Poradnik Przedsiębiorcy

Zwolnienie z kasy fiskalnej na podstawie struktury obrotu

Przedsiębiorcy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, co do zasady są zobowiązani do ewidencjonowania przychodów na kasie rejestrującej. Przepisy przewidują jednak pewne ułatwienie, jakim jest zwolnienie z kasy fiskalnej ze względu na niskie obroty. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat. 

Zwolnienie z kasy fiskalnej ze względu na obroty

Zwolnienie z obowiązku rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej ze względu na strukturę obrotów obowiązujące nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2017 roku: 

 • podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;
 • podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2016 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym kwoty 20 000 zł;
 • podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, wymienione w części I załącznika do rozporządzenia, w przypadku gdy udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwany dalej "udziałem procentowym obrotu", był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%;

 • podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2016 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika udział procentowy obrotu za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności lub w przypadku gdy przewidywany okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy - przewidywany udział procentowy obrotu za okres do końca roku, będzie wyższy niż 80%;
 • jednostki samorządu terytorialnego w zakresie czynności wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1454 i 1948):
  • które na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej ustawy,   albo

    

  • jeżeli ich jednostki organizacyjne na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia z takiego obowiązku.

Jednakże należy pamiętać, iż zwolnienie z kasy fiskalnej (pkt. 1) ze względu na limit obrotów (sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności i rolników ryczałtowych) 20 000 zł nie dotyczy podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli zobowiązani do ewidencjonowania obrotów na kasie lub którzy już w poprzednim roku przestali spełniać warunki pozwalające na korzystanie ze zwolnienia.

Ze zwolnienie z kasy fiskalnej, o którym mowa w punkcie 3, nie obowiązuje natomiast podatników, którzy w pierwszym lub drugim półroczu poprzedniego roku podatkowego osiągnęli udział procentowy obrotu równy lub niższy niż 80%.

Zwolnienie za kasy fiskalnej - obliczenie limitu

W przypadku rozpoczęcia sprzedaży na rzecz osób prywatnych w trakcie roku limit 20 000 zł liczony jest proporcjonalnie. Należy mieć na uwadze, że nie ma znaczenia dzień rozpoczęcia działalności, ale moment, w którym sprzedaż taka faktycznie się rozpoczyna.

Przykład 1.

Pan Jan rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w dniu 1 marca 2017 roku. Pierwsza sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności nastąpiła w dniu 6 marca.  

W takim wypadku limit należy obliczyć według wzoru:

(pełna kwota limitu / całkowita liczba dni w danym roku) x liczba dni od dnia sprzedaży do końca roku

(20 000 PLN / 365 dni) x 301 dni = 16.493,15 zł

Zwolnienie z kasy fiskalnej będzie zatem obowiązywać do momentu przekroczenia limitu w wysokości 16.493,15 zł.