0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak skierować sprawę o wyjawienie majątku?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jedną ze skutecznych technik stosowanych w postępowaniu egzekucyjnym jest wyjawienie majątku, które w swej istocie służy uzyskaniu możliwości poznania innych składników majątku dłużnika i tym samym skierowania do nich egzekucji.

Czym jest wyjawienie majątku? 

Wyjawienie majątku jest instytucją przewidzianą w procedurze cywilnej, a dokładniej w art. 913 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tym przepisem w przypadku, gdy zajęty w toku egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności bądź jeżeli wierzyciel wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej należności, ma on prawo żądać zobowiązania dłużnika do złożenia wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych oraz do złożenia przyrzeczenia według roty: “Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, że złożony przeze mnie wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny”.

Sprawę o wyjawienie majątku wierzyciel musi zainicjować odpowiednim w tym zakresie wnioskiem. Warto nadmienić, iż oprócz wierzyciela do wystąpienia z wnioskiem uprawniony jest także sąd (w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego z urzędu) oraz w niektórych przypadkach prokurator, organizacja pozarządowa i komornik. 

Wniosek o wyjawienie majątku 

W przypadku rozpatrywania kwestii w oparciu o wskazany powyżej przepis kodeksu postępowania cywilnego, mamy do czynienia z sytuacją, w której wierzyciel decyduje się na złożenie wniosku o wyjawienie majątku przeciwko dłużnikowi, co do którego toczy się już postępowanie egzekucyjne w związku z jego zadłużeniem lub gdy przeprowadzone egzekucja okazała się bezskuteczna. Na gruncie art. 913 k.p.c. możemy wyodrębnić dwie przesłanki wystąpienia z wnioskiem o wyjawienie majątku, z których każda stanowi samodzielną podstawę do wystąpienia z takim wnioskiem:

 • Majątek dłużnika, który został zajęty przez komornika w toczącej się egzekucji nie rokuje zaspokojenia dochodzonych należności – dla stwierdzenia, że rokowania zaspokojenia roszczeń wierzyciela są słabe, komornik  musi na wyraźny wniosek wierzyciela dokonać uprzednio stosownych  zajęć (np. ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego), które okażą się bezskuteczne z racji tego, że dłużnik nie posiada żadnych ruchomości, pieniędzy na rachunku bankowym itp. Ważne jest, że przed dokonaniem takiego zajęcia, wierzyciel nie ma możliwości złożenia wniosku o wyjawienie majątku. Oczywiście udowodnienie braku rokowań spoczywa na wierzycielu, który powinien w tym zakresie dysponować stosownymi dowodami. Takimi dowodami mogą być np. „Wysłuchanie wierzyciela” lub wystąpienie do komornika z żądaniem udzielenia informacji o stanie sprawy, z którego odpowiedzi będzie wynikać, że wszelkie działania podjęte w toku egzekucji nie przyniosły zaspokojenia jego roszczenia.
 • Egzekucja okazała się bezskuteczna tzn. po przeprowadzonych czynnościach egzekucyjnych nie udało się w pełni zaspokoić należności dochodzonych przez wierzyciela.

Wniosek o wyjawienie majątku wierzyciel musi złożyć do sądu rejonowego, w obszarze właściwości którego dłużnik ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. Możliwe jest złożenie takiego wniosku do komornika, jednakże wydłuży to znacznie całe postępowanie, gdyż komornik i tak będzie zmuszony do przekazania takiego wniosku sądowi.

Z jakich elementów składa się wniosek o wyjawienie majątku? 

Prawidłowo sformułowany wniosek musi czynić zadość wymogom formalnym przewidzianym dla wszystkich pism procesowych. Ponadto we wniosku należy wskazać:

 • komornika, który prowadzi postępowanie egzekucyjne,

 • sygnaturę akt komorniczych,

 • krótkie uzasadnienie wniosku – opis okoliczności uzasadniających słuszność składanego wniosku,

 • wniosek wszczynający postępowanie o wyjawienie majątku musi zawierać w swojej treści żądanie nakazania dłużnikowi złożenia wykazu majątku i przyrzeczenia,

 • właściwe zatytułowanie składanego wniosku - „Wniosek o nakazanie wyjawienia majątku i złożenie przyrzeczenia”,

 • wniosek wraz z załącznikami należy złożyć z odpisem oraz uiścić opłatę sądową w wysokości 40 zł.

Co należy dołączyć do wniosku o wyjawienie?

Do wniosku należy dołączyć odpis protokołu zajęcia lub inne dokumenty uzasadniające obowiązek.  

W przypadku, gdy postępowanie egzekucyjne nie zostało jeszcze wszczęte, wierzyciel również ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o wyjawienie majątku. Decydując się na złożenie takiego wniosku, musi złożyć tytuł wykonawczy oraz uprawdopodobnić (we wniosku), że zaspokojenie jego roszczenia ze znanego mu na daną chwilę majątku dłużnika bądź jego świadczeń za okres 6 miesięcy, nie jest możliwe.

Poniżej przedstawimy Państwu przykładowy poprawnie sformułowany wniosek o wyjawienie majątku.

 

Warszawa 27.09.2015 r.

 

Sąd Rejonowy w Warszawie

I Wydział Cywilny

ul. Kocjana 3

01-473 Warszawa

 

Wierzyciel: Jan Kowalski

ul. Baśniowa 3 m 17

03-370 Warszawa

PESEL: 720303444

 

Dłużnik: Halina Nowak

ul. Dworska 15

02-340 Warszawa

PESEL: 891202838

 

Wniosek o nakazanie wyjawienia majątku i złożenie przyrzeczenia

 

Działając w imieniu własnym wnoszę o:

 

 1. zobowiązanie w/w Dłużnika do złożenia wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych i złożenia przyrzeczenia, o którym mowa w przepisie art. 913 § 1 k.p.c.,

 2. zasądzenie od w/w Dłużnika na rzecz Wierzyciela kosztów postępowania.

 

Uzasadnienie

Mocą nakazu zapłaty wydanego 10 listopada 2014 roku w sprawie o sygnaturze akt IV GNc 15/14, Sąd Rejonowy w Warszawie nakazał w/w Dłużnikowi zapłatę na moją rzecz kwoty 30 000 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu. Powyższy nakaz zapłaty uprawomocnił się i został opatrzony klauzulą wykonalności (dowód - załącznik nr 1). Według informacji uzyskanych w toku prowadzonej egzekucji przez Komornika Sądowego w Warszawie oraz Komornika Sądowego w Legionowie, przeciwko Dłużnikowi toczyły się dwa postępowania egzekucyjne, które okazały się bezskuteczne (dowód - załącznik nr 2).

Opłatę od wniosku w kwocie 40 zł Wierzyciel uiścił przelewem na rachunek bankowy sądu (dowód – załącznik nr 3).

 

Jan Kowalski

 

Załączniki:

 1. Nakaz zapłaty z dnia 7.10.2010 r., sygnatura akt IV GNc 15/14 wraz z  postanowieniem o nadaniu klauzuli wykonalności,

 2. Pismo Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Legionowie, z  dnia

30.05.2013 r.,  sygnatura  akt  KMO 14/13; pismo  Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Warszawie z  dnia 2.09.2014 r., sygnatura akt KMO 44/15,

 1. Potwierdzenie przelewu opłaty od wniosku w kwocie 40 zł,

 2. Odpis wniosku wraz z odpisami załączników. 

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów