Poradnik Przedsiębiorcy

Zmiana formy opodatkowania za pośrednictwem CEIDG

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorcy mają do wyboru kilka form opodatkowania. Zdarza się, iż forma, która wydawała się na początku najodpowiedniejsza, po pewnym czasie już taka nie jest. Wtedy należy rozważyć jej zmianę. Kwestią budzącą wątpliwości jest, czy zmiana formy opodatkowania powinna być zgłoszona do urzędu skarbowego, czy też wystarczające jest złożenie aktualizacji za pośrednictwem CEIDG.

Zgodnie z ustawą o PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w poszczególnych artykułów tejże ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania

W myśl ustawy o PIT dochody osiągnięte przez podatników z tytułu działalności gospodarczej są opodatkowane według skali, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Podatnicy podejmujący działalność gospodarczą mogą złożyć wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Ponadto podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnęli pierwszy przychód, pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów ustawy o CEiDG.

Zmiana formy opodatkowania - złożenie oświadczenia a CEIDG

Z powyższych przepisów wynika, że podstawową formą opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów z działalności gospodarczej jest opodatkowanie według skali podatkowej. Wymieniona forma opodatkowania przysługuje z mocy ustawy i podatnik nie musi składać oświadczenia o jej wyborze. Złożenie stosownego oświadczenia w określonym w przepisach terminie jest natomiast warunkiem koniecznym dla możliwości skorzystania z opodatkowania w formie tzw. podatku liniowego. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nakładając obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zmianie formy opodatkowania w terminie do 20 dnia następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód w nowym roku, nie wskazują, że zawiadomienie to powinno być złożone bezpośrednio naczelnikowi urzędu skarbowego. Brak jest zatem podstaw do odmawiania skuteczności takiemu zawiadomieniu, tylko z tego powodu, że zostało ono złożone za pośrednictwem wniosku o wpis do CEIDG. Zatem zgłoszenie powyższych informacji należy uznać za dopełnienie stosownych obowiązków, o ile złożenie wniosku CEIDG-1 nastąpiło z zachowaniem wskazanych w przepisach podatkowych terminów.