0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wpływ kosztów rozbiórki na wartość początkową składników majątku firmy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę warsztat samochody w budynku będącym moją własnością. Postanowiłem go zburzyć i w jego miejsce wybudować nowy budynek, w którym bym go prowadził. W jaki sposób rozliczyć koszt rozbiórki starego budynku? Jaki jest wpływ kosztów rozbiórki na wartość początkową nowego środka trwałego?

Wacław, Myślenice

 

Koszt rozbiórki będzie podwyższał wartość początkową nowego budynku.

Amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

  2. maszyny, urządzenia i środki transportu,

  3. inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu, zwane środkami trwałymi.

Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie wytworzenia we własnym zakresie - koszt wytworzenia.

Przy czym za koszt wytworzenia uważa się wartość w cenie nabycia zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się wartości pracy własnej podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Definicja kosztu wytworzenia nie określa w ścisły sposób zakresu kosztów składających się na wartość początkową środka trwałego wytworzonego we własnym zakresie. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 20 sierpnia 2014 r. nr ITPB4/423-57/14/AM wskazał, że:

(…) Ustawodawca obejmuje pojęciem kosztu wytworzenia środka trwałego wszelkie koszty, których poniesienie jest związane bezpośrednio z realizacją inwestycji. Oceniając dany wydatek pod kątem możliwości uznania go za element wartości początkowej wytwarzanego we własnym zakresie środka trwałego należy zatem badać, czy stanowi on element procesu wytwarzania tego składnika majątku podatnika. W szczególności, do wartości składających się na koszt wytworzenia środka trwałego należą:

1) wartość - w cenie nabycia - rzeczowych składników majątku zużytych do wytworzenia środków trwałych, tj. przede wszystkim materiałów, z których został wykonany środek trwały,

2) wartość - w cenie nabycia - wykorzystanych usług obcych zużytych do wytworzenia środków trwałych, tj. zarówno usług polegających na samym wytwarzaniu środka trwałego (tj. przede wszystkim jego budowie), jak i innych usług niezbędnych do wytworzenia i uczynienia tego składnika majątku zdatnym do używania (np. kosztów prac geologicznych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, usług projektowych, usług inżynierskich, doradztwa finansowego i prawnego związanego z prowadzoną inwestycją, kosztów sporządzenia dokumentacji przetargowej, kosztów niezbędnych ekspertyz obiektów budowlanych),

3) koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, tj. przede wszystkim koszty wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych przy realizacji inwestycji (…).

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, nowy budynek powstał lub powstanie na miejscu dotychczasowego, a zatem wyburzenie starego budynku było niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i oddania nowego obiektu do używania.

Pana decyzja o rozbiórce starego budynku była związana z planami wybudowania nowego warsztatu, dlatego też koszty likwidacji budynku są kosztami bezpośrednio związanymi z budową nowego budynku. Nastąpi więc wpływ kosztów rozbiórki na wartość początkową. W takim przypadku koszty rozbiórki związane z wyburzeniem będą składową wartości początkowej nowo wytworzonego środka trwałego.

Dlatego też uznać należy, że koszty związane z wyburzeniem starego budynku nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio, lecz zwiększą wartość początkową nowego budynku i będą podlegały zaliczeniu w koszty podatkowe poprzez odpisy amortyzacyjne od nowo wytworzonego środka trwałego.

Stanowisko takie prezentują również organy podatkowe, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, w interpretacji indywidualnej z 8 sierpnia 2013 r. nr IPTPB1/415-295/13-7/DS., gdzie czytamy:

(…) koszty rozbiórki likwidowanych środków trwałych, które zostały wykorzystane w nowej inwestycji, należy zaliczyć do kosztów wytworzenia nowej inwestycji na zasadach określonych w art. 22g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki te związane są bowiem z nową inwestycją, o której mowa we wniosku.

W związku z powyższym, nakłady te będą stanowić koszty uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne, dokonywane, zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 22 ww. ustawy, od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały wprowadzony zostanie do ewidencji. (…).

Przykład 1.

Firma kupiła grunt, na którym postawiony jest budynek. Postanowiła go wyburzyć, a w jego miejsce wybudować nowy. Prace wyburzeniowe kosztowały 10 000 zł. Ich wartość nie może zostać bezpośrednio zaliczona do kosztów. Wydatki te powinny podwyższać wartość początkową budynku, który będzie wybudowany.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów