Poradnik Przedsiębiorcy

Zwolnienie z kasy fiskalnej w 2018 roku - kiedy i komu będzie przysługiwać?

Zwolnienie z obowiązku stosowania kas fiskalnych może następować z różnych przyczyn, w tym nieprzekroczenia określonego limitu obrotów ze sprzedaży czy też wyboru szczególnego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Prawdopodobnie od stycznia 2019 roku zacznie obowiązywać system kas fiskalnych online, które będą miały funkcję raportowania transakcji sprzedaży do centralnego systemu informatycznego Ministerstwa Finansów. Kasy fiskalne mają mieć również możliwość generowania e-paragonów. Natomiast czy zwolnienie z kasy fiskalnej w 2018 roku będzie obowiązywać na takich samych warunkach, jak dotychczas? Sprawdźmy, jakie wymogi należy spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży na kasie w przyszłym roku!

Kasy fiskalne - zmiany od 2018 roku

Wprowadzenie kas fiskalnych online ma na celu bieżącą kontrolę dokonywanej sprzedaży, co znacznie ograniczy oszustwa podatkowe. Nowe kasy fiskalne oprócz drukowania tradycyjnych paragonów mają posiadać funkcję generowania e-paragonu dla klienta. Wówczas możliwe będzie również elektroniczne archiwizowanie paragonów w pamięci chronionej i pamięci fiskalnej.

Najważniejsze zmiany, które obejmują projekt dotyczący kas fiskalnych, odnoszą się do:

 • stopniowego wprowadzania obowiązku wymiany kas na kasy fiskalne online, zaczynając od wybranych branż, które są szczególnie podatne na nadużycia podatkowe, w tym m.in. paliwa, usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne, gastronomia, usługi fryzjerskie, kosmetyczne i usługi fitness,

 • połączenia kas fiskalnych online z Centralnym Repozytorium Kas za pomocą systemu teleinformatycznego, który na bieżąco będzie przesyłał dane o transakcjach dokonanych na kasie,

 • wzrostu ulgi na zakup kasy fiskalnej, która tak jak obecnie będzie wynosić 90% wartości netto, jednak z nowym ograniczeniem do kwoty 1000 zł,

 • skrócenia ważności potwierdzeń dla kas z kopią elektroniczną do 31.12.2022 r., natomiast z kopią papierową do 31.12.2019 r.,

 • wykorzystywania do ewidencjonowania sprzedaży wyłącznie kas, które zostały nabyte we własnym zakresie lub używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umów o podobnym charakterze, pod warunkiem że w dniu fiskalizacji kasy będą objęte potwierdzeniem Prezesa Głównego Urzędu Miar,

 • wydłużenia okresu zwrotu ulgi za zakup kasy fiskalnej do 4 lat, która następuje w przypadku zakończenia prowadzenia działalności lub naruszenia warunków skorzystania z przyznanej ulgi lub także w przypadku niewykonania przeglądu technicznego kasy w obowiązujących terminach,

 • wystawienia faktur do paragonu, które będzie możliwe w przypadku, gdy na paragonie zarejestrowanym na kasie został ujęty numer identyfikacyjny podatnika na potrzeby podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej.

Zmiany narzucające stosowanie kas fiskalnych online są na etapie projektu. Obecnie nie ma więc jednoznacznego przepisu stwierdzającego obowiązek wymiany kas tradycyjnych na kasy online. Zmiany mają być wprowadzane stopniowo, umożliwiając naturalną wymianę kas, gdzie w pierwszej kolejności zostanie zablokowana sprzedaż kas dwurolkowych, które nabijały kopię papierową paragonów, a następnie narzucony obowiązek stosowania kas z funkcją elektroniczną. Przewiduje się całkowite wprowadzenie kas online po 2020 roku.

Więcej na temat zmian obejmujących kasy fiskalne można przeczytać w artykule: Kasy fiskalne online.

Zwolnienie z kasy fiskalnej - kiedy przysługuje?

W obecnym stanie prawnym obowiązującym na rok 2017 warunki zwolnienia reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z przepisami podmiotowe zwolnienie z kasy fiskalnej obowiązuje w przypadku nieprzekroczenia rocznego limitu obrotów ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w wysokości 20 000 zł. W przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku, limit należy obliczyć proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia działalności w danym roku.

Istnieje również przedmiotowe zwolnienie z kasy fiskalnej, które przysługuje ze względu na rodzaj wykonywanej działalności. Zwolnienie to przewidywane jest dla rodzajów działalności niewchodzących w zakres sprzedaży towarów lub świadczenia usług, które znajdują się na liście czynności uniemożliwiających skorzystanie z tego zwolnienia. Katalog ten można znaleźć w treści rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (par. 4).

W skład czynności podlegających obecnie zwolnieniu przedmiotowemu z kasy fiskalnej wchodzą m.in:

 • dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres);

 • świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła;

 • usługi pocztowe i kurierskie - z wyłączeniem usług dotyczących przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie;

 • usługi finansowe i ubezpieczeniowe;

 • usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a ustawy;

 • usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe - dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci;

 • usługi w zakresie edukacji - z wyłączeniem usług świadczonych:

  • w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

  • przez szkoły tańca i instruktorów tańca,

  • przez szkoły nauki jazdy.