0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jakie miejsce pobytu na zwolnieniu lekarskim powinien podać chory?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Na zwolnieniu lekarskim lekarz wpisuje dane adresowe ubezpieczonego, które, jak wskazuje sam druk zwolnienia, są rozumiane jako adres pobytu w okresie trwania niezdolności do pracy. Nie zawsze pokrywa się on z adresem zamieszkania chorego. Jakie konsekwencje powoduje inne miejsce pobytu na zwolnieniu lekarskim? Czy zwolnienie lekarskie zawsze jest wystawione poprawnie?

Miejsce pobytu na zwolnieniu lekarskim - jaki adres podać? 

Miejsce pobytu chorego w zwolnieniu lekarskim nie należy utożsamić z zameldowaniem na pobyt stały lub czasowy. Miejsce pobytu, wskazane na zwolnieniu lekarskim, jest miejscem faktycznego pobytu, bez względu na to, czy wynika ono z zameldowania na pobyt stały czy czasowy. Pracodawca powinien być powiadomiony o miejscu pobytu swojego pracownika w trakcie orzeczonej niezdolności do pracy.

Miejsce pobytu jest wskazane w samym zaświadczeniu lekarskim ZUS e-ZLA w rubrykach dotyczących danych adresowych ubezpieczonego (pkt 7-11) i niekoniecznie musi być takie samo jak adres zameldowania lub zamieszkania. Zdarza się, że ubezpieczeni, wymagający opieki innych osób, w okresie absencji chorobowej zamieszkują na ten czas z kimś, kto może im tę opiekę zapewnić. 

Adres swojego pobytu w okresie niezdolności do pracy powinien podać lekarzowi sam ubezpieczony w trakcie wystawiania zwolnienia lekarskiego.

Przykład 1.

Pracownik mieszka w Warszawie, tutaj pracuje i jest zameldowany. Zachorował i lekarz zalecił, żeby w domu była jeszcze jedna osoba do pomocy. W tej sytuacji pracownik wskazał adres pobytu na czas choroby Kraków, gdzie mieszka jego rodzina. Jeżeli pracodawca będzie chciał przeprowadzić kontrolę, czy pracownik stosuje się do poleceń lekarza i czy wykorzystuje zwolnienie lekarskie zgodnie z przeznaczeniem, powinien skontrolować pracownika pod adresem wskazanym w zwolnieniu lekarskim.

Jeśli miejsce pobytu chorego ulegnie zmianie w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim, to ubezpieczony ma obowiązek poinformować o tym pracodawcę oraz ZUS w ciągu 3 dni od wystąpienia tej okoliczności.

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego

Pracodawca oraz ZUS mają prawo skontrolować prawidłowość orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz prawidłowość wystawiania zaświadczenia lekarskiego.

Wskazanie prawidłowego adresu pobytu w okresie orzeczonej niezdolności do pracy ma na celu m.in. umożliwienie przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich.

Jeżeli pracodawca ma podejrzenia, że pracownik wykorzystuje zwolnienie lekarskie niezgodnie z przeznaczeniem, może przeprowadzić kontrolę. Taka kontrola polega na odwiedzeniu pracownika w miejscu zamieszkania lub pobytu w trakcie choroby.

Pod wskazanym adresem przeprowadzana jest odpowiednio przez uprawnionego płatnika składek lub ZUS kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnienia od pracy. W razie stwierdzenia, iż ubezpieczony w okresie orzeczonej danym zaświadczeniem lekarskim ZUS e-ZLA niezdolności do pracy wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie lekarskie od pracy w sposób niezgodny z jego celem, co zostanie potwierdzone w protokole pokontrolnym, traci on prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

Pod wskazany w zaświadczeniu lekarskim ZUS e-ZLA adres pobytu ubezpieczonego ZUS wysyła również, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wezwanie w celu przeprowadzenia kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Nieobecność w miejscu zamieszkania lub pobytu podczas kontroli 

Nieobecność w miejscu zamieszkania lub pobytu w czasie przeprowadzania kontroli może zostać uznana za niewłaściwe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego od pracy. W takim wypadku wzywa się ubezpieczonego do złożenia wyjaśnień. W przypadku odmowy złożenia wyjaśnień, dotyczących powodu nieobecności w domu w czasie kontroli albo nieudzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, uznaje się, że zwolnienie lekarskie jest wykorzystywane niezgodnie z jego celem. Dlatego, jeżeli ubezpieczona osoba zmieni miejsce pobytu po wydaniu zwolnienia lekarskiego, należy o tym fakcie powiadomić płatnika składek (pracodawcę) lub odpowiednio ZUS, gdy jest płatnikiem zasiłku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów