Płaca minimalna - zamiana stawek a aneksy dla pracowników

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zatrudniam kilku pracowników na umowę o pracę z minimalnym wynagrodzeniem. W bieżącym roku płaca minimalna jest wyższa, w związku z tym mam pytanie. Czy zmiana płacy minimalnej zobowiązuje pracodawcę do sporządzenia aneksów dla pracowników?

Jadwiga, Sosnowiec

 

Wynagrodzenie minimalne jest to odgórnie określone najniższe dopuszczalne wynagrodzenie pieniężne należne za pracę na podstawie umowy o pracę. Płaca minimalna może być ustalona w postaci:

 • stawki godzinowej lub
 • stałej stawki miesięcznej.

Płaca minimalna ustalana jest przez państwo. Najniższa krajowa jest niezależna od poziomu kompetencji danej osoby. Każdy pracownik powinien mieć więc zagwarantowane minimalne wynagrodzenie za pełny przepracowany miesiąc, bez względu na staż pracy, wiek czy posiadane umiejętności.

Art. 2 ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
„Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, zwanego dalej »minimalnym wynagrodzeniem«, jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego”.

Wynagrodzenie minimalne – co wchodzi w jego skład?

Płaca minimalna nie jest odpowiednikiem płacy zasadniczej. W praktyce oznacza to, że na płacę minimalną składa się suma wypłacanego miesięcznie wynagrodzenia. Na sumę wypłacanego wynagrodzenia przypadają więc:

 • składniki wynagrodzenia i
 • inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy.

Składniki wynagrodzenia składające się na płacę minimalną:

 • wynagrodzenie zasadnicze,
 • dodatki do wynagrodzenia zasadniczego np. dodatek funkcyjny lub dodatki specjalne np. za pełnione funkcje,
 • nagrody i premie przyznawane zgodnie z zapisami regulaminu (tylko wypłacane jako składnik wynagrodzenia – nie wyróżnienia),
 • wypłata za urlop wypoczynkowy,
 • dodatek wyrównawczy (wypłacany za obniżenie wynagrodzenia z powodu wypadku w pracy lub choroby zawodowej),
 • wypłata za czas niezdolności do pracy (choroba, czas przestoju niezawinionego przez pracownika, urlop szkoleniowy),
 • ekwiwalent pieniężny za dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego,
 • świadczenia odszkodowawcze.,

Przykład 1.

Pani Małgorzata zatrudniona na podstawie umowy o pracę na pełen etat otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2350 zł. Dodatkowo otrzymała w listopadzie premię w wysokości 200 zł, a co miesiąc pracodawca nalicza jej dodatek funkcyjny w wysokości 250 zł. Zatem jej wynagrodzenie za pracę wyniesie w listopadzie w sumie 2800 zł – co było zgodne z  obowiązującymi stawkami dotyczącymi wynagrodzenia minimalnego w 2021 roku. Jednak od stycznia 2022 roku, pracodawca będzie zobowiązany podnieść wynagrodzenie Pani Małgorzaty, tak aby kwota wynagrodzenia zasadniczego wynosiła minimum 3010 zł .

Przykład 2.

Pani Małgorzata, z przykładu 1., w styczniu otrzymała w ramach płacy:

 • 2350 zł wynagrodzenia zasadniczego oraz
 • 250 zł w ramach dodatku funkcyjnego.

Ze względu na brak wypłaconej premii regulaminowej, suma jej wynagrodzenia nie osiągnęła poziomu płacy minimalnej (3010 zł w 2022 roku). W związku z powyższym pracodawca pani Małgorzaty zobowiązany jest wyrównać jej wynagrodzenie do najniższej krajowej.

Najniższa krajowa – wysokość płacy minimalnej

Wynagrodzenie pracownicze musi spełniać normy dotyczące płacy minimalnej. Przepisy te zostały zawarte w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Zgodnie z art. 6. ust 1. ustawy o minimalnym wynagrodzeniu „Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego w trybie art. 2 i art. 4”.

Płaca minimalna z roku na rok ma tendencję zwyżkową.

Rok

Płaca minimalna (brutto)

2022

3010,00 zł

2021

2800,00 zł

2020

2600,00 zł

2019

2250,00 zł

2018

2100,00 zł

2017

2000,00 zł

Od 2022 roku płaca minimalna wyniesie 3010 zł zł brutto. W stosunku do roku 2021 wynagrodzenie minimalne wzrośnie o 210 zł. Jest to jedna z bardziej odczuwalnych podwyżek w obszarze płacy minimalnej na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) zarządza się, co następuje:

§ 1. Od dnia 1 stycznia 2022 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3010 zł.

§ 2. Od dnia 1 stycznia 2022 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 19,70 zł.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r..

Płaca minimalna co do zasady odnosi się do pracowników, czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

W przypadku umowy zlecenia i świadczenia usług w ramach samozatrudnienia – od 2017 r. wprowadzono minimalną stawkę godzinową.

     Rok         

Minimalna stawka godzinowa (brutto)

2022

19,70 zł

 2021

18,30 zł

2020

17,00 zł

2019

14,70 zł

2018

13,70 zł

2017

13,00 zł

 Minimalna stawka godzinowa w 2022 roku wyniesie 19,70 zł brutto za godzinę.

Płaca minimalna a aneks

Zmiana płacy minimalnej nie zawsze powoduje konieczności sporządzania aneksów dla pracowników, którzy osiągają minimalne wynagrodzenie.

Jeżeli w umowach pracowników zapis o wynagrodzeniu za pracę podano kwotowo, wówczas pracodawca powinien poinformować swoich podwładnych o zmianie płacy minimalnej poprzez sporządzenie aneksu do umowy.

Natomiast w przypadku, gdy wynagrodzenie nie zostało określone poprzez podanie konkretnej kwoty i w umowie widnieje zapis o tym, że pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie, pracodawca nie musi sporządzać aneksów dla swoich pracowników. Zawieranie takiego zapisu jest prawidłowe i mniej uciążliwe dla pracodawcy, ze względu na możliwość zrezygnowania z aneksowania umów w razie odgórnej zmiany płacy minimalnej.

Minimalne wynagrodzenie w systemie wFirma.pl

Wprowadzając umowę w systemie wFirma.pl, użytkownik ma możliwość ustawić poziom wynagrodzenia na poziomie płacy minimalnej. Dzięki temu system automatycznie wylicza wynagrodzenie pracownika na poziomie ustawowo określonego wynagrodzenia minimalnego.

płaca minimalna - ustawienie stawki

Tak wprowadzone wynagrodzenie do umowy zostaje również odpowiednio zdefiniowanie bezpośrednio w treści umowy generowanej przez wFirma.pl

płaca minimalna - zapisy w umowie o najniższej krajowej

Dzięki temu rozwiązaniu, nie ma potrzeby dodawania pracownikom aneksu w razie zmiany wynagrodzenia minimalnego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów