0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiana formy opodatkowania za pośrednictwem CEIDG

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorcy mają do wyboru kilka form opodatkowania. Zdarza się, iż forma, która wydawała się na początku najodpowiedniejsza, po pewnym czasie już taka nie jest. Wtedy należy rozważyć jej zmianę. Kwestią budzącą wątpliwości jest to, czy zmiana formy opodatkowania powinna być zgłoszona do urzędu skarbowego, czy też wystarczające jest złożenie aktualizacji za pośrednictwem CEIDG.

Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania

Zgodnie z ustawą o PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w poszczególnych artykułów tejże ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 9a ust. 1 ustawy o PIT dochody osiągnięte przez podatników z tytułu działalności gospodarczej są opodatkowane według skali, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie innej formy opodatkowania lub złożą wniosek CEIDG- 1. Zgodnie z wprowadzonymi od 1 stycznia 2019 r. zmianami, podatnik może dokonać zmiany formy opodatkowania do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięty został pierwszy przychód podatkowy w danym roku. W przypadku, gdy pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego zmiany należy dokonać do końca tego roku.

Podatnicy chcący rezygnować z karty podatkowej powinni zawiadomić o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego do 20 stycznia. Od 2022 roku prawo do stosowania karty podatkowej jest dostępne wyłącznie na zasadzie kontynuacji - nie ma możliwości przejścia na kartę podatkową.

Przykład 1.

Pani Iwona w 2022 r. jako formę opodatkowania przychodów z prowadzonej działalności wybrała zasady ogólne. Od 2023 r. chciałaby zmienić formę opodatkowania na podatek liniowy, gdyż będzie to dla niej korzystniejsze podatkowo. W jakim terminie Pani Iwona powinna dokonać zmiany formy opodatkowania? 

Pani Iwona w celu zmiany formy opodatkowania przychodów z działalności, powinna dokonać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym uzyska pierwszy przychód w danym roku podatkowym. W związku z tym obowiązana jest do tego czasu złożyć oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego lub wniosek CEIDG-1. 

Przykład 2.

Pan Henryk w 2022 r. opodatkowywał swoje przychody z działalności kartą podatkową. Od 2023 r. chciałby zmienić formę opodatkowania na podatek liniowy. W jakim terminie powinien dokonać zgłoszenia zmiany formy opodatkowania. 

W celu zmiany formy opodatkowania z karty podatkowej na podatek liniowy od 2023 r. Pan Henryk powinien dokonać zgłoszenia do 20 stycznia 2023 r. 

Szczegółowe informacje na temat różnych form opodatkowania są przedstawione w artykule: Formy opodatkowania - jaki rodzaj opodatkowania wybrać?

Zmiana formy opodatkowania - złożenie oświadczenia a CEIDG

Podstawową formą opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów z działalności gospodarczej jest opodatkowanie według skali podatkowej. Wymieniona forma opodatkowania przysługuje z mocy ustawy i podatnik nie musi składać oświadczenia o jej wyborze. Złożenie stosownego oświadczenia w określonym w przepisach terminie jest natomiast warunkiem koniecznym dla możliwości skorzystania z opodatkowania w formie tzw. podatku liniowego. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nakładając obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zmianie formy opodatkowania w terminie do 20 dnia następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód w nowym roku, nie wskazują, że zawiadomienie to powinno być złożone bezpośrednio naczelnikowi urzędu skarbowego. Brak jest zatem podstaw do odmawiania skuteczności takiemu zawiadomieniu, tylko z tego powodu, że zostało ono złożone za pośrednictwem wniosku o wpis do CEIDG. Zatem zgłoszenie powyższych informacji należy uznać za dopełnienie stosownych obowiązków, o ile złożenie wniosku CEIDG-1 nastąpiło z zachowaniem wskazanych w przepisach podatkowych terminów.

W przypadku kontynuowania przez podatnika w kolejnym roku formy opodatkowania z roku poprzedniego nie ma konieczności zgłaszania tego faktu w urzędzie skarbowym, Zwyczajowo przyjęte jest, iż forma opodatkowania jest przez podatnika kontynuowana, wyłączając przypadki w których podatnik przekracza limit uprawniony do skorzystania z określonych form opodatkowania.

Polski Ład umożliwił podatnikom zmianę formy opodatkowania za 2022 rok "wstecz" po zakończonym roku. Z przywileju tego mogą skorzystać podatnicy opodatkowani w 2022 roku ryczałtem lub skalą podatkową o czym więcej w artykule: Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku lub na koniec roku a Polski Ład 2.0

Zmiana formy opodatkowania w systemie wfirma.pl

W przypadku podatników prowadzących księgowość z pomocą systemu wfirma.pl, w momencie zmiany formy opodatkowania konieczne jest dokonanie zmiany ustawień, odpowiednio po rozliczeniu ostatniego okresu danego roku podatkowego - grudzień lub IV kwartał w zależności od wybranej formy rozliczeń, który powinien być rozliczony w poprzedniej formie opodatkowania. Wówczas zmianę formy opodatkowania dokonuje się schematem: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY, gdzie należy wybrać obowiązującą w nowym roku formę opodatkowania:

zmiana formy opodatkowania

Mimo zmiany formy opodatkowania system na podstawie wyliczonych zaliczek zapamięta wcześniej obowiązującą i pozwoli wygenerować odpowiednie zeznanie roczne w systemie.

zmiana formy opodatkowania

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów