0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiany w ryczałcie cz. 1 - wszystko co muszą wiedzieć podatnicy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zmiany w ustawach podatkowych wprowadzają uproszczenia dla podatników, ale i nowe obowiązki do stosowania. Znowelizowana ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przynosi wiele istotnych zmian dla podatników stosujących ryczałt. Warto poznać wszystkie przedstawione zmiany w ryczałcie, bowiem obejmują one bardzo istotne fragmenty ustawy.

Nowe zasady wyboru ryczałtu, jako formy opodatkowania dla najmu prywatnego

W myśl art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym zwanej dalej ustawą o ryczałcie opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym mogą być objęte otrzymane w ciągu roku kalendarzowego pieniądze na poczet zawartej umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (w tym także nieodpłatnych świadczeń).
Nowością w ramach możliwości wyboru ryczałtu, jako formy opodatkowania dla najmu prywatnego jest to, że za równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy uznaje się:

 1. pierwszą w roku podatkowym wpłatę na ryczałt albo
 2. złożenie zeznania podatkowego PIT-28 (obejmujące przychody podatników opodatkowanych ryczałtem), jeżeli otrzymanie pierwszej wpłaty w ciągu roku (pierwszego przychodu) nastąpiło w grudniu danego roku podatkowego.

Zmiany w ryczałcie - nowe terminy składania zeznań podatkowych 

Zgodnie ze znowelizowanym art. 21 ust. 2 ustawy o ryczałcie podatnicy stosujący ryczałt, jako formę opodatkowania mają obowiązek złożyć zeznanie PIT- 28 o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Zmiana ta ma dotyczyć po raz pierwszy zeznań podatkowych za 2019r. składanych w 2020r.

Zwrot nadpłaconego ryczałtu także na konto niezwiązane z działalnością

Do zmian w ryczałcie Ustawodawca od 2019r. w przypadku wystąpienia nadpłaty ryczałtu wprowadził możliwość wskazania przez podatnika w składanym zeznaniu PIT-28 rachunku bankowego lub rachunku SKOK, którego jest:

 1. posiadaczem albo
 2. współposiadaczem,

- a ponadto rachunek ten nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, na który ma nastąpić jej zwrot.

Ujęty w złożonym zeznaniu PIT-28 rachunek bankowy zastępuje uprzednio zgłoszony rachunek służący do zwrotu podatku lub nadpłaty. Ciekawostką jest też termin zwrotu zryczałtowanego podatku (w przypadku wystąpienia nadpłaty), dla zeznań złożonych przed 15 lutym organ podatkowy ma liczyć od dnia faktycznego złożenia zeznania a nie od dnia 15 lutego tak jak ma to mieć miejsce dla pozostałych rodzajów zeznań (PIT-37, PIT-36, PIT-36L, inne).

Likwidacja wymogu prowadzenia ewidencji wyposażenia i kart przychodów ze stosunku pracy

Jeszcze do końca 2018r. podatnicy stosujący ryczałt, jako formę opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej byli obowiązani do prowadzenia m.in. ewidencji wyposażenia a zatrudniający pracowników na podstawie stosunku pracy i wypłacający z tego tytułu należności – kart przychodów.

W 2019r. oba obowiązki zostały zniesione tak, więc podatnicy na ryczałcie nie muszą już prowadzić ani ewidencji wyposażenia ani kart przychodów.

Likwidacja obowiązku sporządzania spisu z natury jako zmiany w ryczałcie 

Podatnicy stosujący ryczałt, jako formę opodatkowania nie będą zobligowani tak jak do końca 2018r. sporządzać spis z natury.
Wyjątkiem od tej zasady będą okoliczności:

 1. likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej, jako osoba fizyczna,
 2. likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki,
 3. wystąpienia wspólnika ze spółki,
 4. przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową.

Ponadto ustawodawca doprecyzował, iż spis z natury w powyższych wyjątkowych sytuacjach podatnik będzie zobowiązany przygotować na dzień likwidacji, wystąpienia wspólnika albo przekształcenia.

Wybór i rezygnacja z kwartalnego rozliczenia podatku zryczałtowanego

Od 2019r. podatnicy będą mieli możliwość dokonać wyboru albo rezygnacji z kwartalnego rozliczania zryczałtowanego podatku dochodowego poprzez samo złożenie zeznania PIT-28 za rok poprzedni i wykazanie w nim kwot odprowadzanych w roku podatkowym kwartalnych zaliczek na ryczałt albo rezygnacji i wykazanie miesięcznych zaliczek uiszczanych w roku podatkowym. Tym samym zniesiony został obowiązek pisemnego powiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o tym fakcie.

Podatnicy powinni jednak pamiętać, że taki sposób wyboru kwartalnego trybu rozliczania ryczałtu należy ponawiać, co rok.

Wybór uproszczonej metody ustalania przychodu

Podatnicy w sytuacji pobierania zaliczek (ewidencjonowanych za pomocą kasy fiskalnej) na poczet przyszłej sprzedaży towarów lub usług zrealizowanej w następnym okresie sprawozdawczym, mogą uznać za datę powstania przychodu dzień pobrania zaliczki. Metoda ta powszechnie nazywana jest metodą kasową.
Jeżeli podatnik będzie chciał wybrać metodę kasową, według której będzie w trakcie roku podatkowego rozpoznawał przychody w ryczałcie, wówczas poinformuje o tym urząd skarbowy w złożonym zeznaniu za ten rok, w którym stosował ten sposób. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki wszyscy wspólnicy informują o wyborze sposobu ustalania daty powstania przychodu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

W przypadku wyboru takiego sposobu ustalania daty powstania przychodu podatnik jest obowiązany stosować go przez cały rok podatkowy

Złożenie zeznania rocznego przez urząd skarbowy 

Od dnia 15 lutego 2019r. organ podatkowy przygotuje zmiany w ryczałcie poprzez udostępnienie podatnikowi na stronie portalu podatkowego Ministerstwa Finansów zeznanie PIT-28 (za 2018r.) uwzględniając w nim dane będące w posiadaniu Szefa KAS (Krajowej Administracji Skarbowej), w tym dane o wpłaconym w trakcie roku podatkowego przez podatnika ryczałcie.
Podatnik będzie miał możliwość:

 1. akceptacji zeznania bez wprowadzenia w nim zmian,
 2. akceptacji z wprowadzonymi zmianami,
 3. odrzucenia zeznania,
 4. nie dokonania akceptacji

- przed upływem terminu na jego złożenie.

Akceptacja udostępnionego przez MF zeznania w danym dniu oznacza jego złożenie (oczywiście przed upływem terminu na jego ostateczne złożenie). Z uwagi, że jest to pierwszy rok działania systemu stworzonego przez MF nie zaleca się nie dokonania żadnego ruchu ze strony podatnika, tzn. lepiej jest zaakceptować albo odrzucić zeznanie niż nie dokonać żadnego wyboru. Akceptacji lub odrzucenia zeznania rocznego podatnik dokonuje za pośrednictwem portalu podatkowego udostępnionego przez MF.

Pomyłka w zeznaniu rocznym sporządzonym przez organ podatkowy

Kolejną zmianą w ryczałcie w 2019r. jest sytuacja, w której organ podatkowy stwierdzi błędy w stworzonym przez siebie zeznaniu. W takim wypadku organ podatkowy sam dokona korekty tego zeznania.

Jeżeli w wyniku źle przygotowanego przez urząd skarbowy zeznania rocznego powstaną odsetki za zwłokę, wówczas organ podatkowy nie dokonuje ich naliczenia. Od zaległości związanych z powyższą korektą zeznania, nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku do dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu. Podatnik ma również możliwość samodzielnego dokonania korekty zeznania rocznego w zakresie błędów popełnionych przy jego wypełnianiu przez organ podatkowy. Jeżeli w wyniku tej korekty wystąpią odsetki za zwłokę, wówczas organ podatkowy nie dokona ich naliczenia za okres od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku do dnia złożenia korekty.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów