0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wręczenie wypowiedzenia umowy a absencja chorobowa pracownika

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Umowa o pracę może być rozwiązana zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracownika. Rozwiązanie umowy może być dokonane z zachowaniem okresu wypowiedzenia, jak i ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Kiedy może nastąpić wręczenie wypowiedzenia umowy? Pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć umowy o pracę nie tylko podczas nieobecności pracownika spowodowanej niezdolnością do pracy z powodu choroby, ale także gdy pracownik sprawuje opiekę nad chorym członkiem rodziny, jak i również w czasie urlopu wypoczynkowego, bezpłatnego oraz urlopów związanych z rodzicielstwem.

Wręczenie wypowiedzenie umowy o pracę, a nieobecność spowodowana chorobą

Według przepisów prawa pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Jeżeli pracownik zachorował w trakcie już dokonanego wypowiedzenia umowy o pracę, nie może liczyć na to, że obejmie go ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy.

Jeżeli umowa o pracę zostanie skutecznie wypowiedziana pracownikowi, który następnie przebywać będzie na zwolnieniu lekarskim, to obowiązujący go okres wypowiedzenia nie zostanie w żaden sposób naruszony i biegnie podczas jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

To nie choroba pracownika, lecz jego nieobecność w pracy powoduje, że podlega on ochronie. Pracownik, który jest obecny w pracy, nie podlega ochronie przed wypowiedzeniem umowy o pracę, nawet jeśli w tym dniu jest chory. Początkiem okresu ochronnego jest moment przerwania pracy z powodu wystąpienia objawów chorobowych oraz opuszczenie miejsca pracy. Spotykaną praktyką jest przynoszenie przez pracowników zwolnień lekarskich ze skutkiem wstecznym, obejmującym dzień wręczenia wypowiedzenia umowy o pracę. Jednak tak dostarczone zwolnienie lekarskie po czasie nie chroni pracownika przed rozwiązaniem umowy o pracę, jeżeli wypowiedzenie umowy było wręczone skutecznie.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracownik stawił się do pracy nie w celu świadczenia pracy, lecz w celu dostarczenia zwolnienia lekarskiego. W takim przypadku podlega on ochronie, ponieważ w tym dniu nie pozostaje od początku w gotowości do świadczenia pracy i nie można go uznać za obecnego w pracy.

Przykład 1.

Pracownik zatrudniony na stanowisku grafika komputerowego przybył w dniu 20 marca do pracy i wykonywał swoje zajęcia. O godzinie 11.00 pracownik został wezwany do kadr, gdzie otrzymał wypowiedzenie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Po pracy pracownik udał się do lekarza, a następnego dnia przyniósł pracodawcy zwolnienie lekarskie od 20 marca do 10 kwietnia.

Złożone w dniu 20 marca wypowiedzenie jest skuteczne, mimo późniejszego przebywania na zwolnieniu lekarskim, ponieważ w dniu, w którym pracownik otrzymał wypowiedzenie, był w pracy i wykonywał swoje obowiązki. 30 kwietnia umowa o pracę z pracownikiem uleganie rozwiązaniu.

Wręczenie wypowiedzenia umowy, gdy pracownik jest nieobecny z powodu choroby

Okres nieobecności pracownika w pracy może się przedłużać, stąd zakaz wypowiadania umowy o pracę w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika jest ograniczony w czasie. Ograniczenie te jest uregulowane w art. 53 Kodeksu pracy, przewidującym możliwość rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia bez winy pracownika.

Okres ochronny w razie niezdolności do pracy z powodu choroby jest w tym wypadku uzależniony od stażu pracy pracownika u danego pracodawcy:

  • staż pracy krótszy niż 6 miesięcy – okres ochronny wynosi 3 miesiące;

  • staż pracy dłuższy niż 6 miesięcy – okres ochronny obejmuje okres łącznego pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów