0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup materiałów reklamowych w kosztach firmowych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zaletą prowadzenia działalności gospodarczej rozliczanej na zasadach ogólnych jest możliwość pomniejszenia przychodów o poniesione koszty z nimi związane. Pozwala to przedsiębiorcy obniżyć kwotę podatku, jaką musi odprowadzić do urzędu skarbowego. Czy wydatki na zakup materiałów reklamowych związanych z prowadzonymi akcjami marketingowymi mogą być zaliczone do kosztów podatkowych?

Czym jest koszt uzyskania przychodów?

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła. O wydatki zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pomniejsza się przychód, uzyskując w ten sposób dochód:

PRZYCHÓD - KOSZT = DOCHÓD

Dochód po dokonaniu dopuszczalnych prawem odliczeń (głównie dotyczących składek ZUS) staje się podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym.

Zakup materiałów reklamowych a koszty uzyskania przychodów

Nie wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu lub utrzymania źródła przychodów są kwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów. Ustawy o podatkach dochodowych wskazują listę (jest to jednak katalog otwarty) wydatków, które mimo iż zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów - np. wydatki na reprezentację lub na potrzeby osobiste podatnika. Wykaz takich wydatków, których w świetle wymienionych ustaw nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, przedstawia art. 16 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Analizując wskazany w ustawie katalog, można zauważyć, że przepisy nie wyłączają możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zakupu materiałów reklamowych. Co jednak ważne, nie wyjaśniają wprost, czym jest reklama, a zatem nie określają też rodzaju wydatków, które można za reklamę uznać.

Według słownika języka polskiego, PWN, Warszawa 1989, reklama jest „rozpowszechnianiem informacji o towarach, ich zaletach, wartości, miejscach i możliwościach nabycia; chwalenie kogoś; zalecanie czegoś". Głównym jej celem jest więc zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów bądź skorzystania z konkretnych usług. Przyjęło się więc, że każde działanie podatnika, niezależnie od jego rodzaju, które zmierza do promowania swoich wyrobów i usług bądź samej marki przedsiębiorstwa, nosi znamiona reklamy.

Reklamą będą również działania firmy polegające na umieszczaniu ogłoszeń w prasie, internecie, drukowaniu i rozprowadzaniu ulotek - podejmuje się je bowiem w celu zwiększenia rozpoznawalności firmy i jej oferty handlowej.

Materiały reklamowe - gadżety reklamowe dla klientów

Kubki, długopisy, torby, akcesoria komputerowe itp. oznaczone logo firmy często wręczane są kontrahentom jako drobne upominki. Jest to jeden ze sposobów nawiązania pozytywnych relacji w kontaktach handlowych. Ponoszone są również wydatki na zakup prezentów dla kluczowych i strategicznych klientów, które nie są oznaczone logo firmy (bilety na koncert, do teatru, na imprezy sportowe itp.). Czy wydatki na zakup wymienionych upominków możemy zaliczyć do kosztów działalności?

Mimo iż logo firmy jest podstawą reklamy przedsiębiorcy (marka - firma jest tym bardziej rozpoznawalna, im bardziej rozpoznawalne jest jej logo), to okazuje się jednak, że sam fakt opatrzenia gadżetów w logo firmy nie oznacza jeszcze automatycznego zaliczenia wydatków poniesionych w tym celu do kosztów uzyskania przychodów. Przed zdefiniowaniem wydatku należy bowiem zweryfikować, czy jednocześnie nie jest on zaliczany do kosztów reprezentacji w rozumieniu przepisów podatkowych.

Wartość i charakter przekazywanych przez podatnika upominków oraz okoliczności ich wręczania mają w tej kwestii szczególne znaczenie. Wydatki na zakup drobnych upominków z logo firmy można zasadniczo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Gadżety o niewielkiej wartości, opatrzone logo firmy i wydawane masowo obecnym lub potencjalnym klientom, stanowią upominki reklamowe niemające charakteru reprezentacyjnego, więc można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast wydatki na drogie upominki wzmacniające prestiż będą uznawane są za wydatki reprezentacyjne, w związku z czym podatnik nie zaliczy ich do kosztów uzyskania przychodu.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów