0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwolnienie z kasy fiskalnej w 2021 roku - kiedy i komu będzie przysługiwać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zwolnienie z obowiązku stosowania kas fiskalnych może następować z różnych przyczyn, w tym nieprzekroczenia określonego limitu obrotów ze sprzedaży czy też wyboru szczególnego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Od stycznia 2019 roku zaczął obowiązywać system kas fiskalnych online, które będą miały funkcję raportowania transakcji sprzedaży do centralnego systemu informatycznego Ministerstwa Finansów. Czy zwolnienie z kasy fiskalnej w 2021 roku będzie obowiązywać na takich samych warunkach, jak dotychczas? Sprawdźmy, jakie wymogi należy spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży na kasie!

Kasy fiskalne - zmiany od 2018 roku

Wprowadzenie kas fiskalnych online ma na celu bieżącą kontrolę dokonywanej sprzedaży, co znacznie ograniczy oszustwa podatkowe. Nowe kasy fiskalne oprócz drukowania tradycyjnych paragonów mają posiadać funkcję generowania e-paragonu dla klienta. Wówczas możliwe będzie również elektroniczne archiwizowanie paragonów w pamięci chronionej i pamięci fiskalnej.

Najważniejsze zmiany, które obejmują projekt dotyczący kas fiskalnych, odnoszą się do:

 • stopniowego wprowadzania obowiązku wymiany kas na kasy fiskalne online, zaczynając od wybranych branż, które są szczególnie podatne na nadużycia podatkowe, w tym m.in. paliwa, usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne, gastronomia, usługi fryzjerskie, kosmetyczne i usługi fitness,

 • połączenia kas fiskalnych online z Centralnym Repozytorium Kas za pomocą systemu teleinformatycznego, który na bieżąco będzie przesyłał dane o transakcjach dokonanych na kasie,

 • wzrostu ulgi na zakup kasy fiskalnej, która tak jak obecnie będzie wynosić 90% wartości netto, jednak z nowym ograniczeniem do kwoty 1000 zł,

 • skrócenia ważności potwierdzeń dla kas z kopią elektroniczną do 31.12.2022 r., natomiast z kopią papierową do 31.12.2019 r.,

 • wykorzystywania do ewidencjonowania sprzedaży wyłącznie kas, które zostały nabyte we własnym zakresie lub używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umów o podobnym charakterze, pod warunkiem że w dniu fiskalizacji kasy będą objęte potwierdzeniem Prezesa Głównego Urzędu Miar,

 • wydłużenia okresu zwrotu ulgi za zakup kasy fiskalnej do 4 lat, która następuje w przypadku zakończenia prowadzenia działalności lub naruszenia warunków skorzystania z przyznanej ulgi lub także w przypadku niewykonania przeglądu technicznego kasy w obowiązujących terminach,

 • wystawienia faktur do paragonu, które będzie możliwe w przypadku, gdy na paragonie zarejestrowanym na kasie został ujęty numer identyfikacyjny podatnika na potrzeby podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej.

Zmiany narzucające stosowanie kas fiskalnych online są na etapie projektu. Obecnie nie ma więc jednoznacznego przepisu stwierdzającego obowiązek wymiany kas tradycyjnych na kasy online. Zmiany mają być wprowadzane stopniowo, umożliwiając naturalną wymianę kas, gdzie w pierwszej kolejności zostanie zablokowana sprzedaż kas dwurolkowych, które nabijały kopię papierową paragonów, a następnie narzucony obowiązek stosowania kas z funkcją elektroniczną. Przewiduje się całkowite wprowadzenie kas online po 2021 roku.

Więcej na temat zmian obejmujących kasy fiskalne można przeczytać w artykule: Kasy fiskalne online.

Zwolnienie z kasy fiskalnej - kiedy przysługuje?

W obecnym stanie prawnym obowiązującym na rok 2021 warunki zwolnienia reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z przepisami podmiotowe zwolnienie z kasy fiskalnej obowiązuje w przypadku nieprzekroczenia rocznego limitu obrotów ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w wysokości 20 000 zł. W przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku, limit należy obliczyć proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia działalności w danym roku.

Istnieje również przedmiotowe zwolnienie z kasy fiskalnej, które przysługuje ze względu na rodzaj wykonywanej działalności. Zwolnienie to przewidywane jest dla rodzajów działalności niewchodzących w zakres sprzedaży towarów lub świadczenia usług, które znajdują się na liście czynności uniemożliwiających skorzystanie z tego zwolnienia. Katalog ten można znaleźć w treści rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (par. 4).

W skład czynności podlegających obecnie zwolnieniu przedmiotowemu z kasy fiskalnej wchodzą m.in:

 • dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres);

 • świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła;

 • usługi pocztowe i kurierskie - z wyłączeniem usług dotyczących przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie;

 • usługi finansowe i ubezpieczeniowe;

 • usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a ustawy;

 • usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe - dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci;

 • usługi w zakresie edukacji - z wyłączeniem usług świadczonych:

  • w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

  • przez szkoły tańca i instruktorów tańca,

  • przez szkoły nauki jazdy.

Zwolnienie z kasy fiskalnej - kogo nadal będzie dotyczyć?

Obecnie w rządzie trwają prace nad nowym projektem rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas fiskalnych. Jego treść nie jest jeszcze dostępna. Jednak znając tendencje w tym zakresie, tj. docelowe wprowadzenie kas fiskalnych we wszystkich możliwych obszarach, należy spodziewać się poszerzenia katalogu działalności bezwzględnie zobowiązanych do posiadania kas fiskalnych w przypadku sprzedaży na rzecz osób prywatnych oraz zawężenia katalogu czynności podlegających zwolnieniu. 

Ewidencjonowanie sprzedaży przy korzystaniu ze zwolnienia z kasy fiskalnej

Sprzedaż zwolniona z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powinna być dokumentowana za pomocą ewidencji sprzedaży bezrachunkowej. Prawidłowo prowadzona ewidencja powinna mieć postać zbroszurowaną, w której powinny zostać ujęte następujące informacje:

 • kolejny numer wpisu,

 • data uzyskania przychodu,

 • wartość przychodu brutto,

 • podsumowanie wartości przychodu z danego dni.

Czynni podatnicy VAT powinni także ująć w ewidencji informację przy pozycjach sprzedaży o zastosowanych stawkach VAT, w celu prawidłowego wyliczenia wartości podatku.

Podczas prowadzenia ewidencji sprzedaży bezrachunkowej należy pamiętać, że nie należy w niej zawierać przychodu udokumentowanego rachunkiem lub fakturą, gdyż na ich podstawie zostanie zaksięgowany uzyskany przychód.

W praktyce, jeżeli przedsiębiorca dokonuje samodzielnie rozliczeń sprzedaży, powinien sporządzać ewidencję sprzedaży bezrachunkowej na każdy dzień i dokonać jej księgowania do KPiR w kolumnie 7 - sprzedaż towarów i usług, podsumowując łączną kwotę osiągniętego przychodu, co należy dokonać najpóźniej przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym. W przypadku czynnych podatników VAT należy również rozliczyć kwotę podatku VAT w rejestrze sprzedaży VAT.

Ważne również, aby pamiętać, że sprzedaż na rzecz innych firm powinna być zawsze udokumentowana poprzez wystawienie faktury.

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej w systemie wFirma.pl

System księgowości online wFirma.pl umożliwia w prosty sposób zaksięgowanie przychodu udokumentowane za pomocą ewidencji sprzedaży bezrachunkowej. W tym celu należy przejść do zakładki PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ, zaznaczając opcję "Brak kontrahenta". Następnie należy wprowadzić numer dokumentu, np. ESB numer/miesiąc/rok, oraz wypełnić pozostałe pola zgodnie ze sporządzoną ewidencją. W podzakładce ZAAWANSOWANE w pozycji RODZAJ SPRZEDAŻY JPK V7 należy wybrać opcję WEW.

Kogo będzie obowiązywało zwolnienie z kasy fiskalnej w 2021 roku?

Przychód z ewidencji sprzedaży bezrachunkowej księguje się na koniec każdego dnia, w którym pojawił się przychód, jako zsumowaną wartość sprzedaży. Po zapisaniu dodany w ten sposób przychód zostanie zaksięgowany w KPiR w kol. 7  - sprzedaż towarów i usług oraz w rejestrze sprzedaży VAT (w przypadku podatników VAT).

Księgowanie łącznego raportu okresowego z kasy fiskalnej w systemie wFirma.pl

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie może skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej, powinien co do zasady całą sprzedaż na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych ujmować na kasie. Wówczas podstawą księgowania przychodów w ewidencjach księgowych będzie dobowy lub miesięczny raport z kasy.

Księgowanie łącznego raportu fiskalnego w systemie wFirma.pl następuje przez zakładkę PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ, gdzie należy zaznaczyć opcję "Brak kontrahenta", oznaczyć numer dokumentu (np. ŁRO nr porządkowy/miesiąc/rok) oraz uzupełnić kwoty zgodnie z wydrukiem raportu z kasy fiskalnej. W podzakładce ZAAWANSOWANE w pozycji RODZAJ SPRZEDAŻY JPK V7 należy wybrać opcję RO.

Zwolnienie z kasy fiskalnej - zmiany w 2021 roku

Raporty miesięczne należy księgować pod datą ostatniego dnia miesiąca, natomiast raporty dzienne na dzień, którego dotyczą. Po zapisaniu przychód zostanie automatycznie ujęty w KPiR w kol. 7 - sprzedaż towarów i usług oraz rejestrze sprzedaży VAT (w przypadku podatników VAT).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów