0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wyrównanie pensji minimalnej przez pracodawcę

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy zawierającego umowy o pracę jest wypłacanie pensji pracownikom. Kwota wynagrodzenia zależna jest od obu stron stosunku pracy. Trzeba przy tym pamiętać, że nie może być niższa od określonego przepisami poziomu. A co w przypadku, gdy została błędnie określona? Czy wówczas trzeba zrobić wyrównanie pensji minimalnej?

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Wynagrodzenie za pracę stanowi jedno z podstawowych świadczeń przysługujących pracownikowi z tytułu stosunku pracy. Ustalając jego wysokość, należy wziąć pod uwagę:

  • rodzaj wykonywanych czynności,
  • kwalifikacje wymagane na dane stanowisko,
  • ilość i jakość nakładu pracy.

Innymi słowy pensja pracownika powinna być adekwatna do jego wiedzy, doświadczenia, ale także do wymagań, jakie stawia przed nim przełożony.

Przepisy prawa jasno określają najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia. Wysokość minimalnego wynagrodzenia ogłaszana jest w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów do 15 września każdego roku. W 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę nie powinno być niższe od 4 242 w okresie od stycznia do czerwca 2024 r. oraz 4 300 zł w okresie od lipca do grudnia 2024 r.

Minimalne wynagrodzenie w przypadku pracy na niepełny etat

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy również wygląda nieco inaczej. Tutaj pracownik nie musi otrzymywać 4 242 zł lub 4 300 zł w 2024 r. Wynagrodzenie dla niepełnoetatowca może być naliczone proporcjonalnie.

Przykład 1.

Pan Maciej zatrudniony jest na ¼ etatu. W umowie o pracę widnieje zapis o pensji minimalnej naliczonej proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Oznacza to, że pan Maciej nie może otrzymać mniej niż 1 060,501zł  w pierwszym półroczu 2024 r. i 1 075,00 zł w drugim półroczu 2024 r. 

Wyrównanie pensji minimalnej a choroba

Wiadomo, że pracownik, który dostarcza pracodawcy zwolnienie lekarskie orzekające niezdolność do pracy, otrzyma odpowiednio pomniejszone wynagrodzenie, gdyż ulega ono obniżeniu za każdy dzień choroby o 1/30. Czy jeżeli w umowie zastosowano minimalne wynagrodzenie i z powodu L4 jego poziom będzie niższy, to dla pracodawcy oznacza to wyrównanie pensji minimalnej? Nie! Przepisy nie nakładają takiego obowiązku w tym przypadku, wysokość wynagrodzenia wynikająca z obniżenia odpowiada bowiem poziomowi gwarantowanemu.

Wyrównanie pensji minimalnej z powodu niezapewnienia pracy

W przypadku, gdy wynagrodzenie w danym miesiącu nie osiągnie minimalnego poziomu, wówczas pracodawca musi je wyrównać. Przez wynagrodzenie należy rozumieć wszystkie składniki, a nie tylko wynagrodzenie podstawowe.

Wyrównanie pensji minimalnej należy przekazać pracownikowi łącznie z wypłatą za kolejny miesiąc.
Jeżeli pracownik z przyczyn leżących po stronie pracodawcy nie przepracuje określonego w danym miesiącu wymiaru czasu pracy, to pracodawca również ma obowiązek wyrównania pensji minimalnej.

Przykład 2.

Pracodawca zapomina zamówić części do budowy maszyn, przez co pracownicy nie mają jak tych maszyn konstruować. W związku z tym w zakładzie pracy zarządzono przestój, gdyż pracownicy nie mogą wykonywać swoich obowiązków. W tej sytuacji pracownicy nie przepracują pełnej części miesiąca, ale przez to, że:

  • przestój spowodowany był z winy pracodawcy,
  • przestoju nie spowodowali pracownicy,
  • pracownicy byli gotowi do wykonywania swoich obowiązków,

pracodawca powinien za ten czas wypłacić im wynagrodzenie przestojowe w wysokości 60%. Jednakże wynagrodzenie za ten miesiąc nie może być niższe od minimalnego.

Rozpoczęcie i zakończenie pracy w trakcie miesiąca a wyrównanie pensji minimalnej

W przypadku rozpoczęcia pracy w trakcie miesiąca wyrównanie pensji minimalnej nie ma zastosowania. Wówczas pracownik powinien otrzymać pensję wyłącznie za czas, w którym faktycznie pracował - nie ma przeszkód, aby była ona niższa od wynagrodzenia minimalnego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów