0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwolnienie z kasy fiskalnej na podstawie struktury obrotu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, co do zasady są zobowiązani do ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej. Przepisy przewidują jednak pewne ułatwienie, jakim jest zwolnienie z kasy fiskalnej ze względu na niskie obroty. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat.

Zwolnienie z kasy fiskalnej ze względu na obroty

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących podatnicy mają prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z kasy rejestrującej, czyli ze względu na limit obrotów ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności i rolników ryczałtowych, który wynosi 20 000 zł w skali roku.

Zwolnienie to nie dotyczy podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli zobowiązani do ewidencjonowania obrotów na kasie lub którzy już w poprzednim roku przestali spełniać warunki pozwalające na korzystanie ze zwolnienia.

Kto nie może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego?

Należy także pamiętać, że istnieje grupa czynności, które podlegają obowiązkowej ewidencji na kasie fiskalnej bez względu na limit obrotów. Do tego typu transakcji należą m.in:

1) dostawy:

a) gazu płynnego,

b) części do silników (CN 8409 91 00 i 8409 99 00),

c) silników do napędu pojazdów i motocykli, silników spalinowych tłokowych z zapłonem iskrowym i samoczynnym do różnego rodzaju jednostek, w tym motocykli (CN 8407 i 8408),

d) nadwozi do pojazdów silnikowych (CN 8707),

e) przyczep i naczep (CN 8716 10, 8716 31 00, ex 8716 39, 8716 40 00); kontenerów (CN 8609 00),

f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (CN 8716 90),

g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (CN 8708 i 9401 90 80), z wyłączeniem motocykli, to jest do: ciągników; pojazdów silnikowych do przewozu dziesięciu lub więcej osób z kierowcą; samochodów i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi; pojazdów silnikowych do transportu towarów; pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia, innych niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów, w szczególności: pojazdów pogotowia technicznego, dźwigów samochodowych, pojazdów strażackich, betoniarek samochodowych, zamiatarek, polewaczek, przewoźnych warsztatów, ruchomych stacji radiologicznych,

h) komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz silników elektrycznych, prądnic i transformatorów (PKWiU ex 26 i ex 27.11),

i) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),

j) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą",

k) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,

l) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol CN,

m) wyrobów tytoniowych (CN 2401, 2402, 2403), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,

n) napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% (bez względu na kod CN), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,

o) perfum i wód toaletowych (CN 3303 00 10, 3303 00 90), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;

2) świadczenia usług:

a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,

b) taksówek (PKWiU 49.32.11.0), z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą,

c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania,

d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia,

g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia,

h) doradztwa podatkowego,

i) związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56.10, PKWiU 56.21, PKWiU ex 56.29, PKWiU ex 56.30), wyłącznie:

- świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz 

- usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,

k) kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,

l) związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,

m)mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).

Wszystkie czynności podlegające obowiązkowej ewidencji na kasie fiskalnej są określone w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zwolnienie z kasy fiskalnej – obliczenie limitu

W przypadku rozpoczęcia sprzedaży na rzecz osób prywatnych w trakcie roku limit 20 000 zł liczony jest proporcjonalnie. Należy mieć na uwadze, że nie ma znaczenia dzień rozpoczęcia działalności, ale moment, w którym sprzedaż taka faktycznie się rozpoczyna.

W celu obliczenia limitu zwolnienia można skorzystać z darmowego kalkulatora dostępnego w artykule: Kalkulator limitów na kasę fiskalną.

Przykład 1.

Pan Jan rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej 1 marca 2023 roku. Pierwsza sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności nastąpiła 6 marca.

W takim wypadku limit należy obliczyć według wzoru:

(pełna kwota limitu / całkowita liczba dni w danym roku) x liczba dni od dnia sprzedaży do końca roku

(20 000 PLN / 365 dni) x 300 dni = 16 448,09 zł

Zwolnienie z kasy fiskalnej będzie zatem obowiązywać do momentu przekroczenia limitu w wysokości 16 448,09 zł.

Zwolnienie z kasy fiskalnej – jak ewidencjonować sprzedaż? 

Podatnicy, którzy korzystają ze zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej i tym samym nie mają obowiązku ewidencjonowania na niej sprzedaży na rzecz osób prywatnych, są zobligowani do dokumentowania sprzedaży za pomocą innego dokumentu księgowego. W tym wypadku mogą wystawiać zwykłe faktury VAT (wystawiane na dane osoby prywatnej – nie ma konieczności wskazywania identyfikatora nabywcy, np. numeru PESEL) bądź prowadzić ewidencję sprzedaży bezrachunkowej, która polega na sporządzaniu na koniec każdego dnia podsumowania dokonanych transakcji na rzecz osób fizycznych na specjalnym arkuszu, który powinien zawierać:

  • numer wpisu,
  • datę uzyskania przychodu nieudokumentowanego fakturami/rachunkami,
  • kwotę przychodu.

Ewidencję tę należy prowadzić w miejscu, gdzie wykonywana jest działalność gospodarcza, czyli w miejscu sprzedaży
Następnie na podstawie sporządzonej ewidencji sprzedaży bezrachunkowej trzeba zaksięgować sumę uzyskanych przychodów w ewidencjach księgowych.
Darmowy wzór ewidencji sprzedaży bezrachunkowej wraz z omówieniem można znaleźć w artykule: Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej – wzór z omówieniem.

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej w systemie wfirma.pl

Użytkownicy, którzy korzystają ze zwolnienia podmiotowego z kasy rejestrującej i tym samym prowadzą ewidencję sprzedaży bezrachunkowej, w systemie wfirma.pl mogą wprowadzić osiągnięte przychody ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych w zakładce PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ, gdzie kolejno należy uzupełnić dane zgodnie ze sporządzoną wcześniej ewidencją sprzedaży bezrachunkowej. W polu NABYWCA należy zaznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA. Jako numer ewidencji bezrachunkowej można wskazać ESB numer/MM/RRRR. Dodatkowo w podzakładce ZAAWANSOWANE jako Rodzaj sprzedaży w JPK_V7 należy wybrać z listy oznaczenie WEW.

Zwolnienie z kasy fiskalnej - ewidencja w systemie
Po zapisaniu przychód zostanie ujęty w kolumnie 7 KPiR, natomiast podatek VAT trafi do rejestru VAT sprzedaży. Dodatkowo wpis zostanie wykazany w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 z oznaczeniem "WEW" zgodnie z obowiązkiem identyfikowania sprzedaży bezrachunkowej od 1 października 2020 roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów