0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek od nieruchomości w KPiR - prawidłowe rozliczenie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Posiadanie własnej nieruchomości lub gruntu wiążę się z coroczną opłatą podatku od nieruchomości, którego wysokość wykazywana jest na decyzji wydanej przez organ podatkowy. Co istotne, przedsiębiorcy wykorzystujący np. lokal na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej mogą dany wydatek zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Jednak często posiadają wiele wątpliwości dotyczących momentu rozliczenia wydatku oraz dowodu będącego podstawą do ujęcia go w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak prawidłowo zaksięgować podatek od nieruchomości w KPiR!

Podatek od nieruchomości

Szczegółowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania nieruchomości zostały określone w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami nieruchomości, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi gruntów. Co do zasady podatkowi podlegają:

  • grunty,
  • budynki lub ich części,
  • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Obowiązek podatkowy powstaje począwszy od miesiąca następującego po momencie stwierdzenia zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości. Wysokość opodatkowania ustalana jest na rok przez organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości na podstawie decyzji. Podatnik (osoba fizyczna) wówczas zobowiązany jest do opłacania zobowiązania w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku podatkowego.

Podatek od nieruchomości w KPiR

Podatnik ma prawo powiększyć koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej o wartość rocznej kwoty podatku od nieruchomości. Przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów z uwagi na niepewność co do zasad rozliczenia wydatku w kosztach ujmują go w ewidencji pod datą faktycznej zapłaty każdej z czterech rat. Jednak czy na tle obowiązujących przepisów takie postępowanie jest prawidłowe?

Na wstępie należy zacząć od wskazania, jakim rodzajem kosztu dla przedsiębiorstwa jest podatek od nieruchomości. Jako że nie jest możliwe powiązanie wydatku z konkretnie uzyskanym przychodem należy go uznać za koszt pośredni. Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 6b ustawy o PIT za dzień poniesienia kosztu, w przypadku podatników prowadzących KPiR, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania kosztu. Bez znaczenia jest w tym przypadku, czy księga prowadzona jest metodą memoriałową, czy też kasową. Co istotne, żadne przepisy nie uzależniają prawa do zaliczenia podatku od nieruchomości do kosztów od faktycznej jego zapłaty.

Zatem zgodnie z powyższymi przepisami zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości można zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów w momencie wydania decyzji przez właściwy organ skarbowy. Dodatkowo, wspomniana decyzja spełnia definicję dowodu księgowego, w związku z tym możliwe jest zastosowanie danego dokumentu jako podstawy księgowania, bez potrzeby wystawiania np. dowodu wewnętrznego. Wydatek należy ująć w kolumnie 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów - “pozostałe wydatki” - pod datą wystawienia decyzji.

Potwierdzeniem na powyższe jest interpretacja indywidualna (sygn. ILPB1/415-585/11-2/TW) wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 lipca 2011 roku, w której stwierdził, “(...) iż u podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, bez względu na metodę jej prowadzenia, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. Z tego względu osoby te winny podatek od nieruchomości w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w dacie wydania decyzji określającej wymiar tego podatku. Decyzja ustalająca wysokość podatku od nieruchomości stanowi bowiem podstawę do zaksięgowania kosztu”.

Jak zaksięgować podatek od nieruchomości w KPiR?

W systemie wfirma.pl w celu zaksięgowania decyzji w sprawie podatku od nieruchomości należy przejść do zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY. Jako Schemat księgowy należy wybrać opcję KOSZTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI i wprowadzić wartość podatku z decyzji w polu RAZEM.

Podatek od nieruchomości w KPiR

Tak zaksięgowany wydatek zostanie ujęty w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów