0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podmioty posiadające osobowość prawną rozliczają podatek dochodowy od osób prawnych w ciągu roku podatkowego w formie zaliczek. Zaliczki na podatek dochodowy, w zależności od uregulowań ustawy, mogą być płacone w okresie miesięcznym, kwartalnym lub w formie uproszczonej.

Zaliczki na podatek dochodowy miesięczne 

Zaliczki miesięczne są podstawową formą rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych (art. 25. 1a ustawy o CIT). Ich wysokość należy ustalać z uwzględnieniem właściwej stawki podatku (19% lub 9% w zależności od wielkości podmiotu) od dochodu, który stanowi różnicę między sumą przychodów a kosztami ich uzyskania. Zaliczki miesięczne są odprowadzane do urzędu skarbowego w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Wpłat miesięcznych zaliczek za okres od pierwszego do przedostatniego miesiąca roku podatkowego należy dokonywać w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Zaliczki kwartalne

Podatnicy rozpoczynający działalność w pierwszym roku podatkowym oraz mali podatnicy mają prawo do skorzystania z możliwości wpłacania zaliczek w okresach kwartalnych (art. 25. 1b ustawy o CIT). Zaliczka ta jest ustalana w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie kwartały. Zaliczki kwartalne za okres od pierwszego do przedostatniego kwartału roku podatkowego powinny zostać zapłacone w terminie do 20 każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczka za ostatni kwartał jest uiszczana w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni do 20 dnia ostatniego miesiąca roku podatkowego.

Należy pamiętać, aby o wyborze tej formy płatności zaliczek na podatek dochodowy zawiadomić właściwy urząd skarbowy. Zawiadomienie to odbywa się poprzez odpowiednie oznaczenie w zeznaniu rocznym oraz składa się jednorazowo. Dotyczy ono także lat następnych, aż do momentu, w którym podatnik w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy dokona uregulowania podatku w trybie miesięcznym.

Zaliczki na podatek dochodowy uproszczone

Ustawa o pdop (art. 25. 6) przewiduje również możliwość stosowania uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych. Forma ta różni się od zasad wpłacania zaliczek miesięcznych tym, że podatnik nie oblicza co miesiąc dochodu osiągniętego od początku roku i nie wpłaca zaliczek w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające.

Uproszczona forma polega na wpłacie przez podatnika zaliczki w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie mogą wpłacać zaliczek w uproszczonej formie.

Należy jednak mieć świadomość tego, że jeśli wpłacone w ciągu roku zaliczki będą niższe, niż wynikałoby to z rocznego rozliczenia podatku dochodowego, jednostka będzie musiała dokonać jednorazowej wpłaty różnicy na konto urzędu skarbowego.

Jeżeli zeznanie podatkowe złożone w roku poprzedzającym dany rok podatkowy dotyczy roku, który trwał krócej lub dłużej niż 12 kolejnych miesięcy – podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne za dany rok podatkowy w uproszczonej formie w wysokości podatku należnego, wykazanego w tym zeznaniu, przypadającego proporcjonalnie na każdy miesiąc tego roku podatkowego, którego zeznanie dotyczy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w sposób wskazany powyżej, z tym że wysokość podatku należnego musi wynikać z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata.

Jeżeli wysokość dochodu z roku podatkowego, od którego obliczana jest wysokość zaliczek, ulegnie zmianie na skutek złożenia przez podatnika korekty, to zmiana wysokości płaconych zaliczek uzależniona jest od momentu, w którym ulega zmianie wysokość dochodu.

Wybór uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych skutkuje uproszczeniem naliczania podatku w poszczególnych miesiącach. Uproszczenie to nie ma jednak wpływu na sposób ujęcia zaliczek w księgach rachunkowych.

Należy pamiętać, że jeżeli rok obrotowy kończy się 31 grudnia, to datą sporządzenia deklaracji CIT-8 jest 31 marca. Księgowanie podatku wynikającego z deklaracji w księgach rachunkowych musi nastąpić pod datą 31 grudnia i podlega wykazaniu w rachunku zysków i strat. Natomiast wynikające z rozliczenia zobowiązanie podatkowe należy uiścić do 31 marca. W razie powstania nadpłaty jest ona zwracana podatnikowi na jego wniosek.

Kto jest małym podatnikiem?

Jeżeli mówimy o małym podatniku – oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedały (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro należy dokonać według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów