Poradnik Przedsiębiorcy

Kiedy warto rozważyć płacenie uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy?

Sposób płacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych może istotnie wpłynąć na płynność finansową przedsiębiorcy. Podatnik ma do wyboru trzy metody uiszczania należności wobec urzędu skarbowego - co miesiąc w formie podstawowej, co kwartał (odraczając w ten sposób wydatek) lub w formie uproszczonej. Ostatnia z nich w określonych sytuacjach może okazać się najkorzystniejsza. Kiedy?

Zaliczka w formie uproszczonej

Płacenie zaliczki w formie uproszczonej polega na uiszczaniu stałej, miesięcznej kwoty wynoszącej 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli jednak w deklaracji za ten okres przedsiębiorca nie wykazał podatku, wówczas może on wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata.

Z uproszczonej formy może skorzystać, podatnik, który opłaca podatek wg skali podatkowej lub 19-procentowy podatek liniowy od osiągniętych dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, gdy:

  • podjął on działalność po raz pierwszy w bieżącym roku,

  • w zeznaniu podatkowym złożonym w poprzednim roku oraz 2 lata wstecz wykazał stratę,

  • rozlicza się wg skali podatkowej, jeżeli jego dochód nie przekraczał kwoty 3091 zł.

Kiedy opłacalna taka forma?

Ten model opłacania zaliczek jest szczególnie atrakcyjny dla osób, które przewidują wzrost dochodu w 2013 roku, a równocześnie przysługuje im ulga prorodzinna, która odliczana jest od podatku w rocznym zeznaniu podatkowym, co skutkuje tym, że nie ma potrzeby dopłacać podatku po złożeniu zeznania za rok 2013.

Zaletą takiego rozwiązania, szczególnie ważną dla osób zabieganych, jest to znaczne ułatwienie - podatnik nie musi śledzić terminów płatności, terminów zaliczania danych wydatków do kosztów uzyskania przychodu oraz termów zapłaty.

Do obowiązków podatnika należy uiszczanie zaliczki na podatek dochodowy w stałej wysokości do 20 dnia każdego miesiąca, natomiast za miesiąc grudzień - do 20 grudnia. Kwotę uiszczanych zaliczek na podatek dochodowy należy obniżyć o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłaconej w danym miesiącu zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Co ważne, wybierając metodę uproszczoną należy stosować ją przez cały rok podatkowy. Natomiast po jego zakończeniu, podatnicy zobowiązani są rozliczyć się z fiskusem w drodze zeznania podatkowego.

Wybierając metodę uproszczoną przedsiębiorca może skutecznie zaplanować pewne stałe wydatki w ciągu roku podatkowego. Pozwoli to  na odpowiednie zaprogramowanie struktury wydatków i możliwości inwestycyjnych. Osiąganie jednak wyższych dochodów niż w roku, z którego dochody stanowiły podstawę do obliczenia kwoty zaliczki, może skutkować obowiązkiem jednorazowego uiszczenia znacznej kwoty podatku wynikające z zeznania rocznego. Wymierną korzyścią wybrania metody uproszczonej jest jednak brak obowiązku składania co miesiąc deklaracji.

Termin zawiadomienia o wyborze formy uproszczonej

Bardzo ważnym aspektem, o którym należy pamiętać jest fakt, iż o zmianie formy odprowadzania podatku na uproszczoną należy poinformować naczelnika właściwego urzędu skarbowego w sposób pisemny do dnia 20 lutego nowego roku podatkowego. Wybrany sposób wyliczenia zaliczek będzie dotyczyć również lat następnych, chyba że złożymy do dnia 20 lutego kolejnego roku zawiadomienie o rezygnacji z tej formy.