0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwolnienie z kasy fiskalnej na podstawie struktury obrotu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, co do zasady są zobowiązani do ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej. Przepisy przewidują jednak pewne ułatwienie, jakim jest zwolnienie z kasy fiskalnej ze względu na niskie obroty. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat.

Zwolnienie z kasy fiskalnej ze względu na obroty

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących podatnicy mają prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z kasy rejestrującej, czyli ze względu na limit obrotów ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności i rolników ryczałtowych, który wynosi 20 000 zł w skali roku.

Zwolnienie to nie dotyczy podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli zobowiązani do ewidencjonowania obrotów na kasie lub którzy już w poprzednim roku przestali spełniać warunki pozwalające na korzystanie ze zwolnienia.

Kto nie może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego?

Należy także pamiętać, że istnieje grupa czynności, które podlegają obowiązkowej ewidencji na kasie fiskalnej bez względu na limit obrotów. Do tego typu transakcji należą m.in:

 • Dostawy:

  • gazu płynnego,

  • części do silników (PKWiU 28.11.4),

  • silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),

  • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),

  • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),

  • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),

  • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,

  • wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,

  • perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów
 • Świadczenie usług:

  • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,

  • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,

  • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

  • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia,

  • prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia,

  • doradztwa podatkowego,

  • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,

  • związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne.

Wszystkie czynności podlegające obowiązkowej ewidencji na kasie fiskalnej są określone w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zwolnienie z kasy fiskalnej – obliczenie limitu

W przypadku rozpoczęcia sprzedaży na rzecz osób prywatnych w trakcie roku limit 20 000 zł liczony jest proporcjonalnie. Należy mieć na uwadze, że nie ma znaczenia dzień rozpoczęcia działalności, ale moment, w którym sprzedaż taka faktycznie się rozpoczyna.

W celu obliczenia limitu zwolnienia można skorzystać z darmowego kalkulatora dostępnego w artykule: Kalkulator limitów na kasę fiskalną.

Przykład 1.

Pan Jan rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej 1 marca 2020 roku. Pierwsza sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności nastąpiła 6 marca.

W takim wypadku limit należy obliczyć według wzoru:

(pełna kwota limitu / całkowita liczba dni w danym roku) x liczba dni od dnia sprzedaży do końca roku

(20 000 PLN / 365 dni) x 300 dni = 16 448,09 zł

Zwolnienie z kasy fiskalnej będzie zatem obowiązywać do momentu przekroczenia limitu w wysokości 16 448,09 zł.

Zwolnienie z kasy fiskalnej – jak ewidencjonować sprzedaż? 

Podatnicy, którzy korzystają ze zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej i tym samym nie mają obowiązku ewidencjonowania na niej sprzedaży na rzecz osób prywatnych, są zobligowani do dokumentowania sprzedaży za pomocą innego dokumentu księgowego. W tym wypadku mogą wystawiać zwykłe faktury VAT (wystawiane na dane osoby prywatnej – nie ma konieczności wskazywania identyfikatora nabywcy, np. numeru PESEL) bądź prowadzić ewidencję sprzedaży bezrachunkowej, która polega na sporządzaniu na koniec każdego dnia podsumowania dokonanych transakcji na rzecz osób fizycznych na specjalnym arkuszu, który powinien zawierać:

 • numer wpisu,
 • datę uzyskania przychodu nieudokumentowanego fakturami/rachunkami,
 • kwotę przychodu.

Ewidencję tę należy prowadzić w miejscu, gdzie wykonywana jest działalność gospodarcza, czyli w miejscu sprzedaży
Następnie na podstawie sporządzonej ewidencji sprzedaży bezrachunkowej trzeba zaksięgować sumę uzyskanych przychodów w ewidencjach księgowych.
Darmowy wzór ewidencji sprzedaży bezrachunkowej wraz z omówieniem można znaleźć w artykule: Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej – wzór z omówieniem.

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej w systemie wfirma.pl

Użytkownicy, którzy korzystają ze zwolnienia podmiotowego z kasy rejestrującej i tym samym prowadzą ewidencję sprzedaży bezrachunkowej, w systemie wfirma.pl mogą wprowadzić osiągnięte przychody ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych w zakładce PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ, gdzie kolejno należy uzupełnić dane zgodnie ze sporządzoną wcześniej ewidencją sprzedaży bezrachunkowej. W polu NABYWCA należy zaznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA. Jako numer ewidencji bezrachunkowej można wskazać ESB numer/MM/RRRR. Dodatkowo w podzakładce ZAAWANSOWANE jako Rodzaj sprzedaży w JPK_V7 należy wybrać z listy oznaczenie WEW.

Zwolnienie z kasy fiskalnej - ewidencja w systemiePo zapisaniu przychód zostanie ujęty w kolumnie 7 KPiR, natomiast podatek VAT trafi do rejestru VAT sprzedaży. Dodatkowo wpis zostanie wykazany w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 z oznaczeniem "WEW" zgodnie z obowiązkiem identyfikowania sprzedaży bezrachunkowej od 1 października 2020 roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów