0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek liniowy jako optymalna forma opodatkowania

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Z początkiem każdego nowego roku podatkowego warto dokonać analizy wybranej formy opodatkowania dochodów, kontynuujący prowadzenie działalności mogą ją bowiem zmienić w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym uzyskał pierwszy przychód w danym roku podatkowym lub do końca roku podatkowego jeżeli pierwszy przychód został uzyskany w grudniu danego roku. Jedną z form opodatkowania firmy jest podatek liniowy. Przeczytaj i sprawdź czym się charakteryzuje!

Podobieństwa podatku liniowego do zasad ogólnych

Tak jak przy skali progresywnej, tak też w podatku liniowym podstawę opodatkowania stanowi dochód, czyli nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania. Dochód zarówno w przypadku podatku liniowego, jak i obliczanego wg skali, obniża się o zapłacone składki społeczne na własne ubezpieczenie przedsiębiorcy, jak też osób współpracujących (nie mylić z pracownikami).

Obliczony już podatek obniża się natomiast o część zapłaconych składek zdrowotnych (za samego przedsiębiorcę lub też osobę współpracującą). Odliczeniu od podatku zarówno w jednym, jak i drugim przypadku przysługuje jedynie 7,75% podstawy wymiaru składki, a nie jakby się mogło wydawać - cała opłacana wartość składki w wysokości 9%.

Jaka jest różnica między podatkiem liniowym a skalą podatkową?

Główną różnicą między zasadami ogólnymi a podatkiem liniowym jest stawka podatku. W przypadku skali podatkowej występują dwie stawki: 17% i 32%, a to którą z nich się stosuje zależy od wysokości uzyskiwanych dochodów. Natomiast w przypadku podatku liniowego przedsiębiorca ma zapewnione, że bez względu na wielkość osiąganych dochodów, opodatkowane one będą stawką 19%.

Szczegółowe informacje na temat zmiany formy opodatkowania zostały opisane w artykule: Zmiana formy opodatkowania w nowym roku podatkowym

Jak różnica w opodatkowaniu wygląda w praktyce?

Przykład 1.

Przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności uzyska w 2020 roku 80.000 zł dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania. Dla celów przejrzystości przykładu składki ZUS zostaną pominięte.

Gdyby przedsiębiorca wybrał rozliczanie wg:

  • skali podatkowej - podatek do zapłaty za 2020 rok wyniósłby ok 13.075 zł;

  • podatku liniowego - podatek do zapłaty za 2020 rok wyniósłby ok 15.200 zł.

Przykład 2.

Przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności uzyska w 2020 roku 120.000 zł dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania. Dla celów przejrzystości przykładu składki ZUS zostaną pominięte.

Gdyby przedsiębiorca wybrał rozliczanie wg:

  • skali podatkowej - podatek do zapłaty za 2020 rok wyniósłby ok 25.046 zł;

  • podatku liniowego - podatek do zapłaty za 2020 rok wyniósłby ok 22.800 zł.

Kiedy podatek liniowy się opłaca?

Powyższe przykłady pozwalają zaobserwować pewną zależność, a mianowicie wybór podatku liniowego staje się tym bardziej opłacany im wyższe dochody uzyskuje przedsiębiorca na przestrzeni roku - przekraczające kwotę 85.528 zł (I próg podatkowy).

Nie zawsze jednak jest tak, że przy ocenie opłacalności bierze się pod uwagę wyłącznie wysokość dochodu. Należy bowiem pamiętać, że wybór podatku liniowego wyklucza przywileje podatkowe takie jak np.:

  • wspólne rozliczenie z małżonkiem,

  • korzystanie z większości ulg podatkowych,

  • preferencyjne rozliczenie przewidziane dla osób samotnie wychowujących dzieci,

- co również może mieć wpływ na wybór optymalnej formy opodatkowania.

Zdarzają się zatem sytuacje, w których nawet pomimo przekroczenia I progu podatkowego zasady rozliczania skalą podatkową pozostają wciąż korzystniejsze niż podatek liniowy. Dzieje się tak m.in. wówczas, gdy przedsiębiorca spełnia warunki wspólnego rozliczania z małżonkiem, a małżonek uzyskuje stosunkowo niskie dochody. Wówczas pomimo tego, że wysokość dochodów jednego z małżonków wskazywałaby na II próg podatkowy, wspólne rozliczenie może spowodować, że w rzeczywistości dochody będą podlegały opodatkowaniu wyłącznie wg stawki 17%.

Jak wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym?

Jeżeli przedsiębiorca decyduje się na formę opodatkowania podatkiem liniowym, fakt ten zobowiązany jest zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Termin złożenia takiego zawiadomienia upływa w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym uzyskał pierwszy przychód w danym roku podatkowym lub do końca roku podatkowego jeżeli pierwszy przychód został uzyskany w grudniu danego roku. Wybór podatku liniowego dokonany poprzez oświadczenie zastosowanie będzie miał również w kolejnych latach aż do czasu, kiedy przedsiębiorca zdecyduje się na kolejną zmianę. Zmiany dokonuje się także na podstawie złożonego wniosku CEIDG- 1.

Kto nie może wybrać rozliczania podatkiem liniowym?

Przede wszystkim podatek liniowy nie łączy się ze skalą podatkową. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca uzyskuje dochody z jednoosobowej działalności gospodarczej, jak też z tytułu bycia wspólnikiem np. w spółce cywilnej, wybór podatku liniowego oznacza, że taki rodzaj opodatkowania dotyczył będzie wszystkich form prowadzenia działalności, do których stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowo należy mieć na uwadze fakt, że prawo do opodatkowania podatkiem liniowym traci przedsiębiorca, który uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu bycia udziałowcem w spółce niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Nie będzie zatem możliwe rozliczanie podatkiem liniowym, jeżeli zakładający działalność przewiduje wykonywać czynności, które wcześniej wykonywał jako zatrudniony na etat, na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Podatek liniowy - jak się rozliczać?

W trakcie roku podatkowego przedsiębiorca, który wybrał jako formę opodatkowania podatek liniowy, zobowiązany jest do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy wg wybranej i zadeklarowanej w urzędzie skarbowym formy (miesięcznie, kwartalnie lub w formie uproszczonej). Na koniec roku natomiast, w terminie do ostatniego dnia kwietnia kolejnego roku, przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć zeznanie roczne informujące o wysokości uzyskanego dochodu.

Przedsiębiorcy, którzy korzystają w działalności z podatku liniowego mogą z łatwością rozliczyć osiągnięty dochód w systemie do samodzielnego prowadzenia księgowości wfirma.pl.

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność, który wybrał rozliczanie podatkiem liniowym składa deklarację roczną w postaci formularza PIT-36L. Na deklaracji wykazuje wyłącznie indywidualnie osiągnięty dochód - jak bowiem już wspomniano, podatek liniowy wyklucza wspólne rozliczenie z małżonkiem

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów