0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jakie PITy składa ryczałtowiec oprócz PIT 28?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy rozliczający się w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, tak jak i w pozostałych formach rozliczania podatku dochodowego, mają obowiązek składania rocznego zeznania podatkowego. W przypadku tej formy opodatkowania podstawową deklaracją jest PIT 28 składany do końca lutego po zakończonym roku podatkowym. Czy jest to jedyna deklaracja, jaką składają podatnicy rozliczający się w ten sposób? Sprawdź, jakie PIT'y składa ryczałtowiec!

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest zryczałtowaną formą rozliczania podatku dochodowego. W tym przypadku podatek dochodowy płacony jest wyłącznie od przychodu, czyli nie ma możliwości jego pomniejszenia o żadne koszty działalności.

Wysokość stawki podatku uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności. Stawki ryczałtu wynoszą:

  • do końca 2021 roku - 17%, 15%, 12,5% (w przypadku konkretnych usług gdy kwota jest powyżej 100 tys. zł), 10%, 8,5%, 5,5% i 3%
  • po 2022 roku - 17%, 15%, 14%, 12,5% (w przypadku konkretnych usług gdy kwota jest powyżej 100 tys. zł), 12%, 10%, 8,5%, 5,5% i 3%

Ta forma opodatkowania przeznaczona jest zarówno dla indywidualnych działalności gospodarczych, jak i spółek osobowych. Jednak nie każdy przedsiębiorca może rozliczać się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. Bowiem ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawiera wykaz podatników, których rodzaj prowadzonej działalności wyklucza z możliwości skorzystania z tej formy opodatkowania.

Dodatkowo należy pamiętać o limicie obrotu w wysokości 2 000 000 euro. Z tej formy opodatkowania nie mogą skorzystać podatnicy, którzy w roku poprzednim uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości przekraczającej 2 000 000 euro lub uzyskali przychody z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wszystkich wspólników przekroczyła 2 000 000 euro.

Limity ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Jakie PIT'y składa ryczałtowiec?

Podstawową deklaracją jaką musi złożyć ryczałtowiec po zakończonym roku podatkowym jest formularz PIT 28, który należy złożyć w terminie do końca lutego roku kolejnego. Ze względu na dodatkowe źródła przychodu czy też korzystanie z różnego rodzaju ulg konieczne może być złożenie przez podatnika dodatkowych załączników do zeznania podatkowego PIT 28. Do takich załączników należą:

  • PIT 28/B - informuje o przychodach z działalności prowadzonej w formie spółki,

  • PIT/D - dotyczy odliczenia wydatków mieszkaniowych, tzw. ulgi budowlanej,

  • PIT/O - zawiera informacje o rodzaju ulg, z jakich skorzystał podatnik,

  • PIT/2K - oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.
  • PIT/WZR - informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających przychody, wynikających z transakcji handlowych (informacja o uldze za złe długi).

Działalność opodatkowana ryczałtem a inne dochody

Podatnicy prowadzący własną działalność, która rozliczana jest w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i jednocześnie pracujący na etat, umowę zlecenia czy umowę o dzieło, przy rocznym rozliczeniu podatku dochodowego mają obowiązek oprócz deklaracji PIT 28 złożyć deklarację PIT 37. Deklaracja PIT 37 rozliczająca dochód z etatu, zlecenia czy dzieła powinna zostać złożona do 30 kwietnia po zakończonym roku podatkowym.

Jakie PITy składa ryczałtowiec, gdy zatrudnia pracowników?

Ryczałtowcy zatrudniający pracowników mają dodatkowo obowiązek złożenia deklaracji dotyczących dochodów uzyskanych przez zatrudnionych pracowników. Do takich deklaracji należą:

  • PIT 11 - o wysokości dochodów uzyskanych przez pracowników. Składa się ją w formie elektronicznej, termin składania takich deklaracji mija wraz z końcem stycznia. Drugi egzemplarz PIT 11 pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi do końca lutego.

  • PIT 8AR - informacja o rocznym zryczałtowanym podatku dochodowym. Deklarację należy złożyć do 31 stycznia. Deklaracja przekazywana jest wyłącznie do urzędu skarbowego.

  • PIT 4R - informuje o wysokości zaliczek pobranych na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego. Formularz należy złożyć do 31 stycznia. Deklaracja przekazywana jest wyłącznie do urzędu skarbowego.

Utrata prawa do ryczałtu - zmiana na zasady ogólne

Rozliczanie podatku dochodowego w formie ryczałtu przysługuje podatnikom, jeśli wysokość ich obrotów w roku poprzednim nie przekraczała 250 000 euro. W dniu przekroczenia tego limitu następuje automatyczne przejście rozliczania podatku dochodowego z ryczałtu na zasady ogólne. W takim wypadku dochody osiągnięte w ramach rozliczania ryczałtem wykazuje się na deklaracji PIT 28, a dochody po przekroczeniu limitu opodatkowane według skali podatkowej wykazuje się na formularzu PIT 36.

Zatem to jakie PITy składa ryczałtowiec na koniec roku uzależnione jest od tego z jakiego tytułu poza prowadzoną jednoosobową działalnością gospodarczą uzyskuje jeszcze przychody oraz czy ryczałt obejmował pełny rok za który składany jest PIT czy też wymuszona była zmiana opodatkowania w trakcie roku.

Jak wygenerować zeznanie roczne w systemie wfirma.pl?

W celu przygotowania zeznania rocznego PIT 28 w systemie wfirma.pl należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ i następnie wybrać jeden z odpowiednich formularzy, czyli w przypadku rozliczania ryczałtem: Roczna deklaracja zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT 28). Oknie dodawania deklaracji PIT-28 należy oznaczyć cel złożenia: złożenie deklaracji lub korekta deklaracji.

jakie pity składa ryczałtowiec

Następnie pojawi się okno z posumowaniem przychodu za dany rok w podziale na poszczególne stawki ryczałtu. Istnieje możliwość zmodyfikowania tych wartości poprzez zaznaczenie opcji EDYTUJ WARTOŚĆ PRZYCHODU.

jakie pity składa ryczałtowiec

W kolejnym kroku pojawi się okno z podsumowaniem należnych i zapłaconych składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy, a po przejściu dalej zostanie wygenerowany PIT-28 na podstawie danych wprowadzonych do systemu w danym roku.

Wygenerowaną z systemu deklarację PIT 28 można przesłać bezpośrednio do urzędu skarbowego zaznaczając ją w zakładce START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE oraz wybierając w górnego menu opcję WYŚLIJ DO URZĘDU.

jakie pity składa ryczałtowiec

Wysyłkę deklaracji można autoryzować kwotą przychodu z zeznania rocznego za 2019 rok w zakładce BEZ PODPISU.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów