Poradnik Przedsiębiorcy

Jakie PITy składa ryczałtowiec oprócz PIT-28?

Podatnicy rozliczający się w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, tak jak i w pozostałych formach rozliczania podatku dochodowego, mają obowiązek składania rocznego zeznania podatkowego. W przypadku tej formy opodatkowania podstawową deklaracją jest PIT-28 składany do 31 stycznia po zakończonym roku podatkowym. Czy jest to jedyna deklaracja, jaką składają podatnicy rozliczający się w ten sposób? Sprawdź, jakie PITy składa ryczałtowiec!

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest zryczałtowaną formą rozliczania podatku dochodowego. W tym przypadku podatek dochodowy płacony jest wyłącznie od przychodu, czyli nie ma możliwości jego pomniejszenia o żadne koszty działalności.

Wysokość stawki podatku uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności. Stawki ryczałtu wynoszą: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%.

Ta forma opodatkowania przeznaczona jest zarówno dla indywidualnych działalności gospodarczych, jak i spółek osobowych. Jednak nie każdy przedsiębiorca może rozliczać się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. Bowiem ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawiera wykaz podatników, których rodzaj prowadzonej działalności wyklucza z możliwości skorzystania z tej formy opodatkowania. Dodatkowo należy pamiętać o limicie obrotu w wysokości 250 000 euro. Z tej formy opodatkowania nie mogą skorzystać podatnicy, którzy w roku poprzednim uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości przekraczającej 250 000 euro lub uzyskali przychody z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wszystkich wspólników przekroczyła 250 000 euro.

Limity ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Od 1 stycznia 2017 r. został podniesiony limit przychodów, który pozwala na opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej do kwoty 250 000 euro.

Jakie PITy składa ryczałtowiec?

Podstawową deklaracją jaką musi złożyć ryczałtowiec po zakończonym roku podatkowym jest formularz PIT-28, który należy złożyć w terminie do 31 stycznia. Ze względu na dodatkowe źródła przychodu czy też korzystanie z różnego rodzaju ulg konieczne może być złożenie przez podatnika dodatkowych załączników do zeznania podatkowego PIT-28. Do takich załączników należą:

  • PIT-28/A - jest to informacja o przychodach podatnika z tytułu działalności prowadzonej na własne nazwisko, najmu lub dzierżawy,

  • PIT-28/B - informuje o przychodach z działalności prowadzonej w formie spółki,

  • PIT/D - dotyczy odliczenia wydatków mieszkaniowych, tzw. ulgi budowlanej,

  • PIT/O - zawiera informacje o rodzaju ulg, z jakich skorzystał podatnik.

Działalność opodatkowana ryczałtem a inne dochody

Podatnicy prowadzący własną działalność, która rozliczana jest w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i jednocześnie pracujący na etat, umowę zlecenia czy umowę o dzieło, przy rocznym rozliczeniu podatku dochodowego mają obowiązek oprócz deklaracji PIT-28 złożyć deklarację PIT-37. Deklaracja PIT-37 rozliczająca dochód z etatu, zlecenia czy dzieła powinna zostać złożona do 30 kwietnia po zakończonym roku podatkowym.

Jakie PITy składa ryczałtowiec, gdy zatrudnia pracowników?

Ryczałtowcy zatrudniający pracowników mają dodatkowo obowiązek złożenia deklaracji dotyczących dochodów uzyskanych przez zatrudnionych pracowników. Do takich deklaracji należą:

  • PIT-11 - o wysokości dochodów uzyskanych przez pracowników. Jeśli przedsiębiorca zatrudnia poniżej 5 pracowników, składa ją w formie papierowej do końca stycznia. Jeśli przedsiębiorca zatrudnia powyżej 5 pracowników, ma obowiązek złożenia deklaracji w formie elektronicznej, termin składania takich deklaracji mija wraz z końcem lutego. Należy pamiętać, że przedsiębiorca zatrudniający poniżej 5 pracowników również ma możliwość złożenia deklaracji drogą elektroniczną. Drugi egzemplarz PITu-11 pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi do końca lutego.

  • PIT-8AR - informacja o rocznym zryczałtowanym podatku dochodowym. Deklarację należy złożyć do 31 stycznia. Deklaracja przekazywana wyłącznie do urzędu skarbowego.

  • PIT-4R - informuje o wysokości zaliczek pobranych na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego. Formularz należy złożyć do 31 stycznia. Deklaracja przekazywana wyłącznie do urzędu skarbowego.

Utrata prawa do ryczałtu - zmiana na zasady ogólne

Rozliczanie podatku dochodowego w formie ryczałtu przysługuje podatnikom, jeśli wysokość ich obrotów w roku poprzednim nie przekraczała 250 000 euro. W dniu przekroczenia tego limitu następuje automatyczne przejście rozliczania podatku dochodowego z ryczałtu na zasady ogólne. W takim wypadku dochody osiągnięte w ramach rozliczania ryczałtem wykazuje się na deklaracji PIT-28, a dochody po przekroczeniu limitu opodatkowane według skali podatkowej wykazuje się na formularzu PIT-36.

Zatem to jakie PITy składa ryczałtowiec na koniec roku uzależnione jest od tego z jakiego tytułu poza prowadzoną jednoosobową działalnością gospodarczą uzyskuje jeszcze przychody oraz czy ryczałt obejmował pełny rok za który składany jest PIT czy też wymuszona była zmiana opodatkowania w trakcie roku.