0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak sporządzić prawidłowy spis z natury?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Koniec roku to szereg obowiązków ciążących na podatnikach. Wśród nich wymienia się spis z natury, który stanowi ostatni wpis w KPiR będący jej zamknięciem. Kiedy należy go sporządzić? Jakie dane powinien zawierać? Jak dokonać jego wyceny? Wyjaśniamy poniżej.

Spis z natury - kiedy?

Podatnicy są zobowiązani do stworzenia spisu z natury na: 1 stycznia, koniec każdego roku podatkowego, dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także gdy wystąpi zmiana wspólnika, zmiana proporcji udziałów wspólników lub likwidacja działalności.

Co obejmuje spis z natury?

Każdorazowo spis z natury powinien obejmować:

 • towary handlowe,
 • materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze,
 • półwyroby,
 • produkcję w toku,
 • wyroby gotowe,
 • braki i odpady.

Należy pamiętać o tym, że powinien on zostać sporządzony w sposób staranny i trwały. Na końcu konieczne są podpisy osób uczestniczących w spisie z natury.

Od 1 stycznia 2019 roku, podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu zostali zwolnieni z obowiązku sporządzania spisu z natury.

Spis z natury - jakie dane?

Informacji o tym, jakie dane powinien zawierać spis z natury, należy szukać w § 25 ust. 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR. Zgodnie z tym przepisem konieczne elementy to:

 • imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwa firmy),
 • data sporządzenia spisu,
 • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w § 24,
 • jednostka miary,
 • ilość stwierdzona w czasie spisu,
 • cena w złotych i groszach za jednostkę miary,
 • wartość wynikająca z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łączna wartość spisu z natury,
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości innych składników wymienionych w § 24 przez ich cenę jednostkową
 • łączną wartość spisu z natury oraz klauzulę "Spis zakończono na pozycji ..."
 • podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników), z tym że przy prowadzeniu:
  • księgarń i antykwariatów księgarskich - spisem z natury można obejmować jedną pozycją wydawnictwa o tej samej cenie, bez względu na nazwę i nazwisko autora, z podziałem na książki, broszury, albumy i inne,

  • działalności kantorowej - spisem z natury należy objąć niesprzedane wartości dewizowe,

  • działów specjalnych produkcji rolnej - spisem z natury należy objąć niezużyte w toku produkcji materiały i surowce oraz ilość zwierząt według gatunków z podziałem na grupy.

Obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego.

Przedmiot wyceny

Sposób wyceny

materiały i towary handlowe

wg cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia

półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe

i braki własnej produkcji

wg kosztów wytworzenia

odpady użytkowe, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową

wg wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania

niesprzedane wartości dewizowe

wg cen zakupu z dnia sporządzenia spisu, a w dniu kończącym rok podatkowy - według cen zakupu, jednak w wysokości nie wyższej niż kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu kończącym rok podatkowy

produkcja niezakończona (przy działalności usługowej i budowlanej)

wg kosztów wytworzenia, z tym że nie może to być wartość niższa od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji niezakończonej

produkcja zwierzęca

wg cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, z uwzględnieniem gatunku, grupy i wagi zwierząt

Wycena elementów spisu z natury

Kolejną ważną rzeczą jest, że wyceny według wskazanych wyżej zasad należy dokonać najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia spisu z natury.

Spis z natury w KPiR

Spis z natury należy wpisać do księgi przychodów i rozchodów zgodnie z poszczególnymi rodzajami jego składników lub w jednej pozycji (sumie), jeżeli na podstawie spisu zostało sporządzone odrębne, szczegółowe zestawienie poszczególnych jego składników. Należy pamiętać o tym, by wspomniane zestawienie przechowywać razem z KPiR.

Spis z natury w systemie wFirma.pl

Aby wprowadzić sporządzony spis z natury na dzień 31 grudnia 2021 roku, w systemie wFirma.pl, należy przejść do zakładki EWIDENCJE » REMANENTY » DODAJ REMANENT » w wyświetlonym oknie w polu RODZAJ należy wybrać REMANENT KOŃCOWY. Po wpisaniu wartości i zapisaniu, remanent końcowy zostanie ujęty w KPiR w kolumnie 15, a system automatycznie wygeneruje remanent początkowy na dzień 1 stycznia 2022 roku, na taką samą wartość jak remanent końcowy.

Spis z natury - ujęcie w systemie

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów