0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup kasy fiskalnej sfinansowany dotacją a ulga

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Na początku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorcy ponoszą wiele wydatków związanych z jej rozpoczęciem, przez co niejednokrotnie korzystają z dotacji np. z urzędu pracy czy z funduszy unijnych. Między innymi obowiązek ewidencji na kasie fiskalnej wiąże się z koniecznością dokonania jej zakupu, co może wiązać się z dużym wydatkiem dla początkującego przedsiębiorcy. Jak powszechnie wiadomo zakupy sfinansowane dotacją (poza pewnymi wyjątkami) nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu. W związku z tym, czy zakup kasy fiskalnej sfinansowany dotacją nie wyklucza możliwości skorzystania z ulgi?

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej

W myśl art. 111 ustawy o VAT obowiązek ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej dotyczy przedsiębiorców dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Jednakże rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przewiduje szereg zwolnień z jej posiadania. Przedsiębiorca może być zwolniony z kasy fiskalnej:

  • przedmiotowo – ze względu na wykonywane czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia, 
  • podmiotowo – ze względu na limit obrotów ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych nieprzekraczający 20.000 zł.

Przedsiębiorcy wykonujący czynności zawarte w par. 4 rozporządzenia mimo nieprzekroczenia limitu obrotów 20.000 zł, nie mogą skorzystać ze zwolnienia.

Ulga na zakup kasy fiskalnej a warunki skorzystania

Z ulgi na zakup kasy fiskalnej mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczęli ewidencjonowanie sprzedaży na kasie rejestrującej w obowiązujących terminach. Co ciekawe, dotyczy to zarówno czynnych, jak i zwolnionych podatników VAT. Kwota ulgi może stanowić 90% ceny netto (brutto u podatników zwolnionych) jej zakupu, jednakże nie może być wyższa niż 700 zł.

Art. 111 ust. 4 ustawy o VAT
Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.
Aby móc skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej, podatnik musi spełniać warunki, które zostały określone w rozporządzeniu dotyczącym kas rejestrujących oraz w ustawie o VAT, tzn.:

  • posiadać dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą,
  • złożyć w urzędzie skarbowym przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania do ewidencjonowania (w przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania tylko jedną kasę rejestrującą, zawiadomienie może być dokonane na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji kasy rejestrującej),
  • rozpocząć ewidencjonowanie nie później niż w obowiązującym terminie, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy były objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać.

Jak ująć ulgę na zakup kasy w JPK_V7?

Odliczenie ulgi z tytułu zakupu kasy przez czynnego podatnika VAT może być dokonane w pliku JPK_V7 za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencję lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym (jeśli wystąpiła nadwyżka podatku należnego nad naliczonym) i może to być maksymalnie 700 zł.Jeśli w danym miesiącu nastąpiła nadwyżka podatku należnego nad naliczonym w niecałej kwocie zwrotu, to pozostałą część można odliczyć w miesiącu następnym, jeśli także wystąpi taka sama nadwyżka. Nie występuje w tym przypadku ograniczenie czasowe.

Kwotę, która przysługuje do odliczenia, należy ująć w pliku JPK_V7 w polu P_49. W polu tym należy wpisać kwotę wynikającą z wystąpienia nadwyżki podatku należnego nad naliczonym, jednak nie więcej niż 90% wartości kasy. Jeśli kwota wynikająca z nadwyżki przekracza 700 zł, to w deklaracji VAT nie można ująć kwoty wyższej niż 700 zł.

Jak ubiegać się o zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej?

W sytuacji, w której z z pliku JPK_V7 nie wynika nadwyżka należnego podatku VAT wówczas ma on prawo ubiegać się o zwrot takiej ulgi. Jednakże zwrot taki nie jest dokonywany jednorazowo. W danym okresie rozliczeniowym maksymalna kwota, jaką podatnik może uzyskać do zwrotu, wynosi:

  • 25% kwoty stanowiącej 90% wartości netto zakupionej kasy, jednak nie więcej niż 175 zł (w przypadku rozliczeń miesięcznych podatku VAT),
  • 50% kwoty stanowiącej 90% wartości netto zakupionego urządzenia, jednak nie więcej niż 350 zł (w momencie rozliczeń kwartalnych podatku VAT).

Zakup kasy fiskalnej sfinansowany dotacją a ulga na jej zakup

W świetle obowiązujących przepisów podatkowych nie istnieje zapis dotyczący kwestii związanych ze źródłem finansowania zakupu kasy fiskalnej, który ograniczałby prawo do skorzystania z tej ulgi przez przedsiębiorców.

W związku z powyższym, jeżeli właściciel firmy rozpoczynający ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych na kasie fiskalnej spełni wszystkie ww. warunki, to niezależnie od tego, skąd pochodzi kapitał na urządzenie rejestrujące, może on skorzystać z przysługującego mu prawa do odliczenia bądź zwrotu ulgi na zakup kas fiskalnych.

Jednakże, co ciekawe, zgodnie z wyrokiem sądu rejonowego w Grudziądzu z 13 października 2017 r., sygn. akt: I C 1164/17 w przypadku, gdy środki na zakup kasy fiskalnej pochodzą z bezzwrotnej pomocy finansowanej z kilku źródeł (krajowych, unijnych lub innych) w wysokości łącznie wyższej niż 100% wydatków kwalifikowanych projektu lub części projektu oraz podatnik korzysta jednocześnie z ulgi na zakup kasy fiskalnej, dochodzi do podwójnego finansowania.

W ocenie Sądu, z uwagi na fakt, że pozwana otrzymała z Urzędu Skarbowego w G. zwrot części środków finansowych na zakup kasy fiskalnej (700 zł), który uprzednio został w całości sfinansowany ze środków europejskich otrzymanych w ramach dofinansowania z Urzędu Pracy, w przypadku finansowania przez pozwaną zakupu kasy fiskalnej została naruszona zasada podwójnego finansowania ze środków publicznych, dlatego na dzień wniesienia pozwu, tj. 1 marca 2017 r. świadczenie otrzymane przez pozwaną w wysokości 700 zł było świadczeniem nienależnym w rozumieniu art. 410 § 2 k.c. Zgodnie bowiem z rozdziałem 6.7 pkt 2 lit. b Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu (...), Europejskiego Funduszu Spójności oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w przypadku, gdy podmiot będący beneficjentem pomocy finansowej ze środków Unii Europejskiej otrzyma na wydatki kwalifikowane danego projektu lub części projektu bezzwrotną pomoc finansową z kilku źródeł (krajowych, unijnych lub innych) w wysokości łącznie wyższej niż 100% wydatków kwalifikowanych projektu lub części projektu, dochodzi do podwójnego finansowania tego samego zadania ze środków publicznych, co jest zakazane.

Reasumując, co do zasady nie istnieje przepis ograniczający prawo do skorzystania ulgi na zakup kasy fiskalnej przez przedsiębiorców. Niekiedy jednak wyroki sądowe nie są ku temu przychylne, uważając, że zakup kasy fiskalnej sfinansowany dotacją nie powinien korzystać z ulgi, gdyż dochodzi wówczas do podwójnego opodatkowania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów