Poradnik Przedsiębiorcy

Zakup kasy fiskalnej sfinansowany dotacją a ulga

Art. 111 ust. 4 ustawy o VAT wskazuje jakie prawo przysługuje podatnikom z tytułu zakupu kasy rejestrującej:

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Aby móc skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej podatnik musi spełniać warunki, które zostały określone w rozporządzeniu dotyczącym kas rejestrujących oraz w ustawie o VAT, tzn.:

  • posiadać dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą,
  • złożyć w urzędzie skarbowym przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania do ewidencjonowania (w przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania tylko jedną kasę rejestrującą, zawiadomienie może być dokonane na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji kasy rejestrującej),
  • rozpocząć ewidencjonowanie nie później niż w obowiązującym terminie, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy były objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać,
  • dokonać zgłoszenia o miejscu instalacji kasy rejestrującej we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym, w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji w celu otrzymania numeru ewidencyjnego.

Żadne przepisy podatkowe nie regulują kwestii związanych ze źródłem finansowania zakupu kasy fiskalnej, które miałby ograniczać prawo do skorzystania z ulgi.

Reasumując, w sytuacji gdy zakup kasy został sfinansowany środkami pochodzącymi z dotacji podatnik również może skorzystać z przysługującego mu prawa do ulgi na zakup kas rejestrujących.