Poradnik Przedsiębiorcy

Stawka amortyzacji dla nieruchomości - ile wynosi?

Wydatki poniesione na niektóre składniki majątku nie mogą zostać bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów - będą one stanowić koszt podatkowy poprzez odpisy amortyzacyjne. Dotyczy to składników majątkowych definiowanych jako środki trwałe. Do środków trwałych w firmie można zaliczyć również nieruchomości. Jednak czy wiesz, jaka powinna być zastosowana stawka amortyzacji dla nieruchomości? Odpowiadamy poniżej.

Środki trwałe a indywidualna stawka amortyzacji dla nieruchomości

Do środków trwałych firmy zalicza się przedmioty, które:

 • stanowią własność lub współwłasność podatnika,

 • zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie,

 • są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania,

 • przewidywany okres używania w firmie jest dłuższy niż rok,

 • są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu,

przy czym, w przypadku podatników VAT wartością graniczną jest kwota 3500 zł netto.

 

Jak stanowi art. 22j. pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, indywidualną stawkę amortyzacyjną można zastosować dla:

1) środków trwałych z grupy 3–6 oraz 8 klasyfikacji środków trwałych czyli:

 • grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne

 • grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,

 • grupa 5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne,

 • grupa 6 – urządzenie techniczne,

 • grupa 8 – narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane

  a) 24 miesiące - gdy ich wartość początkowa nie przekracza 25.000 zł,

  b) 36 miesięcy - gdy ich wartość początkowa jest wyższa od 25.000 zł i nie przekracza 50 000 zł,

  c) 60 miesięcy - w pozostałych przypadkach;

2) środków transportu, w tym samochodów osobowych - 30 miesięcy;

3) budynków (lokali) i budowli, innych niż wymienione w pkt 4 - 10 lat, z wyjątkiem:

  a) trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,

  b) kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres amortyzacji - nie może być krótszy niż 3 lata;

4) budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacji dla nieruchomości jest zaczerpnięta z Wykazu stawek amortyzacyjnych i wynosi 2,5% - 40 lat pomniejszone o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.

Przedsiębiorca, który zamierza zakupić nieruchomość, przed dokonaniem transakcji powinien przemyśleć kwestie nabycia używanej nieruchomości - dzięki przyspieszonej amortyzacji może to okazać się znacznie korzystniejsze niż zakup nowej nieruchomości.

Stawka amortyzacji dla nieruchomości 2,5%

W przypadku nieruchomości wykazanych w grupie 1, podgrupie od 101 do 109 klasyfikacji środków trwałych możliwe jest zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacji dla nieruchomości. Jednak w tym celu należy spełnić poniższe warunki:

 • budynek musi być używany dłużej niż rok przed wprowadzeniem go do ewidencji środków trwałych w firmie,

 • budynek był wcześniej użytkowany w celach prowadzenia działalności gospodarczej,

 • budynek ma charakter niemieszkalny,

 • okres amortyzacji budynku jest nie krótszy niż 10 lat.