0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Aby nadać bieg sprawie o wyjawienie majątku, wierzyciel musi wystąpić z odpowiednim wnioskiem. Z takim wnioskiem może wystąpić także sąd (w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego z urzędu) oraz w niektórych przypadkach prokurator, organizacja pozarządowa i komornik.Czym jest wniosek o wyjawienie majątku?

Czym jest wyjawienie majątku?

Wyjawienie majątku stanowi jedną z technik, która umożliwia uzyskanie informacji o składnikach majątku dłużnika. Jest to o tyle ważny zabieg, gdyż daje możliwość skierowania wyjawionego majątku dłużnika do egzekucji. Polskie prawo cywile normuje kwestie związane z instytucją wyjawienia w art. 913 kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że w sytuacji, gdy zajęty w toku czynności egzekucyjnych majątek dłużnika nie daje realnych szans na zaspokojenie należności, lub jeżeli wierzyciel udowodni, że podczas prowadzonego postępowania egzekucyjnego jego należność nie została w pełni zaspokojona, ma prawo zobowiązania dłużnika do złożenia wykazu majątku. Wykaz majątku składa poprzez wymienienie rzeczy (składników majątku) i miejsca, w którym się znajdują a także wskazanie przysługujących mu wierzytelności oraz praw majątkowych. Dłużnik musi także złożyć przyrzeczenie w którym oświadcza iż jest świadomy swych słów, oraz przewidzianej odpowiedzialności prawnej, zapewnia także o prawdziwości i zupełności złożonego przez siebie wykazu.

Kiedy wierzyciel może wystąpić z wnioskiem o wyjawienie majątku?

Wierzyciel może złożyć taki wniosek w dwóch przypadkach:

  1. W sytuacji gdy, majątek dłużnika, zajęty w toku egzekucji nie stwarza realnych możliwości zaspokojenia dochodzonych należności. Warto nadmienić, że brak realnych szans na zaspokojenie należności możemy mieć wtedy, gdy po dokonaniu wszelkich niezbędnych zajęć komorniczych (np. zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego), okaże się, że nie można w całości lub w części uzyskać zaspokojenia roszczenia wierzyciela. Ważne jest, że ciężar dowodu braku realnych możliwości zaspokojenia dochodzonych należności spoczywa na wierzycielu. Należy pamiętać, że przed dokonaniem wspomnianych powyżej zajęć komorniczych wierzyciel nie ma możliwości złożenia wniosku o wyjawienie majątku

  2. W sprawie, gdzie egzekucja okazała się bezskuteczna czyli, że po przeprowadzonych czynnościach egzekucyjnych nie udało się w pełni zaspokoić należności dochodzonych przez wierzyciela.

Gdzie złożyć wniosek o wyjawienie majątku?

Wniosek o wyjawienie majątku musi zostać złożony przez wierzyciela bezpośrednio do sądu rejonowego, w rejonie którego dłużnik ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. Nie ma także prawnych przeciwwskazań aby taki wniosek złożyć u komornika, ale spowoduje to znaczne wydłużenie całego postępowanie, gdyż komornik i tak będzie zmuszony do przekazania takiego wniosku Sądowi.

Jak powinien wyglądać wniosek o wyjawienie majątku?

Jak każde pismo procesowe, wniosek musi czynić zadość ogólnym wymogom formalnym przewidzianych prawem cywilnym a ponadto powinien zawierać wskazanie:

  • Komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne, oraz sygnaturę akt komorniczych,

  • Krótkie uzasadnienie wniosku – opisanie w paru zdaniach okoliczności uzasadniających słuszność składanego wniosku;

  • wyraźne żądanie nakazania dłużnikowi złożenia wykazu majątku i złożenia przyrzeczenia;

  • tytuł wniosku- „Wniosek o nakazaniewyjawienia majątku i złożenie przyrzeczenia”

  • załącznikami wraz z odpisem oraz uiszczenie opłaty sądowej w wysokości 40 zł.

Złożenie wniosku o wyjawienie majątku przed wszczęciem postępowania

Decydując się na złożenie wniosku o wyjawienie majątku przed wszczęciem postępowania wierzyciel musi złożyć tytuł wykonawczyoraz uprawdopodobnić w składanym wniosku, że zaspokojenie jego roszczenia ze znanego mu majątku na daną chwilę jest niemożliwe, lub zaspokojenie roszczenia ze świadczeń dłużnika za okres 6 miesięcy również jest niemożliwe.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów