0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga na zakup kasy rejestrującej a podmiot zwolniony z VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ulga na zakup kasy rejestrującej przysługuje przedsiębiorcom, którzy w obowiązujących terminach rozpoczną ewidencjonowanie sprzedaży na kasie rejestrującej. Problem pojawia się w sytuacji kiedy przedsiębiorca jest podmiotem zwolnionym z podatku VAT. Jakie warunki należy spełnić aby przedsiębiorca mógł skorzystać z ulgi na kasę fiskalną? 

Kiedy przysługuje ulga na zakup kasy rejestrującej?

Jeżeli podatnik rozpocznie ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, przysługuje mu ulga na zakup kasy rejestrującej. Przedsiębiorca ma prawo do odliczenia od podatku kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej zgłoszonej na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Zgodnie z nowelizacją przepisów, od 1 maja 2019 ulga na zakup kasy fiskalnej przysługuje tylko i wyłącznie dla zakupionej kasy online, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży za jej pomocą.

Jak rozliczyć ulgę na zakup kasy rejestrującej?

W przypadku tzw. czynnych podatników VAT sprawa jest dość prosta, gdyż ulga na zakup kasy rejestrującej rozliczana jest bezpośrednio w JPK V7. W przypadku podmiotów zwolnionych z VAT można doszukiwać się problemu, gdyż one takich plików nie składają. Jak zatem mają skorzystać z przysługującej im ulgi na zakup kasy rejestrującej?

I w tym przypadku nie jest to skomplikowane. Regulacje w tym zakresie znajdują się w art. 111 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług:

"W przypadku gdy podatnicy, o których mowa w ust. 4, wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub są podatnikami, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 4 na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika."

Podatnicy zwolnieni z VAT, aby skorzystać z prawa do ulgi na zakup kasy fiskalnej, zgodnie z § 4 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika, składają zatem odpowiedni wniosek do urzędu skarbowego, najwcześniej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży za pośrednictwem kasy.

Ulga na zakup kasy kasy rejestrującej - wniosek

Na podstawie § 4 pkt. 2 ww. rozporządzenia złożony wniosek o ulgę na zakup kasy fiskalnej powinien zawierać:

  • imię i nazwisko lub nazwę podatnika,

  • dane adresowe,

  • numer identyfikacji podatkowej,

  • w przypadku podatników świadczących usługi przewozów osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami - dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą,

  • numer rachunku, na który ma zostać dokonany zwrot.

Dodatkowo do wniosku należy załączyć:

  • oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą,

  • kopię raportu fiskalnego miesięcznego wystawionego przy użyciu kasy rejestrującej potwierdzającego prowadzenie ewidencji sprzedaży,
  • w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami dołącza się kopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą.

Zwrot ulgi na zakup kasy rejestrującej następuje w terminie 25 dni od daty złożenia wniosku.

Otrzymana ulga na zakup kasy rejestrującej nie stanowi przychodu z działalności, a więc podatnicy nie muszą wykazywać przychodu do opodatkowania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów