0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiany w ryczałcie cz. 2 - co nowego dla podatników?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rok 2019 jest jednym z lat najmocniej obfitujących w zmiany podatkowe. Część zmian nakłada na podatników nowe obowiązki. Inna część zmian oferuje uproszczenia i ułatwienia w podatkach jak i w wykonywaniu czynności podatnika względem fiskusa. Warto, więc poznać zmiany podatkowe, które niejednokrotnie sprawiają wiele problemów małym podatnikom. Sprawdź, jakie zmiany w ryczałcie mają miejsce w 2019 roku!

Zmiany w ryczałcie - terminy wyboru ryczałtu, jako formy opodatkowania

W znowelizowanym art. 9 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym zwanej dalej ustawą o ryczałcie, podatnicy decydujący się na ryczałt, jako formę opodatkowania swojej działalności składają pisemne oświadczenie o jego wyborze na dany rok podatkowy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania podatnika (w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy):

 1. do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnęli pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym,

 2. albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Oprócz wyżej wymienionej zmiany w ryczałcie, jeżeli podatnik zrezygnuje z ryczałtu albo wybierze podatek liniowy, wówczas jedną albo drugą opcję zrealizuje w tych samych (powyższych) terminach, w których wybiera ryczałt, jako formę opodatkowania działalności.

Także w terminach wyżej wymienionych podatnik ma możliwość złożyć pisemne oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o rezygnacji z tej formy opodatkowania i wyborze podatku liniowego.

Jeden raz wybrany ryczałt, jako forma opodatkowania działalności dotyczy również lat następnych.

Realizacja przez podatnika rezygnacji z ryczałtu jak i wyboru innej formy opodatkowania może być dokonana przez pisemne oświadczenia albo za pomocą aktualizacji wniosku CEIDG.

Przychody z przedsiębiorstwa w spadku

Jeszcze pod koniec 2018r. w ustawie o ryczałcie wprowadzono możliwość opodatkowania ryczałtem przedsiębiorstwa w spadku.

Przedsiębiorstwo w spadku obejmuje składniki materialne oraz niematerialne, służące prowadzeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, stanowiące mienie przedsiębiorcy w chwili jego śmierci.

Jeżeli w chwili śmierci przedsiębiorcy działalność ta stanowiła w całości mienie przedsiębiorcy i jego małżonka, przedsiębiorstwo w spadku obejmuje całe to przedsiębiorstwo.

Osoby takie jak:

 1. małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku, lub

 2. spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, albo

 3. spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy albo zapisobierca windykacyjny, któremu zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku.

- mogą dokonywać czynności koniecznych do zachowania majątku lub możliwości prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku, polegających w szczególności na zaspokajaniu wymagalnych roszczeń lub przyjmowaniu należności, które wynikają ze zobowiązań przedsiębiorcy związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej, powstałych przed jego śmiercią oraz zbywaniu rzeczowych aktywów obrotowych.

Nabywcą przedsiębiorstwa w spadku może być także tzw. zarządca sukcesyjny, który został ustanowiony:

 1. w okresie od chwili śmierci przedsiębiorcy do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego, a jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony - do dnia wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego,

 2. albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego.

Przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą zastosować ryczałt, jako formę opodatkowania tej działalności w postaci:

 1. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

 2. karty podatkowej.

Przedsiębiorstwo w spadku nie posiada osobowości prawnej, zatem z tytułu osiąganych przychodów jest podatnikiem w okresie od otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia:

 1. zarządu sukcesyjnego albo

 2. uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i osoba uprawniona a więc małżonek przedsiębiorcy albo spadkobierca ustawowy lub wynikający z testamentu, dokonała zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego o kontynuowaniu prowadzenia tego przedsiębiorstwa.

Osoba lub zarządca sukcesyjny prowadzący przedsiębiorstwo w spadku jest zobligowany do sporządzania spisu z natury na dzień otwarcia spadku.

Ciekawostką jest właściwość urzędu skarbowego dla takiej firmy, bowiem urzędem skarbowym właściwym w sprawach opodatkowania ryczałtem wobec przedsiębiorstwa w spadku jest urząd skarbowy właściwy wobec zmarłego przedsiębiorcy.

Zmiany w ryczałcie a oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z małżonków

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, przychody z udziału w spółce w odniesieniu do każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. W razie braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.

Natomiast w myśl art. 12 ust. 5a ustawy o ryczałcie przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio w przypadku osiągania przychodów z innych źródeł w ramach wspólnej własności, wspólnego posiadania, wspólnego użytkowania upraw, hodowli lub chowu lub w ramach wspólnego przedsięwzięcia. Zasada ta znajduje swoje zastosowanie również do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa i którzy osiągają przychody z najmu prywatnego chyba, że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich.

W związku z nowelizacją art. 12 ust. 7 ustawy o ryczałcie oświadczenie, o którym wyżej wspomniano należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymany został pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnięty został w grudniu roku podatkowego.

Należy podkreślić, iż dokonany wybór zasady opodatkowania zawarty w złożonym oświadczeniu o opodatkowaniu całości przychodów przez jednego z małżonków dotyczy także lat następnych. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której małżonkowie złożą pisemne zawiadomienie o rezygnacji z opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany pierwszy w roku podatkowym przychód, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód otrzymany został w grudniu roku podatkowego na ręce właściwego naczelnika urzędu skarbowemu.

Oświadczenie oraz zawiadomienie mogą być podpisane przez jednego z małżonków, ponieważ będzie ono traktowane ze skutkiem tak jakby współmałżonek upoważnił swojego małżonka do złożenia oświadczenia, zawiadomienia w imieniu obojga.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów