0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wysokość wpisów w sprawach sądowo-administracyjnych - 2024

Wielkość tekstu:

Wszczęcie postępowania przed sądem administracyjnym wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat sądowych, wśród których wyróżnia się tzw. wpis. Warto zatem wiedzieć, jaka jest wysokość wpisów w sprawach sądowo-administracyjnych w bieżącym roku.

Od czego pobierane są wpisy? 

Wpisy pobierane są od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym, do których zalicza się:

  • skargę kasacyjną,
  • zażalenie,
  • skargę o wznowienie postępowania.

Wyróżnia się dwa rodzaje wpisów:

  • wpis stosunkowy - jest uiszczany w sprawach, których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne, a wysokość wpisu stosunkowego zależy od  wartości przedmiotu zaskarżenia,
  • wpis stały - jest pobierany w pozostałych sprawach.

Wysokość wpisów w sprawach sądowo-administracyjnych

  1. Wpis stosunkowy

Wartość przedmiotu sprawy

 

Wpis stosunkowy

ponad

do

 

10.000 zł 

4% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej niż 100 zł

10.000 zł

50.000 zł

3% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej niż 400 zł

50.000 zł

100.000 zł

2% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej niż 1.500 zł

100.000 zł

 

1% wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 2.000 zł i nie więcej niż 100.000 zł

  
       2. Wpis stały
 

W sprawach

Stawka

Skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

 

a) budowy i eksploatacji autostrad płatnych oraz dróg ekspresowych

10.000 zł

b) energetyki

10.000 zł

c) transportu lotniczego, kolejowego i morskiego

10.000 zł

d) radiofonii i telewizji

10.000 zł

e) publicznego obrotu papierami wartościowymi

10.000 zł

f) działalności bankowej

10.000 zł

g) ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji

10.000 zł

h) funduszy emerytalnych i inwestycyjnych

10.000 zł

i) wytwarzania wyrobów spirytusowych i tytoniowych

8.000 zł

j) obrotu hurtowego napojami alkoholowymi

8.000 zł

k) kasyn gry

10.000 zł

l) innych gier losowych i zakładów wzajemnych

8.000 zł

m) łączności, w tym telekomunikacji, bez usług pocztowych

8.000 zł

n) usług pocztowych

1.000 zł

o) ochrony osób i mienia

5.000 zł

p) usług detektywistycznych

5.000 zł

q) obrotu dewizowego

5.000 zł

r) prawa celnego

5.000 zł

s) produkcji i obrotu hurtowego środkami farmaceutycznymi

3.000 zł

t) aptekarstwa i zakładów opieki zdrowotnej

1.000 zł

u) żywności i żywienia

1.500 zł

v) geologii i górnictwa

1.000 zł

w) kultury, edukacji i wychowania

1.000 zł

x) sportu, turystyki i rekreacji

1.000 zł

y) utrzymywania czystości i porządku

800 zł

z) w pozostałym zakresie

500 zł

 

W sprawach

Stawka

Skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu:

 

a) budownictwa i architektury

500 zł

b) zagospodarowania przestrzennego

500 zł

c) ochrony środowiska i przyrody

200 zł

d) gospodarki wodnej

300 zł

e) nieruchomości

200 zł

f) rolnictwa i leśnictwa

200 zł

g) ewidencji ludności i dowodów osobistych

100 zł

h) cudzoziemców, paszportów i wiz

300 zł

i) aktów stanu cywilnego i obywatelstwa

100 zł

j) kombatantów

100 zł

k) własności przemysłowej

1.000 zł

l) zobowiązań podatkowych

500 zł

m) prawa celnego

500 zł

 

W sprawach

Stawka

Skarg dotyczących uprawnień do wykonywania określonego zawodu, czynności lub zajęć, bez względu na ich rodzaj i charakter

 

200 zł 

skarg dotyczących postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany albo wygaśnięcia aktu, bez względu na przedmiot sprawy

200 zł

Wpisu do skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania

połowa od wpisu nie mniej niż 100 zł

wpisu stałego od wniosku o wszczęcie postępowania, bez względu na przedmiot sprawy

100 zł
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów