu, odmiennie niż w przypadku skali podatkowej i podatku liniowego, nie mają wpływu na wysokość podatku.

Z kolei podatek płacony w formie karty podatkowej w ogóle nie zależy od przychodu i kosztów uzyskania przychodów, ponieważ ustalana jest jednolita stawka podatku w każdym roku podatkowym.

Skala podatkowa (zasady ogólne)

Skala podatkowa (inaczej zasady ogólne) to najpowszechniejsza i podstawowa forma opodatkowania dochodów. Przyjmowana jest z urzędu, zatem podatnicy nie muszą składać oświadczenia, aby ją wybrać.

Przy skali podatkowej wyróżnia się dwie stawki podatku: 18% i 32%. Jeżeli dochód w danym roku podatkowym nie przekroczył pierwszego progu podatkowego 85 528 zł, to podatek wylicza się według stawki 18%. Wyliczając podatek w pierwszym progu podatkowym, dodatkowo pomniejsza się go o tzw. kwotę zmniejszającą podatek - 556,02 zł.

Po przekroczeniu progu podatkowego 85 528 zł dochodu podatek do zapłaty wynosi 15 395,04 zł + 32% od nadwyżki powyżej 85 528 zł.

Podstawa obliczenia podatku

Podatek

ponad

do

-

85 528 zł

18% - kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł

85 528 zł

-

15 395,04 zł + 32% kwoty powyżej 85 528 zł

Dodatkowo przedsiębiorcy mogą pomniejszyć swój dochód o wartość zapłaconych w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale) składek ZUS na ubezpieczenie społeczne. Natomiast zapłacone składki ZUS na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszają podatek do zapłaty.

Uwaga!

Opłacone składki ZUS na ubezpieczenie zdrowotne nie są odliczane w pełnej wysokości płatnej do ZUS-u (9%), a jedynie w 7,75% podstawy wymiaru.

Zasady ogólne umożliwiają przedsiębiorcom skorzystanie z różnego rodzaju ulg podatkowych przy rocznym rozliczaniu dochodu (np. ulgi na dzieci, ulgi na internet itp.).

Podatek liniowy

Stawka podatku liniowego zawsze wynosi 19%, bez względu na wysokość osiągniętych dochodów przedsiębiorcy. Jest to podstawowa różnica pomiędzy podatkiem liniowym a podatkiem płaconym na zasadach ogólnych. Z czym wiąże się jednolita stawka podatku niezależna od dochodu?

Podatek liniowy z pewnością będzie opłacalny dla osób, które osiągają wysokie dochody (min. 100 000 zł rocznie), ale muszą liczyć się z tym, że ta forma opodatkowania wyklucza stosowanie większości ulg podatkowych oraz wspólne rozliczenie z małżonkiem. Od dochodu można jedynie odliczyć wartość zapłaconych w danym okresie składek ZUS na ubezpieczenie społeczne, a od podatku zapłacone składki ZUS na ubezpieczenie zdrowotne (nie pełną wysokość 9%, a 7,75% podstawy wymiaru).

Co istotne nie wszyscy mogą skorzystać z tej formy opodatkowania. Jednym z powodów, przez który nie jest możliwe skorzystanie z podatku liniowego, jest świadczenie usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Dotyczy to usług o tym samym charakterze, co praca, którą podatnik wykonywał bądź wykonuje dla niego na etacie. Przepis ten odnosi się do tego samego roku podatkowego.