Poradnik Przedsiębiorcy

Jak sporządzić prawidłowy spis z natury?

Koniec roku to szereg obowiązków ciążących na podatnikach. Wśród nich wymienia się spis z natury, który stanowi ostatni wpis w KPiR będący jej zamknięciem. Kiedy należy go sporządzić? Jakie dane powinien zawierać? Jak dokonać jego wyceny? Wyjaśniamy poniżej.

Spis z natury - kiedy?

Podatnicy są zobowiązani do stworzenia spisu z natury na: 1 stycznia, koniec każdego roku podatkowego, dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także zmiana wspólnika, zmiana proporcji udziałów wspólników lub likwidacja działalności.

Co obejmuje spis z natury?

Każdorazowo spis z natury powinien obejmować:

 • towary handlowe,
 • materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze,
 • półwyroby,
 • produkcję w toku,
 • wyroby gotowe,
 • braki i odpady.

Należy pamiętać o tym, że powinien on zostać sporządzony w sposób staranny i trwały. Na końcu konieczne są podpisy osób uczestniczących w spisie z natury.

Spis z natury - jakie dane?

Informacji o tym, jakie dane powinien zawierać spis z natury, należy szukać w par. 28 ust. 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR. Zgodnie z tym przepisem konieczne elementy to:

 • imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwa firmy),
 • data sporządzenia spisu,
 • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w par. 27,
 • jednostka miary,
 • ilość stwierdzona w czasie spisu,
 • cena w złotych i groszach za jednostkę miary,
 • wartość wynikająca z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łączna wartość spisu z natury,
 • wartość pomniejszenia, o którym mowa w par. 29, ze wskazaniem pozycji spisu z natury i pozycji w księdze, z którymi związane jest pomniejszenia oraz klauzula “Spis zakończono na pozycji…”,
 • podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników), z tym że przy prowadzeniu:
  • księgarń i antykwariatów księgarskich - spisem z natury można obejmować jedną pozycją wydawnictwa o tej samej cenie, bez względu na nazwę i nazwisko autora, z podziałem na książki, broszury, albumy i inne,

  • działalności kantorowej - spisem z natury należy objąć niesprzedane wartości dewizowe,

  • działalności polegającej na udzielaniu pożyczek pod zastaw - spisem z natury należy objąć rzeczy zastawione pod udzielone pożyczki,

  • działów specjalnych produkcji rolnej - spisem z natury należy objąć niezużyte w toku produkcji materiały i surowce oraz ilość zwierząt według gatunków z podziałem na grupy.

Ważne!

W sytuacji gdy spis z natury ma być sporządzony w innym terminie niż na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej, podatnicy powinni zawiadomić o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Co istotne, konieczne jest tu zachowanie pisemnej formy takiego zawiadomienia oraz przestrzeganie terminu siedmiu dni przed datą sporządzenia spisu.